Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2018/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LẬP, GIAO DỰ TOÁN CHI; HÌNH THỨC CẤP PHÁT; LẬP, XÉT DUYỆT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU, CHI CỦA QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 977/TTr-STC ngày 31 tháng 5 năm 2018 về việc đề nghị ban hành Quyết định quy định lập, giao dự toán chi; hình thức cấp phát; lập, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Yên Bái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này Quy định việc lập, giao dự toán chi; hình thức cấp phát kinh phí và việc lập, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Yên Bái (sau đây viết tắt là Quỹ) theo quy định tại Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý,sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (sau đây viết tắt là Thông tư số 60/2017/TT-BTC).

2. Đối tượng áp dụng: các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Điều 2. Lập, giao dự toán chi của Quỹ

1. Hàng năm, căn cứ dự toán kinh phí chi quản lý, bảo trì đường bộ được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho Quỹ; nhu cầu chi quản lý, bảo trì đường bộ do địa phương quản lý; định mức kinh tế kỹ thuật, nội dung chi kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ và đơn giá, định mức chi được cấp có thẩm quyền quy định; chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, Quỹ lập dự toán về nhu cầu chi quản lý, bảo trì đường bộ do địa phương quản lý gửi Sở Giao thông Vận tải.

2. Sở Giao thông Vận tải xem xét, tổng hợp chung dự toán chi của Quỹ vào phương án xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của Sở (bao gồm: phần kinh phí được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và phần kinh phí chi từ ngân sách địa phương cho quỹ), gửi Sở Tài chính để tổng hợp trong phương án phân bổ chi ngân sách địa phương trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Căn cứ dự toán chi được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt, Sở Giao thông vận tải giao dự toán chi quản lý, bảo trì đường bộ cho Quỹ để tổ chức triển khai thực hiện, đồng gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh để làm căn cứ kiểm soát chi.

Điều 3. Hình thức cấp phát kinh phí cho Quỹ

1. Đối với quý đầu năm kế hoạch: Căn cứ vào dự toán chi thực hiện công tác bảo trì, quản lý công trình đường bộ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Sở Tài chính cấp kinh phí (theo hình thức Lệnh chi tiền) vào tài khoản của Quỹ, tối đa không quá 25% dự toán chi năm.

2. Đối với các quý tiếp theo: Căn cứ tiến độ triển khai công việc và giải ngân kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ của quý trước, Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Sở Tài chính cấp kinh phí (theo hình thức Lệnh chi tiền) vào tài khoản của Quỹ để tạm ứng, thanh toán. Mức cấp kinh phí của từng quý được thực hiện theo tiến độ triển khai công việc và khả năng nguồn vốn Quỹ.

Điều 4. Lập, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ

1. Quỹ thực hiện việc lập báo cáo quyết toán thu và báo cáo quyết toán việc sử dụng kinh phí theo mẫu biểu và yêu cầu của quyết toán chi ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. Báo cáo quyết toán kèm theo báo cáo danh mục công trình đã được giao kế hoạch trong năm đề nghị quyết toán, chi tiết theo nội dung chi quy định tại Điều 2 của Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

2. Nội dung, quy trình xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm: Thực hiện theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm và các quy định tại Quyết định này, trong đó:

a) Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm phê duyệt quyết toán thu, chi của Quỹ gửi Sở Giao thông vận tải.

b) Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm xét duyệt quyết toán năm của Quỹ và tổng hợp vào quyết toán của Sở Giao thông vận tải, gửi Sở Tài chính.

c) Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định quyết toán năm của Sở Giao thông vận tải bao gồm quyết toán năm của Quỹ và tổng hợp vào báo cáo quyết toán ngân sách địa phương theo quy định.

3. Cuối năm, nguồn kinh phí của Quỹ còn dư, việc chuyển kinh phí sang năm sau thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

4. Đối với các nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư phải thực hiện quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính đối với việc quyết toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn chi thường xuyên theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, giao dự toán; cấp phát kinh phí và việc lập, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ

1. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hàng năm của Quỹ theo quy định.

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổng hợp dự toán, thông báo dự toán, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ theo quy định; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình quản lý, sử dụng, thanh toán Quỹ. Trong quá trình quản lý, kiểm tra phát hiện các khoản chi không đúng chế độ, chi sai nội dung quy định đều phải xuất toán thu hồi nộp vào Quỹ; cá nhân ra quyết định chi sai phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh có trách nhiệm lập dự toán; tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí Quỹ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định; kết thúc quý, năm lập, phê duyệt và gửi báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ cho Sở Giao thông vận tải theo quy định hiện hành và Quyết định này.

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm kiểm soát các khoản chi từ Quỹ trước khi tạm ứng, thanh toán theo đề nghị của Quỹ theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính; rà soát, xác nhận các khoản kinh phí Quỹ còn dư được chuyển nguồn sang năm sau.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2018 và thay thế Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định lập, giao kế hoạch thu, chi; lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm đối với Quỹ Bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Yên Bái và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy