Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 397-NV

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1965

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA GIỚI THỊ TRẤN TIÊN YÊN VÀ CHIA LẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH QUẢNG NINH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29/9/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24/4/1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Quảng Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chia xã Đông Ngũ thuộc huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh thành hai xã như sau:

a) Xã Đông Hải gồm các thôn: Hà Tràng Đông, Hà Tràng Tây, Nà Bắc, Làng Nhội, Làng Đài, Hội Phố, Cái Khánh, Khe Cạn, Siềng Lẻng;

b) Xã Đông Ngũ gồm các thôn: Đông Ngũ Hoa, Đông Ngũ Kinh, Sán Xế, Nà Sầm, Đầm Rẻ, Đồng Mộc, Đồng Đạm, Mã Bắc Phềnh, Hà Giàn.

Điều 2. Phê chuẩn việc sáp nhận thôn Ngã ba của xã Hải Lăng và thôn Lô Vôi của xã Tiên Lãng thuộc huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh về thị trấn Tiên Yên cùng huyện.

Điều 3. Ủy ban hành chính Quảng Ninh, các ông Chánh văn phòng và Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngọc