Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 389/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do nCoV;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 219/TTr-SYT ngày 01/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo QUyết định này Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành:

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Các đv tại mục VI của KH;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Y tế;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND Tp;
- VP ĐĐBQH, HĐND&UBND TP: CVP, PCVP H.S.Trà;
- Lưu VT, SYT, VHXH (Trâm Anh).

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

KẾ HOẠCH

VỀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT COCONA (nCoV) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ NHẬN ĐỊNH NGUY CƠ

1. Tình hình dịch bệnh trên thế giới

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trường hợp mắc bệnh đầu tiên do chủng mới của vi rút corona (nCoV) khởi phát vào ngày 12/12/2019, ghi nhận tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 14 giờ 00, ngày 01/02/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau: Tổng số trường hợp mắc: 11.951, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 11.791. Tổng số trường hợp tử vong: 259, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 259. Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 160. Có 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.

Ngày 31/01/2020, WHO chính thức tuyên bố dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) là Tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

2. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến ngày 01/02/2020 đã ghi nhận 06 trường hợp dương tính với nCoV, gồm: 02 bệnh nhân người Vũ Hán, Trung Quốc đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh; 04 bệnh nhân người Việt Nam, (Vĩnh Phúc: 02, Thanh Hóa: 01, Khánh Hòa: 01)

Ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam: Bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Tại thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 01/02/2020, chưa phát hiện trường hợp dương tính với nCoV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cộng dồn đến nay đã theo dõi 64 trường hợp tại bệnh viện, trong đó 43 trường hợp đã xuất viện, 21 trường hợp đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện Đà Nẵng gồm: 04 người Trung Quốc và 17 trường hợp người Việt Nam có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh.

3. Nhận định nguy cơ

Căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh, bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV có khả năng lây lan thành dịch tại thành phố Đà Nẵng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống do:

- Địa bàn thành phố Đà Nẵng có sân bay quốc tế, cảng biển, là đầu mối giao thông quan trọng và là điểm đến của nhiều khách du lịch quốc tế (đặc biệt có số lượng lớn khách du lịch từ Trung Quốc và các nước đang có dịch đến thành phố hàng ngày).

- Hiện nay với điều kiện khí hậu mùa đông xuân lạnh ẩm rất thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển.

- Bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường hợp bệnh, phòng chống lây truyền tại cộng đồng.

- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

4. Các đáp ứng y tế đã được triển khai

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế, các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai các hoạt động đáp ứng nhanh để phòng chống dịch bệnh chủ động; sẵn sàng đáp ứng dịch bệnh xâm nhập vào thành phố Đà Nẵng; đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV cấp thành phố giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch do nCoV trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện quy trình giám sát, xử lý như dịch bệnh nhóm A.

Đến nay, công tác điều tra, giám sát tại cửa khẩu, cộng đồng; công tác thu dung điều trị; rà soát, cập nhật, điều chỉnh, kiện toàn Kế hoạch đáp ứng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tất cả các nguồn lực tại các đơn vị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ đã và đang được triển khai tích cực, công tác phối hợp liên ngành, điều phối các nguồn lực, huy động hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia vào công tác phòng, chống dịch đang triển khai hiệu quả trên địa bàn thành phố.

II. MỤC TIÊU

Quản lý, giám sát được các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp do nCoV; xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong.

III. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH

1. Cấp độ 1: Phát hiện trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

2. Cấp độ 2: Phát hiện dưới 10 trường hợp mắc bệnh tại thành phố Đà Nẵng.

3. Cấp độ 3: Phát hiện trên 10 trường hợp mắc bệnh tại thành phố Đà Nẵng.

4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong địa bàn thành phố Đà Nẵng với trên 150 trường hợp mắc.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Cấp độ 1: Phát hiện trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các cơ quan có liên quan; phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ, ngành, Trung ương đóng trên địa bàn, các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc; điều phối các nguồn lực, huy động hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia vào công tác phòng, chống dịch, quyết liệt triển khai hữu hiệu các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong.

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV các cấp kiểm tra, giám sát, theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình dịch bệnh hàng ngày, tham mưu kịp thời với UBND thành phố để chỉ đạo khẩn trương triển khai cụ thể các hoạt động phòng chống dịch.

- Thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Y tế.

- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị y tế, tại cửa khẩu và cộng đồng.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch khi có trường hợp bệnh xâm nhập (phát hiện) tại địa phương.

b) Công tác giám sát, dự phòng

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan, tăng cường giám sát, xét nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng; Đội cơ động phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ, điều tra, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng; hỗ trợ công tác cách ly, điều trị bệnh nhân.

- Giám sát, theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh, tiếp xúc gần với những trường hợp có sốt, ho, khó thở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; hướng dẫn người tiếp xúc gần tự theo dõi sức khỏe và khai báo cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Y tế địa phương phải chủ động nắm thông tin về tình hình sức khỏe của người tiếp xúc gần hàng ngày thông qua điện thoại hoặc trực tiếp. Cách ly ngay những trường hợp mắc bệnh/ nghi ngờ mắc bệnh và lấy mẫu xét nghiệm.

- Tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hành khách tại cửa khẩu, tiếp tục duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Áp dụng hình thức khai báo y tế tại các cửa khẩu quốc tế đối với hành khách đi về từ vùng dịch.

- Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm phổi nặng nghi vi rút (chương trình SVP) tại các cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) và các yếu tố dịch tễ liên quan đến các trường hợp nghi ngờ tại các cơ sở khám chữa bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện, các kênh báo chí, các nguồn thông tin chính thức và cả không chính thức để kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để không để bùng phát dịch trong cộng đồng.

- Theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh tại địa phương gần thành phố Đà Nẵng và trên cả nước, kịp thời đề xuất các biện pháp ứng phó tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn thành phố.

- 02 lần/tuần tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp.

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế; các đội cơ động phản ứng nhanh trực sẵn sàng hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV cho các tuyến.

c) Công tác điều trị

- Các cơ sở khám, chữa bệnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phương án, thành lập khu vực cách ly riêng biệt để khám và điều trị các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV); bố trí đủ giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị phòng hộ cho cán bộ y tế; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân theo phương châm 4 tại chỗ.

- Các ca bệnh nghi ngờ sau khi cách ly, điều trị và chăm sóc tạm thời, được Trung tâm Cấp cứu vận chuyển bằng xe đến các đơn vị điều trị theo phương án thu dung, điều trị đã có, tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị. Bệnh viện Phổi tiếp nhận cách ly bệnh nhân nghi ngờ (khả năng tiếp nhận trong giai đoạn đầu khoảng 40 bệnh nhân được cách ly theo đúng quy định), Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận điều trị bệnh nhân được chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm, hoặc biến chứng nặng, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân trẻ em dưới 16 tuổi.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân nặng, tử vong nghi do viêm đường hô hấp cấp nặng chưa rõ nguyên nhân, gửi mẫu bệnh phẩm về Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm xác định.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán điều trị, kiểm thảo tử vong (nếu có), cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly, điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Trong; các tình huống khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền xử lý thì kịp thời báo cáo Sở Y tế trình UBND thành phố, BCĐ phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona của thành phố Đà Nẵng, huy động sự phục vụ kịp thời của Đội Cơ động phản ứng nhanh, hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện, kiểm soát lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp nCoV gây ra.

- Chuẩn bị phương án mở rộng khoa điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện thu dung, điều trị bệnh nhân, huy động nguồn lực bệnh viện. Xác định rõ danh sách tên các cơ sở điều trị sẽ được sử dụng để hỗ trợ cách ly, thu dung, điều trị trường hợp nghi ngờ, trường hợp bệnh, kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng.

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV cho các cơ sở điều trị đóng trên địa bàn.

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.

d) Công tác truyền thông

- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường xuyên, kịp thời cung cấp các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh trên thế giới, toàn quốc và tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời cung cấp các khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

- Xây dựng và phát hành các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng, không để người dân hoang mang, lo lắng và phối hợp các biện pháp phòng bệnh.

- Duy trì hoạt động đường dây nóng của UBND thành phố và Sở Y tế để tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan báo chí trong nước, thông tin với các tổ chức quốc tế để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, giao lưu quốc tế, du lịch, không gây hoang mang trong nhân dân.

- Tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất để cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống, tổ chức các tọa đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin bài và mời báo chí tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu: xây dựng thông điệp hướng dẫn khách nhập cảnh từ vùng dịch tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, cung cấp số điện thoại để nếu có dấu hiệu ốm trong vòng 14 ngày sẽ thông báo ngay; Xây dựng thông điệp khuyến cáo phòng chống lây nhiễm trong cơ sở điều trị và cộng đồng.

- Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

- Thực hiện việc tương tác mạnh mẽ với người dân qua mạng xã hội, giao lưu trực tuyến để kịp thời truyền tải các thông điệp phòng chống dịch bệnh.

- Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

đ) Công tác hậu cần

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch, chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng.

- Đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, thu dung, điều trị người bệnh. Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Rà soát số lượng hiện có và xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

- Xây dựng phương án tiếp nhận viện trợ về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị từ các tổ chức quốc tế, các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra.

2. Cấp độ 2: Phát hiện dưới 10 trường hợp mắc bệnh tại thành phố Đà Nẵng.

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

Thực hiện các công tác như cấp độ 1, ngoài ra bổ sung thêm các nội dung:

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp tổ chức giao ban hàng ngày, cập nhật thông tin, đánh giá tình hình hàng ngày, tham mưu kịp thời với UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch;

- Kiểm tra, giám sát, theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình dịch bệnh hàng ngày, tham mưu kịp thời với UBND thành phố để trực tiếp chỉ đạo, tùy theo diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh.

- Rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương để chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch, điều trị. Trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, UBND cấp thành phố thì cần báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia để có hỗ trợ kịp thời.

- Tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Sở Y tế và các cơ quan liên quan, các cơ quan trực thuộc Bộ, ngành đóng trên địa bàn, Lực lượng Quân đội, Công an luôn luôn chuẩn bị tất cả các nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, phương tiện bảo hộ, sẵn sàng đáp ứng với các diễn biến của dịch bệnh.

- Chỉ đạo các Đội Cơ động phản ứng nhanh sẵn sàng phục vụ kịp thời, hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện, kiểm soát lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo diễn biến dịch và đề xuất cấp trên kịp thời chỉ đạo phòng chống dịch hiệu quả.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành đề xuất, vận động nhân dân hạn chế (cấm) tập trung nơi đông người, hạn chế tổ chức các sự kiện, lễ hội, đóng cửa các điểm công cộng. Trường hợp đặc biệt phải trình xin ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố.

b) Công tác giám sát, dự phòng

- Thực hiện các công tác như cấp độ 1, ngoài ra bổ sung thêm các nội dung:

- Cập nhật hướng dẫn giám sát phòng chống theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế và các thông tin cập nhật mới về bệnh, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch.

c) Công tác điều trị

- Thực hiện các công tác như cấp độ 1, ngoài ra bổ sung thêm các nội dung:

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh theo phân tuyến điều trị, hạn chế chuyển tuyến.

- Cơ sở khám, chữa bệnh bố trí khu vực riêng để điều trị bệnh nhân. Duy trì phương án thu dung, điều trị bệnh nhân. Các đơn vị điều trị chuẩn bị khu vực cách ly được chia thành ba đơn nguyên: bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và khu lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện để sẵn sàng thực hiện phương châm 4 tại chỗ, kịp thời ứng phó với các tình huống, diễn biến của dịch.

- Triển khai cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định.

- Tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phân luồng và bố trí buồng khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt,...); đặc biệt lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh sống hoặc đến từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày.

- Nghiêm túc bảo đảm tổ chức thường trực cấp cứu thường xuyên, liên tục; sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị, quản lý ca bệnh theo phân tuyến điều trị.

- Sẵn sàng phương án mở rộng khoa điều trị, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị của các bệnh viện thu dung bệnh nhân, huy động, lập danh sách các bệnh viện sẵn sàng thu dung, cách ly bệnh nhân; phương án xây dựng và triển khai hoạt động bệnh viện dã chiến:

+ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng mở rộng quy mô giường bệnh, phòng cách ly đúng quy định lên mức 100- 140 giường.

+ Mở rộng khu vực cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản Nhi.

+ Huy động các cơ sở điều trị, các bệnh viện Bộ, ngành, tư nhân đóng trên địa bàn sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân trong tình huống dịch bệnh lây lan, bùng phát.

+ Xem xét, xây dựng và triển khai bệnh viện dã chiến có sự hỗ trợ, tham gia của lực lượng Quân đội.

- Tổ chức trực và giao ban hội chẩn trực tuyến 24/24h giữa các đơn vị điều trị, giữa đơn vị điều trị trên địa bàn và đơn vị điều trị Trung ương.

- Kích hoạt và tăng cường cử đội cấp cứu điều trị lưu động, sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị dự phòng, kiểm soát nhiễm khuẩn, các đơn vị chức năng liên quan, xử lý tử thi tử vong do bệnh truyền nhiễm nhóm A theo đúng quy định của Bộ Y tế.

d) Công tác truyền thông

- Thực hiện các công tác như cấp độ 1, ngoài ra bổ sung thêm các nội dung:

- Hàng ngày đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Website của Sở Y tế các thông tin về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng chống bệnh dịch, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí truyền thông mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phiên dịch các thông tin, thông báo, báo cáo, công văn ra các ngôn ngữ để gửi tới các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài, công ty lữ hành ... đóng trên địa bàn về tình hình bệnh dịch, để các cơ quan, đơn vị, tổ chức có quan điểm chính xác về tình hình dịch bệnh tại địa phương, về tính an toàn và bảo đảm sức khỏe tại thành phố Đà Nẵng; Không để ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, giao lưu du lịch, không gây hoang mang đối với các đơn vị, tổ chức và toàn thể nhân dân.

- Duy trì liên tục đường dây nóng của UBND thành phố và Sở Y tế tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

đ) Công tác hậu cần

- Thực hiện các công tác như cấp độ 1, ngoài ra bổ sung thêm các nội dung:

- Bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng.

- Triển khai kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

- Triển khai phương án giải quyết các thủ tục, tổ chức tiếp nhận viện trợ về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị từ các tổ chức quốc tế, các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Làm việc với các nhà cung cấp, công ty sản xuất trang thiết bị, hóa chất, vật tư phòng chống dịch để rà soát năng lực sản xuất trong trường hợp có nhu cầu tăng khi dịch lan rộng.

- Chỉ đạo các đơn vị cung cấp trang thiết bị phòng hộ cho nhân dân đảm bảo duy trì nguồn cung cấp, bình ổn giá, không lợi dụng tăng giá, trữ hàng gây rối loạn thị trường, hoang mang dư luận.

- Xây dựng, rà soát bổ sung các cơ số phòng chống dịch, cơ số điều trị cho từng tuyến làm căn cứ cho các tuyến có kế hoạch bổ sung và dự trữ phù hợp.

3. Cấp độ 3: Phát hiện trên 10 trường hợp mắc bệnh tại thành phố Đà Nẵng.

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Thực hiện các công tác như cấp độ 1 và cấp độ 2, ngoài ra bổ sung thêm các nội dung:

- Chỉ đạo các Đội Cơ động phản ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện, kiểm soát lây nhiễm tại các bệnh viện, khu vực phát hiện bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo diễn biến dịch để kịp thời chỉ đạo phòng chống dịch hiệu quả.

- Thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Y tế.

- Báo cáo Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị trợ giúp cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

- BCĐ các cấp tổ chức giao ban 1 ngày/lần, kiểm điểm, đánh giá tình hình, báo cáo đột xuất, định kỳ cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh và kết quả thực hiện theo quy định để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương theo tình hình dịch bệnh thực tế.

b) Công tác giám sát, dự phòng

- Thực hiện các công tác như cấp độ 1 và cấp độ 2, ngoài ra bổ sung thêm các nội dung:

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc.

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.

- Tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hành khách tại cửa khẩu, tiếp tục duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Áp dụng hình thức khai báo y tế tại các cửa khẩu quốc tế đối với hành khách đi về từ vùng dịch. Thực hiện việc kiểm dịch theo quy định chung và thông lệ quốc tế.

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

- Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế, sinh viên y khoa tham gia chống dịch..

c) Công tác điều trị

- Thực hiện các công tác như cấp độ 1 và cấp độ 2, ngoài ra bổ sung thêm các nội dung:

- Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh nhân như cấp độ 2.

- Sẵn sàng phương án mở rộng khoa điều trị, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị, chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai bệnh viện dã chiến như cấp độ 2

- Thực hiện quyết liệt việc phân tuyến, triển khai bệnh viện vệ tinh để điều trị bệnh nhân theo quy định nhằm giảm tải các bệnh viện tuyến cuối.

- Trong trường hợp khi các ca bệnh tập trung tại một vài địa phương thì xem xét để thiết lập cơ sở chuyên khoa điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại khu vực xảy ra dịch bệnh.

- Nghiêm túc bảo đảm tổ chức thường trực cấp cứu thường xuyên, liên tục; sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị, quản lý ca bệnh theo phân tuyến điều trị.

- Xây dựng phương án, kế hoạch thiết lập cơ sở cách ly điều trị tại chỗ áp dụng đối với trường học, nhà máy, xí nghiệp, công sở, đơn vị quân đội v.v... có các trường hợp nhiễm bệnh.

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư ...) cho các đơn vị điều trị bệnh nhân. Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động nhân lực tập trung cho địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

d) Công tác truyền thông

- Thực hiện các công tác như cấp độ 1 và cấp độ 2, ngoài ra bổ sung thêm các nội dung:

- Hoạt động liên tục đường dây nóng của UBND thành phố và Sở Y tế để tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Phiên dịch các thông tin, thông báo, báo cáo, công văn ra các ngôn ngữ để gửi tới các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài, công ty lữ hành ... đóng trên địa bàn về tình hình bệnh dịch tại địa phương.

- Tổ chức họp báo hàng ngày cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống, tuyên truyền mạnh mẽ, không gây dư luận hoang mang trong nhân dân.

- Tổ chức các tọa đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin bài và mời báo chí tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Cập nhật thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp tình hình dịch bệnh; phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

- Thực hiện truyền thông trực tiếp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng. Tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn người dân tại vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

- Liên tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

đ) Công tác hậu cần

- Thực hiện các công tác như cấp độ 1 và cấp độ 2, ngoài ra bổ sung thêm các nội dung:

- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch các tuyến, tiếp tục bố trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo dài tại thành phố Đà Nẵng.

- Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Đề xuất sử dụng nguồn dự trữ quốc gia khi cần thiết và cấp độ cao hơn. Hỗ trợ kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị bảo hộ phục vụ công tác phòng chống dịch cho các địa phương.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện từ các đơn vị, địa phương để xem xét, cấp bổ sung máy móc, thuốc, vật tư, hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch.

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư...) cho các đơn vị điều trị, tổ chức các bệnh viện dã chiến, huy động các nguồn dự trữ cho công tác phòng chống dịch. Huy động các phương tiện vận chuyển, cấp cứu người mắc để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh.

- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở các tuyến.

- Bổ sung kinh phí cho công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh: chỉnh sửa bổ sung thông điệp và tài liệu truyền thông, tổ chức các hoạt động truyền thông khẩn cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hoạt động của đường dây nóng, quản lý tin đồn.

- Tiếp nhận viện trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kịp thời thuốc, trang bị phòng hộ và các thuốc vật tư hóa chất phục vụ phòng chống dịch.

- Tăng cường sự hợp tác với các tổ chức quốc tế để nhận được sự trợ giúp về chuyên môn kỹ thuật và nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh.

- Tiếp tục áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi mắc bệnh.

4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong địa bàn thành phố Đà Nẵng với trên 150 trường hợp mắc bệnh.

a) Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành

- Thực hiện các công tác như các cấp độ trên, ngoài ra bổ sung thêm các nội dung:

- UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thường xuyên hợp và đánh giá tình hình dịch bệnh và thông báo mức cảnh báo cộng đồng cao nhất.

- Báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến của dịch, thường xuyên và tham mưu các cấp thẩm quyền chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan và đảm bảo duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp xem xét đánh giá tình hình dịch bệnh hàng ngày để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị ở tất cả các tuyến.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng để chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch, điều trị. Trong hường hợp vượt quá khả năng, báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch để có hỗ trợ kịp thời.

- Huy động, vận động toàn thể lực lượng xã hội tham gia các hoạt động đáp ứng dịch bệnh.

- Đánh giá các biện pháp đáp ứng và kế hoạch đáp ứng dựa trên kết quả giám sát, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

- Kiểm tra, chỉ đạo và điều phối hoạt động đáp ứng với dịch bệnh

* Khi Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp:

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp theo quy định của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp và các quy định pháp luật, hướng dẫn hiện hành của Trung ương.

b) Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ, phòng chống dịch

- Thực hiện các công tác như các cấp độ trên, ngoài ra bổ sung thêm các nội dung:

- Tăng cường giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh. Thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm 3-5 trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính tại ổ dịch mới để xét nghiệm xác định ổ dịch.

- Xem xét dừng việc áp dụng tờ khai y tế khi nhập cảnh tại cửa khẩu.

- Tăng cường chia sẻ thông tin giữa các hệ thống giám sát WHO, khu vực, quốc gia, giữa các Bộ, ban, ngành. Chia sẻ mẫu bệnh phẩm với các đơn vị liên quan.

- Tiếp nhận và sử dụng sinh phẩm xét nghiệm, chẩn đoán và kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới.

- Hội đồng tư vấn chuyên môn rà soát, cập nhật hướng dẫn xử lý, phác đồ điều trị, và xây dựng ban hành các hướng dẫn chuyên môn cần thiết để đáp ứng phòng, chống, ngăn ngừa dịch lây lan bùng phát rộng.

* Khi Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp:

- Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp.

- Tham mưu để huy động lực lượng công an, quốc phòng và các lực lượng lượng khác tham gia các hoạt động phòng chống dịch và đảm bảo an ninh, an toàn tại các vùng có tình trạng khẩn cấp.

- Đề xuất cấp có thẩm quyền đóng cửa trường học, rạp chiếu phim, hạn chế tất cả các hoạt động tập trung đông người, kể cả các hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Đề xuất đóng cửa tất cả các chợ buôn bán động vật hoang dã, các cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng phát hiện có tác nhân gây bệnh.

- Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, xem xét đề xuất việc đóng cửa, thực hiện kiểm dịch và xử lý y tế đối với người, phương tiện ra, vào vùng có dịch bệnh tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp:

+ Cấm đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh những hàng hoá, vật phẩm, động vật, thực vật, thực phẩm, đồ uống có khả năng truyền dịch bệnh.

+ Cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ vào nơi có người hoặc động vật ốm, chết do dịch bệnh.

+ Cấm đưa người bị nhiễm bệnh ra khỏi vùng có dịch bệnh khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ ra, vào vùng có dịch bệnh; trường hợp cần thiết phải ra, vào vùng có dịch bệnh thì phải thực hiện biện pháp kiểm dịch, xử lý y tế bắt buộc, chỉ cho phép các phương tiện đã được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế ra khỏi vùng có dịch bệnh.

+ Lập trạm gác, trạm kiểm dịch liên ngành hoặc bố trí các Đội công tác chống dịch khẩn cấp tại các đầu mối giao thông ra, vào vùng có dịch bệnh để kiểm tra, giám sát và xử lý y tế đối với người, phương tiện ra vào.

+ Tổ chức tuần tra, kiểm soát trên dọc ranh giới địa bàn có tình trạng khẩn cấp, kịp thời ngăn chặn các trường hợp ra, vào trái phép vùng có dịch bệnh và chủ động phòng, chống dịch có khả năng lan rộng.

+ Thực hiện các biện pháp dự phòng đối với người vào vùng có dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

+ Thực hiện kiểm dịch bắt buộc đối với hàng hoá, vật phẩm, động vật, thực vật, thực phẩm, đồ uống đưa vào hoặc đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh.

+ Tiến hành các biện pháp chống dịch bắt buộc khác sau đây: phun hoá chất tiệt trùng; cách ly, tránh tiếp xúc với nguồn bệnh; thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang bắt buộc khi ra nơi công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc các chất diệt khuẩn thông thường, vệ sinh môi trường.

- Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp chống dịch khẩn cấp tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp:

+ Tổng tẩy uế, diệt khuẩn, khử độc ổ dịch;

+ Tổ chức cách ly và điều trị triệt để cho người bị nhiễm dịch bệnh, tiến hành theo dõi chặt chẽ sau điều trị đề phòng dịch bệnh tái phát;

+ Tiêu hủy ngay hàng hoá, vật phẩm có mang tác nhân gây bệnh;

+ Tổ chức xử lý y tế và chôn cất người chết, xác động vật theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện việc hạn chế việc xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu đối với người, hành lý, hàng hoá theo quy định của Chính phủ.

c) Công tác điều trị

- Thiết lập bệnh viện dã chiến khi dịch bệnh lây lan trong cộng đồng theo kế hoạch và phương án đã xây dựng, một số cơ sở công cộng (trường học, nhà máy, xí nghiệp v.v..) phải đóng cửa, các bệnh viện các tuyến trên địa bàn đã quá tải không có khả năng thu dung và điều trị thêm bệnh nhân nặng.Huy động mọi nguồn lực y tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, nguồn nhân lực để phục vụ công tác thu dung, điều trị, cách ly bệnh nhân.

- Tập trung phương tiện, thuốc men, trang thiết bị y tế, chuẩn bị giường bệnh, phòng khám, điều trị và bố trí cán bộ y tế chuyên môn trực 24/24 giờ để sẵn sàng cấp cứu, khám chữa bệnh miễn phí cho người bị nhiễm bệnh và người có nguy cơ bị nhiễm bệnh;

- Duy trì hoạt động liên tục của các bệnh viện để đảm bảo tiếp tục các dịch vụ y tế thiết yếu bao gồm cả dịch vụ có các nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng như trẻ em, phụ nữ có thai, người già và người bệnh mạn tính.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Phối hợp với lực lượng Quân đội thiết lập các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm quốc phòng để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tại các khu vực đông bệnh nhân tránh quá tải bệnh viện.

- Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động nhân lực tập trung cho địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đồng thời kêu gọi hỗ trợ từ các đơn vị, bệnh viện tuyến Trung ương.

- Rút kinh nghiệm công tác điều trị, cập nhật hướng dẫn, phác đồ chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm.

- Phối hợp với các đơn vị dự phòng, kiểm soát nhiễm khuẩn, các đơn vị chức năng liên quan, xử lý tử thi tử vong do bệnh truyền nhiễm nhóm A theo đúng quy định của Bộ Y tế.

- Mở rộng nhà đại thể tiếp nhận bệnh nhân tử vong. Triển khai các phương án tổ chức tang lễ trong tình huống số tử vong tăng nhanh.

* Khi Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp:

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp cách ly điều trị trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp.

- Huy động các đơn vị điều trị của lực lượng công an, quốc phòng và các Bộ, ngành, các cơ sở tư nhân tham gia cách ly, điều trị, cấp cứu, chăm sóc người mắc bệnh, người có nguy cơ mắc bệnh.

- Thành lập bệnh viện dã chiến quy mô lớn theo nguyên tắc tại chỗ.

- Thành lập các đội cấp cứu lưu động được trang bị dụng cụ y tế, thuốc men, phương tiện để phát hiện và cấp cứu tại chỗ người bị nhiễm bệnh, sẵn sàng chuyển người bị nhiễm bệnh về các trạm chống dịch nơi gần nhất;

d) Công tác tuyên truyền

- Hoạt động liên tục đường dây nóng của UBND thành phố và Sở Y tế để tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Phiên dịch các thông tin, thông báo, báo cáo, công văn ra các ngôn ngữ để gửi tới các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài, công ty lữ hành ... đóng trên địa bàn về tình hình bệnh dịch tại địa phương.

- Tổ chức họp báo hàng ngày cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống.

- Triển khai mạnh mẽ các biện pháp truyền thông để người dân hiểu, không hoang mang, hoảng loạn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống.

+ Khuyến cáo không tập trung đông người, không tiếp xúc với người bệnh.

+ Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các nhà mạng điện thoại di động, mạng xã hội.

+ Tương tác thường xuyên với người dân qua mạng xã hội, giao lưu trực tuyến để kịp thời truyền tải các thông điệp phòng chống dịch bệnh. Thực hiện các hoạt động truyền thông trực tiếp cho người dân tại cộng đồng.

- Tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn người dân tại vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

- Liên tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

* Khi Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp:

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp tăng cường tuyên truyền trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp.

- Đăng tải ban bố tình trạng khẩn cấp (nếu có) và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt đưa vào giờ cao điểm, các chương trình được người dân quan tâm để tạo được sự tiếp cận cao nhất cho người dân về tình hình dịch và các biện pháp phòng chống.

- Liên tục cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh và các yêu cầu bắt buộc của UBND thành phố, của Ban Chỉ đạo đối với chính quyền, cơ quan chuyên môn và người dân tại khu vực có tình trạng khẩn cấp.

đ) Công tác hậu cần

- Huy động toàn thể hệ thống chính trị, các Ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội Phụ nữ ... phối hợp với chính quyền địa phương các cấp quyết liệt tham gia phòng chống dịch bệnh. Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành khẩn trương tập trung sử dụng, huy động mọi nguồn lực có thể để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu về thuốc hoá chất, vật tư, trang thiết bị... nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan, hạn chế ít nhất tỷ lệ người chết, người mắc.

- Đề xuất sử dụng nguồn dự trữ quốc gia khi cần thiết và cấp độ cao hơn. Hỗ trợ kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị bảo hộ đáp ứng nhu cầu của các địa phương.

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư...) cho các đơn vị điều trị, tổ chức các bệnh viện dã chiến, huy động các nguồn dự trữ cho công tác phòng chống dịch. Huy động các phương tiện vận chuyển, cấp cứu người mắc để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh.

- Chỉ đạo việc sử dụng thuốc, trang thiết bị, nguồn lực hiện có tại tỉnh/thành để xử lý ổ dịch và điều trị bệnh nhân theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ đạo tại chỗ, con người tại chỗ, thuốc men tại chỗ và phương tiện tại chỗ. Hỗ trợ về thuốc, trang thiết bị, nguồn lực từ tuyến Trung ương cho các địa phương, ưu tiên tại những nơi có tình hình diễn biến phức tạp, có số mắc và tỷ lệ tử vong cao.

- Chỉ đạo các đơn vị sản xuất, cung ứng thuốc, vật tư, trang phục phòng hộ, khẩu trang... sản xuất, nhập khẩu để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh.

- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở các tuyến

- Thực hiện các nội dung khác như mức độ 3.

* Khi Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp:

Ngoài việc triển khai các hoạt động hên, cần thực hiện các biện pháp bảo đảm hậu cần trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp.

- Đề xuất cấp có thẩm quyền để bảo đảm cung cấp thực phẩm, nước uống và dịch vụ thiết yếu cho các vùng có tình trạng khẩn cấp phải cách ly tuyệt đối.

- Đồ xuất cấp có thẩm quyền để bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng tham gia phòng chống dịch và người dân vùng có tình trạng khẩn cấp.

- Có thể áp dụng các biện pháp sau đây để dành và ưu tiên chuyên chở thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh, hoá chất xử lý dịch bệnh, lương thực, thực phẩm, hàng hoá cần thiết đến những vùng có dịch bệnh:

+ Xuất kho dự trữ hoặc huy động từ các nguồn khác thuốc men, hàng hoá để chữa trị và cứu trợ cho nhân dân ở vùng có dịch bệnh.

+ Huy động mọi phương tiện cần thiết và ưu tiên chuyên chở thuốc men, hàng hoá đến vùng có dịch bệnh; Tăng cường các chuyến vận chuyển đưa các loại thuốc men, hàng hoá đến vùng có dịch bệnh.

+ Áp dụng các loại ưu tiên về giao thông, miễn các loại phí giao thông đối với phương tiện làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, hàng hoá đến vùng có dịch bệnh.

- Bảo đảm vật tư, trang thiết bị để xử lý chôn cất tử thi người mắc bệnh theo quy định của pháp luật về vệ sinh trong hoạt động mai táng và hoả táng

V. KINH PHÍ

Kinh phí hoạt động phòng chống dịch từ nguồn ngân sách nhà nước, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của UBND thành phố Đà Nẵng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ mình, các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra tại đơn vị, địa phương mình; chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, phương án phòng, sẵn sàng ứng phó phòng chống dịch theo từng cấp độ dịch; thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp sở, ngành, quận, huyện.

2. Sở Y tế

- Là đơn vị chủ trì, đầu mối tổ chức triển khai Kế hoạch này; thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình và kết quả triển khai về UBND thành phố; kịp thời đề xuất xử lý ngay những khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các cơ quan có liên quan theo từng cấp độ của dịch; phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ, ngành, Trung ương đóng trên địa bàn, các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc trong công tác phòng chống dịch; điều phối các nguồn lực, huy động hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia vào công tác phòng, chống dịch, quyết liệt triển khai hữu hiệu các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong; Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, thống nhất các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố kiểm dịch chặt chẽ khách nhập cảnh, động vật, hàng hóa, phương tiện nhập khẩu từ các vùng đang có dịch, không để bệnh dịch xâm nhập.

- Chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện tốt công tác thu dung, cách ly, điều trị, chăm sóc bệnh nhân theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

- Đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai bệnh viện dã chiến; phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại cộng đồng.

- Triển khai hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Thường xuyên kết nối giữa các cơ quan thông tấn, báo chí với ngành y tế để triển khai hoạt động truyền thông, phòng chống dịch bệnh.

- Kiểm tra đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh của các đơn vị trên toàn thành phố.

- Đầu mối tập hợp các đề xuất kinh phí bổ sung của các đơn vị y tế trình UBND thành phố phê duyệt. Tham mưu về tạo nguồn và sử dụng, điều phối ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí khác cho công tác phòng chống dịch bệnh.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch bệnh viêm phổi cấp chưa xác định nguyên nhân: phụ cấp chống dịch, trực dịch...

- Tư vấn, hỗ trợ, chỉ đạo điều phối nguồn thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo triển khai thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ, tăng cường sức khỏe, hạn chế đến vùng dịch.

- Đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí đăng tải đầy đủ, chính xác các thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân chủ động phòng chống dịch, không hoang mang, lo lắng và phối hợp với các cơ quan chức năng phòng, chống dịch hiệu quả.

- Thực hiện phối hợp với các cơ quan liên quan, ngành y tế trong việc quản lý tin đồn liên quan đến tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời, chính xác, định hướng dư luận.

- Thực hiện công tác phòng chống dịch theo nhiệm vụ, chức năng của ngành.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các trường thực hiện rà soát, nắm thông tin các giáo viên, học sinh có cùng gia đình đi du lịch đến các vùng có dịch; thực hiện theo dõi sức khỏe của học sinh, giáo viên nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện nhiễm bệnh; thực hiện nghiêm việc các học sinh có biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay bằng xà phòng hoặc chất sát khuẩn.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; Phối hợp với Sở Y tế thông tin cho phụ huynh về tình hình dịch bệnh tại thành phố và khả năng đáp ứng phòng chống dịch của thành phố để phụ huynh và học sinh không lo lắng; Chú trọng đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường; Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và phối hợp với các đơn vị y tế có biện pháp xử lý kịp thời; Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh. Chủ động nắm sát tình hình dịch và xin ý kiến Bộ chủ quản để tham mưu UBND thành phố về việc chọn thời điểm phù hợp cho học sinh nghỉ học để phòng dịch.

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế, các ngành, quận, huyện đề xuất việc trang bị khẩu trang cho học sinh đến trường; rà soát các cơ sở mẫu giáo, nhà trẻ, nếu có cơ sở nào không đảm bảo yêu cầu về vệ sinh và phòng chống dịch thì đề xuất dừng đón trẻ.

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch theo từng cấp độ trên cơ sở chức năng của ngành.

5. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu, đề xuất Bộ Giao thông vận tải có biện pháp kiểm tra, giám sát hành khách tại các trục đường giao thông chính, các đầu mối giao thông như bến xe, nhà ga ....

- Chủ động làm việc, kêu gọi hỗ trợ của các doanh nghiệp khai thác có lợi ích từ vận chuyển hành khách cùng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch theo từng cấp độ trên cơ sở chức năng của ngành.

6. Sở Du lịch

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý, theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe của du khách và phối hợp với các cơ sở y tế trong giám sát cộng đồng, tổ chức cách ly, quản lý du khách khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ cung cấp thông tin, thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra tại thành phố Đà Nẵng đến các công ty lữ hành, các cơ quan liên quan để có quan điểm chính xác về tình hình dịch bệnh tại địa phương, về tính an toàn và bảo đảm sức khỏe tại thành phố Đà Nẵng; Không để ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, giao lưu du lịch, không gây hoang mang đối với các đơn vị, tổ chức và toàn thể nhân dân.

- Chỉ đạo, truyền thông, hướng dẫn các khách sạn, nhà hàng,... có thái độ, hành vi ứng xử đúng mực với du khách trong giai đoạn hiện nay.

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch theo từng cấp độ trên cơ sở chức năng của ngành.

7. Sở Ngoại vụ:

- Thông báo với các cơ quan, tổ chức, lãnh sự về những chỉ đạo và biện pháp quyết liệt, minh bạch của thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch bệnh, áp dụng các biện pháp cần thiết và xây dựng kế hoạch đưa công dân thành phố Đà Nẵng đang ở những vùng có dịch trở về địa phương.

- Cập nhật các biện pháp ứng phó của Trung Quốc và các nước, kịp thời đề xuất các biện pháp thích hợp của thành phố Đà Nẵng; Bố trí phiên dịch viên phối hợp với ngành y tế khi cần thiết.

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch trên cơ sở chức năng của ngành.

8. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng và hoàn thành phương án thành lập bệnh viện dã chiến đáp ứng phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra trình UBND thành phố; đề xuất đơn vị thi công đáp ứng được yêu cầu, sẵn sàng tiến hành xây dựng khi có tình huống khẩn cấp.

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch trên cơ sở chức năng của ngành

9. Công an thành phố

- Phối hợp với ngành y tế thực hiện việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu; Đảm bảo an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp cung cấp thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch trên cơ sở chức năng của ngành

10. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân đội; phối hợp với Sở Y tế, Sở Xây dựng triển khai bệnh viện dã chiến khi có tình huống khẩn cấp; sẵn sàng phối hợp phòng chống theo từng cấp độ dịch trên địa bàn thành phố.

11. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng phối hợp với Sở Y tế thực hiện giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu; chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị; sẵn sàng phối hợp phòng chống theo từng cấp độ dịch trên địa bàn thành phố.

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người lao động, làm việc xuất phát, trở về từ các khu vực đang có dịch tại Trung Quốc. Không tổ chức đưa lao động Việt Nam đến các khu vực đang có dịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch trên cơ sở chức năng của ngành

13. Sở Tài chính chủ động thường xuyên cập nhật và kịp thời cân đối đủ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch. Áp dụng thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (bệnh truyền nhiễm nhóm A).

14. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường và Sở Y tế thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc cung ứng, kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế và xử lý nghiêm các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế đầu cơ nâng giá bán khẩu trang và các vật dụng liên quan đến phòng chống dịch.

15. Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao; thường xuyên thông tin, truyền thông về dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch để công nhân, người lao động chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc và nơi ở.

16. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thường xuyên kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

17. UBND các quận, huyện

- Quán triệt trên địa bàn quản lý về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và phải được chính quyền, đoàn thể và người dân thực hiện khẩn trương quyết liệt.

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của quận, huyện, xã, phường do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra trên địa bàn quận, huyện, xã, phường; Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, thuốc, hóa chất, trang bị bảo hộ phục vụ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn; Tăng cường các hoạt động truyền thông; chủ động in ấn, ấp phát tài liệu truyền thông theo khuyến cáo của các cơ quan y tế đến người dân; Tổ chức và duy trì công tác tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn môi trường tại các xã, phường trên địa bàn.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố, các đoàn thể chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

19. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, truyền thông về dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch đến mọi tầng lớp nhân dân để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; không đưa những thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng.

20. Đề nghị Cụm Cảng Hàng không miền Trung, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Cảng vụ Đà Nẵng, Hải Quan Đà Nẵng triển khai biện pháp hiệu quả nhằm giám sát, phát hiện các hành khách người Trung Quốc đến thành phố Đà Nẵng từ các nước thứ ba và các đường tiểu ngạch khác; thông báo cho bộ phận kiểm dịch y tế quốc tế để áp dụng các biện pháp khai báo và giám sát y tế.

21. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra thành phố Đà Nẵng giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố; tùy theo tình hình bệnh dịch tổ chức giao ban đột xuất, định kỳ để đánh giá tình hình, đề ra các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các đơn vị, địa phương và đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Kế hoạch sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch cũng như quá trình triển khai công tác phòng chống dịch trên thực tế./.