Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3898/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÀ VĂN HÓA TIỂU KHU VÀ LÔ ĐẤT DỰ PHÒNG THUỘC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN LÔ KHU ĐẤT Ở KHU VỰC TỪ BẾN XE CHỢ GA ĐẾN ĐƯỜNG HỮU NGHỊ, PHƯỜNG NAM LÝ, TỶ LỆ 1/500.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1522/QĐ-UB ngày 15/7/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất ở khu vực từ bến xe Chợ Ga đến đường Hữu Nghị phường Nam Lý;

Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc Đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe Chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500;

Xét Tờ trình số 111/TTr-UBND 20/10/2016 kèm theo Hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc Đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 2734/BC-SXD ngày 28 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe Chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500,với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc Đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500.

2. Phạm vi, ranh giới khu vực điều chỉnh quy hoạch: Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết thuộc phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới; với 02 lô đất độc lập có vị trí như sau:

* Vị trí Khu đất dự phòng điều chỉnh sang xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố 9 phường Nam Lý, với diện tích 1.577,7m2:

- Phía Bắc giáp khu dân cư;

- Phía Tây giáp đường Võ Thị Sáu rộng 12m;

- Phía Nam giáp đường Kiến Giang rộng 15m;

- Phía Đông giáp đất xây dựng khu chung cư.

* Vị trí Khu đất xây dựng Nhà văn hóa tiểu khu và Khu vui chơi điều chỉnh sang xây dựng Trung tâm văn hóa phường Nam Lý, với diện tích 1.800m2:

- Phía Bắc giáp đường Kiến Giang rộng 15m;

- Phía Tây giáp khu đất quy hoạch sân thể thao (bóng đá);

- Phía Nam giáp Trụ sở Công an phường Nam Lý;

- Phía Đông giáp đường quy hoạch rộng 10,5m.

3. Quy mô đất đai. Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết có tổng diện tích 3.377,7m2.

4. Nội dung quy hoạch. Quy hoạch nhằm điều chỉnh chức năng lô đất dự phòng sang đất xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố 9 phường Nam Lý; điều chỉnh chức năng lô đất xây dựng Nhà văn hóa tiểu khu và Khu vui chơi sang đất xây dựng Trung tâm văn hóa phường Nam Lý.

5. Quy hoạch sử dụng đất.

Bảng tổng hợp sử dụng đất

TT

Chức năng sử dụng

Diện tích (m2)

Chiều cao xây dựng tối đa (tầng)

Mật độ xây dựng tối đa (%)

1

Đất Trung tâm văn hóa phường Nam Lý

1.800

3

40

2

Đất Nhà văn hóa Tổ dân phố 9 phường Nam Lý

1.577,7

3

40

Tổng cộng

3.377,7

 

 

6. Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong lô đất đấu nối phù hợp với khu vực hiện trạng và Quy hoạch chi tiết khu đất ở khu vực từ bến xe chợ Ga phường Nam Lý đến giáp đường Hữu Nghị được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1522/QĐ-UB ngày 15/7/2002.

Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh, các nội dung khác tại Quyết định số 1522/QĐ-UB ngày 15/7/2002 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Giao UBND phường Nam Lý tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch để các tổ chức cá nhân biết thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, Chủ tịch UBND phường Nam Lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVXDCB.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài