Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 380/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ và kết luận của Hội đồng thẩm định tại cuộc họp ngày 20 tháng 03 năm 2003.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đến năm 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện Phương án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DOANH NGHIỆP

 NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỈNH BÌNH PHƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 07/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN LỆ ĐẾN NĂM 2005

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích:

a) Giữ nguyên pháp nhân:

- Công ty Cấp, thoát nuớc.

b) Tạm thời giữ nguyên như hiện có đến khi có chủ trương mới về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh:

- Lâm trường Minh Đức,

- Lâm trường Đắc Kơ,

- Lâm trường Bù Gia Mập,

- Lâm trường Bù Đốp.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh:

a) Giữ nguyên pháp nhân:

- Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước,

- Công ty Cao su Sông Bé,

- Công ty Xây dựng và kinh doanh phát triển nhà,

- Công ty Xuất nhập khấu tổng hợp Bình Phước

b) Tạm thời giữ nguyên pháp nhân đến khi có chủ trương mới vè sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh:

- Lâm trường Bù Đăng,

- Lâm trường Đồng Xoài,

- Lâm trường Nghĩa Trung.

II.  LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

* Năm 2003:

a) Sáp nhập Công ty Thương mại xuất nhập khẩu du lịch Bình Phước vào Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Phước.

b) Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành đơn vị sự nghiệp có thu:

- Trạm đăng kiểm đường bộ.

c) Doanh nghiêp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn lệ hoặc không nắm giữ cổ phần:

- Công ty Công trình giao thông Bình Phước,

- Công ty Sách thiết bị  trường học.

* Năm 2004:

Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, trong đó nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

- Công ty Dược vật tư y tế.

- Công ty Tư vấn – xây dựng tình Bình Phước./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 380/QĐ-TTg năm 2003 phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đến năm 2005 do Thủ tướng chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 380/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 07/04/2003
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 03/05/2003
  • Số công báo: Số 31
  • Ngày hiệu lực: 07/04/2003
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản