Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

******


Số: 381/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN SOẠN THẢO MỚI NĂM 2006 CỦA BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 812/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 06/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế  và Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các đề án soạn thảo mới năm 2006 của Bộ.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

1. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo đề án có trách nhiệm sau:

a) Tổ chức triển khai soạn thảo các đề  án theo đúng quy định của Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 812/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 6/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

b) Soạn thảo và trình duyệt các đề án được giao đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng. Đối với những đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị phải trình Lãnh đạo Bộ trước thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ít nhất 01 tháng.

c) Các báo cáo công tác tuần, tháng, sơ kết giữa năm và tổng kết năm của đơn vị phải có mục về tiến độ và đánh giá kết quả cụ thể việc triển khai thực hiện nhiệm vụ soạn thảo các đề án được giao và gửi về Văn phòng, đồng gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình các đơn vị soạn thảo và trình duyệt các đề án trong Danh mục quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

3. Thanh tra có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng kiểm tra  việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các đơn vị chủ trì soạn thảo đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b /c)
- Các đơn vị (để thực hiện)
- Lưu PC, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Tiến

DANH MỤC

CÁC ĐỀ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2005 SANG NĂM 2006

I. CÁC DỰ ÁN LUẬT (4 đề án)

TT

Đề án

Cấp trình duyệt

Đơn vị

chủ trì

soạn thảo

Ghi chú

Tháng 1

1

Luật Chuyển giao công nghệ

CP

Viện CLCS

 

Tháng 5

2

Luật Tiêu chuẩn hoá

QH

Tổng cục TĐC

 

Tháng 7

3

Luật Chất lượng

 

 

CP

Tổng cục TĐC

 

Tháng 12

4

Luật Năng lượng nguyên tử

 

 

CP

Viện NLNTVN

 

II. CÁC ĐỀ ÁN CẤP CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Các đề án chính thức trình (gồm 2 đề án)

TT

Đề án

Cấp trình duyệt

Đơn vị

chủ trì

soạn thảo

Ghi chú

Tháng 5

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm

TTgCP

CNC

 

Tháng 8

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về cơ chế, chính sách đặc biệt ưu đãi, khuyến khích phát triển KH &CN các vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

TTgCP

Viện CLCS

 

2. Các đề án dự bị trình (gồm 4 đề án)

TT

Đề án

Cấp trình duyệt

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Ghi chú

Tháng 3

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về cơ chế, chính sách phát triển một số hướng công nghệ cao và phát triển có trọng điểm một số ngành công nghiệp CNC

TTgCP

Viện CLCS

 

Tháng 5

2

Quyết định của TTgCP phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển các khu công nghệ cao

TTgCP

Viện CLCS

 

Tháng 7

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp, chính sách khuyến khích các cơ quan nghiên cứu KH &CN liên kết với hợp tác xã, chuyển giao các thành tựu KH &CN mới cho hợp tác xã 

TTgCP

Viện CLCS

 

Tháng 11

4

Nghị định về quản lý hoạt động mã số mã vạch

CP

Tổng cục TĐC

 

III. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN CẤP BỘ

1. Các đề án chính thức trình (gồm 39 đề án)

TT

Đề án

Cấp trình duyệt

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Ghi chú

Tháng 2

1

Thông tư liên tịch Bộ KH &CN-Bộ NV quy định tổ chức và hoạt động của các tổ chức dịch vụ thông tin KH &CN (bao gồm cả mối quan hệ của Trung tâm Thông tin KH &CNQG với các tổ chức dịch vụ thông tin KH &CN)

Bộ trưởng

Trung tâm TT

 

2

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban hành Quy định về tổ chức quản lý Chương trình KH &CN giai đoạn 2006 – 2010

Bộ trưởng

Thanh tra

 

3

Thông tư hướng dẫn thi hành NĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH &CN

Bộ trưởng

Thanh tra

 

4

Quyết định của Bộ trưởng ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại các tổ chức nghiên cứu và phát triển

Bộ trưởng

Vụ TCCB

 

5

Thông tư liên tịch Bộ KH &CN – TC- NV hướng dẫn thủ tục chuyển đổi và ưu đãi về tài chính đối với các tổ chức KH &CN công lập chuyển đổi hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Bộ trưởng

Vụ TCCB

 

6

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chức danh, tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Vụ TCCB

 

7

Thông tư liên tịch Bộ TC -Bộ KH &CN quy định về thanh lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ KH &CN cấp nhà nước

Bộ trưởng

Vụ KHTC

 

8

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 126/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Bộ trưởng

Tổng cục TĐC

 

9

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban hành quy trình, thủ tục thông báo và hỏi đáp của mạng lưới TBT

Bộ trưởng

Tổng cục TĐC

 

10

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban hành quy định về quản lý cấp mã số mã vạch và thủ tục đăng ký cấp mã số mã vạch

Bộ trưởng

Tổng cục TĐC

 

Tháng 3

11

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm

Bộ trưởng

Vụ KHTC

 

12

Thông tư hướng dẫn quy trình thanh tra, kiểm tra an toàn bức xạ trong các cơ sở xạ trị, cơ sở chiếu xạ, cơ sở X -quang và cơ sở chụp ảnh phóng xạ công nghiệp

Bộ trưởng

Cục ATBX

 

13

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban hành Quy chế đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước

Bộ trưởng

Vụ XHTN

 

14

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu cơ bản

Bộ trưởng

Vụ XHTN

 

Tháng 4

15

Thông tư hướng dẫn về lệ phí đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

Vụ ĐTG

 

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về:

- Tên và mã địa danh Việt nam dùng trong lưu trữ và trao đổi thông tin

- Tên và mã cơ quan, tổ chức thông tin tư liệu thư viện của Việt Nam dùng trong lưu trữ và trao đổi thông tin

Bộ trưởng

Trung tâm TT

 

17

Thông tư liên tịch Bộ KH &CN-Bộ TC hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ KH &CN

Bộ trưởng

Viện CLCS

 

18

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Thanh tra của Bộ KH &CN

Bộ trưởng

Thanh tra

 

19

Thông tư liên tịch Bộ KH &CN-LĐTBXH -NV-TC về chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực công nghệ mới và kỹ thuật mới 

Bộ trưởng

Vụ TCCB

 

20

Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Đề án tổ chức việc xây dựng khu R -D tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc

Bộ trưởng

Vụ CNC

 

21

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001

Bộ trưởng

Vụ KHTC

 

22

Thông tư liên tịch Bộ TC - Bộ KH &CN Quy định chế độ chi tiêu đề tài thuộc Chương trình KH &CN giai đoạn 2006 - 2010

Bộ trưởng

Vụ KHTC

 

Tháng 5

23

Thông tư sửa đổi Thông tư 02/2001/TT-BKHCNMT ngày 15/02/2001 về việc hướng dẫn Tiêu chuẩn các Dự án công nghiệp kỹ thuật cao

Bộ trưởng

Vụ ĐTG

 

24

Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ

Bộ trưởng

Vụ ĐTG

 

25

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban hành Danh mục các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành

Bộ trưởng

Vụ ĐTG

 

26

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ủy quyền cho Ban quản lý các Khu công nghệ cao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng tại Khu công nghệ cao.

Bộ trưởng Bộ

Xây dựng

Ban QL KCNC Hoà Lạc

 

27

Thông tư liên tịch của Bộ TN &MT và Bộ TC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng đất đai tại Khu công nghệ cao.

Bộ trưởng

Ban QL KCNC Hoà Lạc

 

28

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Phòng thí nghiệm trọng điểm

Bộ trưởng

Vụ KHTC

 

29

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN Quy định về các nội dung chi thuộc Ngân sách sự nghiệp khoa học

Bộ trưởng

Vụ KHTC

 

30

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về  Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn

Bộ trưởng

Vụ XHTN

 

Tháng 6

31

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN ban hành Quy chế đánh giá hoạt  động của các tổ chức nghiên cứu -phát triển

Bộ trưởng

Viện CLCS

 

32

Thông tư liên tịch Bộ TC - Bộ KH &CN quy định về chế độ kế  toán Quỹ phát triển KH &CN quốc gia

Bộ trưởng

Vụ KHTC

 

33

Thông tư liên tịch với Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực hiện thời gian làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động có sử dụng kỹ thuật bức xạ và hạt nhân

Bộ trưởng

Cục ATBX

 

34

Thông tư hướng dẫn quản lý và xử lý chất thải phóng xạ

Bộ trưởng

Cục ATBX

 

 

35

Thông tư hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất

Bộ trưởng

Vụ ĐTG

 

Tháng 7

36

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển khu thương mại công nghệ cao

Bộ trưởng

Ban QL KCNC Hoà Lạc

 

37

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủy quyền cho Ban quản lý các Khu công nghệ cao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư đối với Khu công nghệ cao

Bộ trưởng Bộ KH &ĐT

Ban QL KCNC Hoà Lạc

 

Tháng 9

38

Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Đề án xây dựng thí điểm trung tâm giao dịch khoa học và công nghệ

Bộ trưởng

Trung tâm TT

 

Tháng 11

39

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH &CN về ban hành Quy định áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn n ­íc ngoµi

Bé tr­ëng

Tæng côc T§C