Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 384-QĐ/TCCB-LĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Xét đề nghị của ông Trưởng Ban quản lý công trình Thăng Long và ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lao động.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép Ban quản lý công trình Thăng Long thành lập "Trạm lâm quản và thu phí Cầu - Đường Thăng Long Nội Bài", kể từ ngày ký quyết định.

Trụ sở của Trạm lâm quản và thu phí Cầu - Đường Thăng Long-Nội Bài đóng tại Hà Nội.

Điều 2: Nhiệm vụ chủ yếu của Trạm lâm quản và thu phí Cầu - Đường Thăng Long-Nội Bài:

2.1. Tổ chức lâm quản đường Thăng Long - Nội Bài.

2.2. Tổ chức thu phí cầu- đường Thăng Long - Nội Bài

2.3. Điều hoà sự phối hợp giữa lực lượng xây dựng cơ bản và lực lượng khai thác đường Thăng Long - Nội Bài.

2.4. Quản lý lưu không hai bên đường Thăng Long - Nội Bài theo đúng luật đường bộ Việt Nam.

Điều 3: Trạm do Trạm trưởng lãnh đạo, có một số Phó trạm trưởng và cán bộ nghiệp vụ giúp việc.

Nguồn kinh phí của trạm do thu phí cầu - đường Thăng Long - Nội Bài và một phần do kinh phí xây dựng cơ bản khác.

Trạm là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, chi theo dự toán được cấp trên duyệt. Trạm có tư cách pháp nhân theo sự uỷ quyền của ông Trưởng Ban quản lý công trình Thăng Long, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, được sử dụng đất riêng (theo điều 3 của Nghị định 62/CP ngày 22-9-1993 của Chính phủ).

Tổ chức nhiệm vụ cụ thể, cơ chế hoạt động của trạm do Trưởng Ban quản lý công trình Thăng Long quy định.

Điều 4: Các ông trưởng ban quản lý công trình Thăng Long, Trạm trưởng lâm quản và thu phí Cầu - Đường Thăng Long-Nội Bài, Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Ban, Thủ trưởng các Cục chuyên ngành có liên quan căn cứ vào phạm vi trách nhiệm của mình thi hành quyết định này.

 

 

Lê Ngọc Hoàn

(Đã ký)