Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3954/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 62/TTr-STP ngày 25/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- CPCT;
- Cổng TT- GT điện tử của tỉnh (đăng tải);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, PC1.
(Th- 40b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3954/QĐ-UBND ngày 05/12/ 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính trở thành hoạt động thường xuyên và đi vào nề nếp; đồng thời tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được thông qua;

- Đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính và hệ thống thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh được ban hành đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hướng tới mục tiêu cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp;

- Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính; đảm bảo sự tham gia ý kiến, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính hiện hành.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP , Nghị định số 48/2013/NĐ-CP , Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chủ động thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, theo những nhiệm vụ cụ thể tại kế hoạch này và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

TT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Dự kiến sản phẩm

1

Xây dựng các Kế hoạch công tác

 

 

 

 

1.1

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 12/2016

Quyết định ban hành Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

1.2

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2017

Quyết định ban hành Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

1.3

Kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I/2017

Quyết định ban hành Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

1.4

Kế hoạch truyền thông hỗ trợ nhiệm vụ kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I/2017

Quyết định ban hành Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

1.5

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2017

Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

Tháng 01/2017

Kế hoạch nhiệm vụ kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị

2

Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính

2.1

Tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2017

- Tổ chức các lớp tập huấn - Biên soạn bộ tài liệu nghiệp vụ

2.2

Hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ nghiệp vụ về kiểm soát TTHC để nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên năm 2017

- Các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ - Văn bản chỉ đạo về hoạt động kiểm soát TTHC

2.3

Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên năm 2017

Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã

3

Công bố, công khai, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính

3.1

Thống kê, rà soát, xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định công bố TTHC để trình Chủ tịch UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Sở Tư pháp

Thường xuyên năm 2017

- Hồ sơ TTHC gửi Sở Tư pháp tham gia ý kiến - Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh

3.2

Tham gia ý kiến, kiểm soát chất lượng đối với hồ sơ dự thảo Quyết định công bố TTHC của các Sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành

Thường xuyên năm 2017

Văn bản tham gia ý kiến và kiểm soát chất lượng

3.3

Thực hiện công khai, niêm yết TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính

Các cơ quan đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC

Sở Tư pháp

Thường xuyên năm 2017

TTHC được công khai theo đúng quy định

3.4

Thực hiện đăng nhập TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Đăng tải TTHC trên trang Thông tin- giao tiếp điện tử tỉnh

Sở Tư pháp, Sở Thông tin truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên năm 2017

TTHC được công khai trên Cơ sở DLQG về TTHC, Cổng TTGTĐT tỉnh

4

Triển khai Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

4.1

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức

Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên năm 2017

Kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

4.2

Khảo sát, tham mưu triển khai có hiệu quả các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông; quy trình thực hiện các TTHC được ứng dụng công nghệ thông tin

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên năm 2017

- Báo cáo

- Quy trình kết hợp, liên thông

- Các sản phẩm công nghệ thông tin được ứng dụng.

5

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

5.1

Đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và tham mưu cho UBND tỉnh để triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các cấp

Tháng 1-9/năm 2017

- Kế hoạch rà soát của các cơ quan, đơn vị, các văn bản đôn đốc, văn bản hướng dẫn, tổ chức các cuộc họp...

5.2

Thực hiện rà soát, đánh giá quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Sở Tư pháp

Tháng 1-9/2017

- Báo cáo kết quả rà soát, phương án đơn giản hóa TTHC gửi UBND tỉnh và Sở Tư pháp

5.3

Xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính và phương án đơn giản hóa TTHC của tỉnh

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Tháng 10/2017

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính

- Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

5.4

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, mô hình cải cách thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trong năm 2017

Đề án, phương án về sáng kiến cải cách thủ tục hành chính được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thông qua

5.5

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các phương án đơn giản hóa sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trong năm 2017

- Các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất

6

Triển khai Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cấp chính quyền

6.1

Điều tra, khảo sát về tình hình ứng dụng CNTT hỗ trợ hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của tỉnh

Sở Tư pháp

Sở thông tin truyền thông và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Năm 2017

Báo cáo về thực trạng ứng dụng CNTT hỗ trợ hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của tỉnh

6.2

Điều tra, khảo sát về tình hình ứng dụng CNTT hỗ trợ hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại hoặc bộ phận giải quyết TTHC) của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh

Sở Tư pháp

Sở thông tin truyền thông và sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Năm 2017

Báo cáo về thực trạng ứng dụng CNTT hỗ trợ hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh

6.3

Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai cài đặt và kết nối phần mềm Hệ thống thông tin với các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh

Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp, Sở thông tin truyền thông và sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan

Năm 2017

Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được kết nối với hệ thống của Bộ Tư pháp và mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ

6.4

Công khai thông tin về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên năm 2017

- Niêm yết TTHC bằng các hình thức phù hợp tại cơ quan, đơn vị

- Văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị

- Báo cáo kết quả kiểm tra, phương án xử lý, giải quyết PAKN

7

Truyền thông cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra kiểm soát TTHC, chế độ thông tin báo cáo

7.1

Triển khai kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức; vận động sự ủng hộ và tham gia của tổ chức, cá nhân đối với công tác kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các cấp; các cơ quan thông tấn, báo chí

Quý I/2017

Trong năm 2017

- Kế hoạch truyền thông của UBND tỉnh

- Các hình thức thông tin, truyền thông thích hợp

7.2

Triển khai kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; Các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đột xuất và theo định kỳ trong năm 2017

- Thành lập Đoàn kiểm tra của tỉnh

- Tổ chức kiểm tra

- Báo cáo kết quả kiểm tra

7.3

Xây dựng báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Sở Tư pháp

- Định kỳ 6 tháng, 01 năm

- Đột xuất

Báo cáo của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

7.4

Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Theo quy

định

Báo cáo của UBND tỉnh gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và những nhiệm vụ cụ thể được nêu tại Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Chủ động thực hiện kế hoạch này và xây dựng kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 ở cơ quan, đơn vị mình, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 10/01/2017; tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ, yêu cầu đã được xác định trong Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và những nội dung công việc được xác định tại Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Ngân sách tỉnh bảo đảm cho việc thực hiện Kế hoạch này theo quy định. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nội dung của Kế hoạch này phối hợp với Sở Tài chính căn cứ vào Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định hiện hành. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm bố trí, đảm bảo kinh phí cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở cấp mình.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc hoặc những vấn đề chưa thống nhất, các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.