Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

CHIA VỤ TỔ CHỨC QUỐC TẾ, BỘ NGOẠI GIAO THÀNH HAI VỤ: VỤ TỔ CHỨC VÀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ, VÀ VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-07-1960;
Căn cứ vào Nghị định số 157-CP ngày 09-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chia Vụ tổ chức quốc tế thành hai vụ:

- Vụ tổ chức và hội nghị quốc tế,

- Vụ luật pháp và điều ước quốc tế.

Điều 2. Vụ tổ chức và hội nghị quốc tế có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao theo dõi, nghiên cứu tình hình và hoạt động của ta trong các tổ chức quốc tế, phối hợp và nghiên cứu góp ý kiến với các ngành trong việc tham gia, đàm phán và ký kết hiệp định với các tổ chức quốc tế.

Vụ luật pháp và điều ước quốc tế có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề của luật pháp quốc tế có liên quan đến hoạt động quốc tế của Nhà nước ta.

Điều 3. Mỗi vụ nói trên do một vụ trưởng phụ trách; có một vụ phó giúp việc.

Điều 4. Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức lại bộ máy của mỗi vụ nói trên do đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định.

Điều 5. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh