Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2015/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 50/TTr-SKHCN ngày 25 tháng 7 năm 2019 xem xét thông qua dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định s 34/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành ph Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&CN, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ T
ư pháp;
- TTTU,
TT HĐND thành phố Đà Nng;
- Đoàn ĐBQH thành ph
;
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQ TP và các hội, đoàn thể TP;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng thông tin điện t
thành phố;
- Lưu: VT, VHXH, SKHCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ