Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY KHOÁNG SẢN 911 VỀ TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Công văn số 803/UB ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận Công ty Khoáng sản 911;
Xét đề nghị của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam tại Công văn số 427/CV-TCLĐ ngày 7 tháng 5 năm 2004;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Khoáng sản 911, đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam về Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm xác định về tài chính, lao động và những vấn đề có liên quan khác của Công ty Khoáng sản 911, tiến hành bàn giao nguyên trạng doanh nghiệp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Khoáng sản 911 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- VP Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ : Kế hoạch  và Đầu tư;  Tài chính; Công an;
LĐTB&XH;  Nội vụ;  Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước; Kho bạc NNTW,
- UBND tỉnh Quảng Ninh,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Ban ĐMPTDN Bộ CN,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Đảng uỷ Khối CN Tp. Hà Nội,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thúy