Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3938/QĐ-UBND

Long An, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1318/TTr-SLĐTBXH ngày 21/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 06 thủ tục hành chính mới ban hành, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Kèm theo 51 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KS TTHC-VPCP;
- CT.UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Trung tâm CNTT (STT&TT);
- Phòng THKSTTHC;
- Lưu: VT.TN

CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: 06

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

TTHC thực hiện qua bưu chính công ích

TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP: 06

1

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An

Không

- Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

X

X

 

2

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

TTPVH HC tỉnh

Không

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

X

X

 

3

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

TTPVH HC tỉnh

Không

Như trên

X

X

 

4

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

TTPVH HC tỉnh

Không

Như trên

X

X

 

5

Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

TTPVH HC tỉnh

Không

- Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Quyết định số 645/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

X

X

 

7

Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

TTPVH HC tỉnh

Không

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Quyết định số 645/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

X

X

 

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 02

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

TTHC thực hiện qua bưu chính công ích

TTH C thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP: 02

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp - 290641

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

TTPVH HC tỉnh

Không

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.

- Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

X

X

 

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp - 290642

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định; trong thời hạn 05 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký bổ sung do đổi tên doanh nghiệp.

TTPVH HC tỉnh

Không

Như trên

X

X

 

3. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ: 01

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP: 01

1.

290647

Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2.

290644

Bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố

Đưa ra khỏi bộ TTHC theo Quyết định số 158/QĐ-LĐTBXH ngày 01/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

3.

290646

Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố

Đưa ra khỏi bộ TTHC theo Quyết định số 158/QĐ-LĐTBXH ngày 01/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN