Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2019/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI ĐƠN GIÁ THUÊ HẠ TẦNG TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ THÀNH II, HUYỆN LẠC THỦY, TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

n cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/2/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 301/TTr-STC-QLG&CS ngày 30 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tạm thời đơn giá thuê hạ tầng tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

2. Các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh thuê đất tại cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

3. Các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Đơn giá thuê hạ tầng:

1. Đơn giá thuê hạ tầng tại Cụm công nghiệp Phú Thành II: 735 đồng/m2/năm (By trăm ba mươi lăm đồng).

(Giá tính trên cơ sở hạng mục đường giao thông nội bộ trong cụm công nghiệp Phú Thành II đã được nghiệm thu; giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

2. Tiền thuê hạ tầng hàng năm = Diện tích thuê đất nhân (x) đơn giá thuê hạ tầng tại Cụm công nghiệp Phú Thành II.

Điều 4. Quản lý và sử dụng nguồn thu cho thuê hạ tầng

1. Đơn vị thu: Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy (đơn vị sự nghiệp công lập).

2. Thời gian, phương thức nộp tiền: Tiền thuê hạ tầng do Cục Thuế tỉnh thông báo và được nộp 01 (một) lần/năm; Thời gian nộp trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

3. Quản lý, sử dụng nguồn thu: Tiền thu được từ việc cho thuê hạ tầng tại cụm công nghiệp Phú Thành II, Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy có trách nhiệm nộp 100% vào ngân sách nhà nước và được sử dụng cho việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, tái đầu tư hệ thống hạ tầng các Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Thủy theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy giao Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Lạc Thủy hướng dẫn Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy thực hiện việc thu tiền cho thuê đất có hạ tầng đảm bảo hiệu quả, thực hiện việc quản lý số tiền thu được theo quy định của pháp luật.

2. Cục Thuế tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm hướng dẫn cho Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy trong việc sử dụng chứng từ thu; đăng ký, kê khai và nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy có trách nhiệm lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức sử dụng tiền thu được từ việc cho thuê hạ tầng tại Cụm công nghiệp Phú Thành II đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, CNXD (QH...b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh