Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3917/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HÌNH THỨC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT BÃI BIỂN THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐOẠN BIMEXCO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Xét đề nghị của Công ty Hưng Hải tại Công văn số 28/CV ngày 26 tháng 9 năm 2007 và Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Công văn số 1974/SKHĐT-XDCB ngày 17 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hình thức quản lý điều hành dự án và bổ sung kế hoạch đấu thầu công trình hạ tầng kỹ thuật bãi biển Thùy Vân thành phố Vũng Tàu đoạn Bimexco như sau:

1. Hình thức quản lý điều hành dự án: thuê tư vấn.

2. Bổ sung kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa nhà thầu

Loại hợp đồng

06

Tư vấn quản lý điều hành dự án

59.133.993

Chỉ định thầu

trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 13 tháng.

Nguồn tài chính: ngân sách tỉnh.

Điều 2. Công ty Hưng Hải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là chủ đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật bãi biển Thùy Vân thành phố Vũng Tàu đoạn Bimexco có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên