×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 119/NQ-CP NGÀY 31/12/2019 VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN XUẤT XỨ, CHUYỂN TẢI BẤT HỢP PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý Ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, cụ thể như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính căn cứ nội dung của Nghị quyết số 119/NQ-CP và Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị mình thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

1. Đối với nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì: Đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các Bộ, Ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Đối với nhiệm vụ do các Bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp: Đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ để tổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các Bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này, đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ để báo cáo Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục Hải quan, Vụ Pháp chế, Cục Tin học và thống kê tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Chánh văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/cáo);
- TCHQ, Vụ PC, Cục THTK, Vụ HTQT;
- Cổng TTĐTBTC;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ
NGHỊ QUYẾT “VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN XUẤT XỨ, CHUYỂN TẢI HÀNG HÓA BẤT HỢ
P PHÁP”

(Kèm theo Quyết định số 376/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài chính)

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị được giao chủ trì thực hiện theo Nghị quyết số 119/NQ-CP

Đơn vị chủ trì

Đầu ra

Đơn vị phối hợp

Thời hạn triển khai

Nhóm việc Bộ Tài chính chủ trì

1

Phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi những nội dung liên quan đến xử lý vi phạm xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan

Nghị định sửa đổi nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016

Vụ Pháp chế

Quý I, 2020

2

Theo dõi số liệu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thuộc Danh sách và các mặt hàng Việt Nam đang điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để hàng tháng cung cấp thông tin cho Bộ Công Thương, Bộ Công an, đặc biệt lưu ý hiện tượng kim ngạch xuất nhập khẩu biến động bất thường

Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan

Số liệu hàng hóa xuất nhập khẩu tăng đột biến có nghi ngờ gian lận

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

3

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong địa bàn kiểm soát hải quan

Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan

Các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát

Các đơn vị có liên quan

 

4

Tăng cường hợp tác với hải quan các nước để trao đổi thông tin liên quan đến số liệu thống kê các mặt hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam, dự báo khả năng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và các biện pháp xử lý của cơ quan hải quan nước nhập khẩu liên quan đến gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp

Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan

Biên bản hợp tác về trao đổi đổi tin, các công hàm trao đổi liên quan đến trao đổi thông tin xác minh xuất xứ

Vụ Hợp tác quốc tế

Thường xuyên

5

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, xác định xuất xứ, đẩy mạnh quản lý đối với một số nhóm mặt hàng nhập khẩu, xuất khẩu có kim ngạch tăng đột biến, các mặt hàng trong diện áp dụng thuế suất chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, có nguy cơ gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp. Cung cấp kết quả điều tra, xác minh, kiểm tra với các mặt hàng, doanh nghiệp có vi phạm về xuất xứ, các thông tin cho Bộ Công Thương, Bộ Công an, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về thủ đoạn gian lận trong quá trình xin cấp C/O, gian lận xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để cảnh báo trong quá trình xin cấp C/O cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu

Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan

Việc kiểm tra của hải quan địa phương tại các cửa khẩu khi làm thủ tục hải quan và các đoàn thanh kiểm tra khác

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

7

Siết chặt công tác kiểm tra xuất xứ từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến khâu kiểm tra sau thông quan. Xây dựng mạng lưới nghiệp vụ để kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan

Xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm soát xuất xứ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Nhóm việc Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ ngành có liên quan

1

Triển khai đầy đủ Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ

Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan

Thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài chính trong Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

2

Xem xét ký Biên bản hợp tác về việc trao đổi thông tin phục vụ việc tăng cường kiểm soát xuất xứ và cảnh báo, đánh giá nguy cơ hàng hóa xuất khẩu bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh cũng như điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh với hàng hóa nhập khẩu.

Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan

Văn bản hợp tác

Vụ Hợp tác quốc tế

Quý II, 2020

3

Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về xuất xứ hàng hóa đối với doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn, chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa. Tiến hành thanh tra, kiểm tra về hoạt động cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan

Số đoàn phối hợp tham gia kiểm tra

Các đơn vị có liên quan

Theo yêu cầu

4

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng nhằm thường xuyên cải tiến, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa. Cung cấp thông tin về nghi vấn về gian lận C/O, thông tin về thủ đoạn gian lận C/O để các cơ quan chức năng tăng cường quản lý

Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan

Văn bản tham gia và văn bản cung cấp thông tin

Các đơn vị có liên quan

Theo yêu cầu

5

Đẩy mạnh công tác đào tạo, thông tin, tuyên truyền về chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp

Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan

Các buổi Hội thảo, phổ biến, cuộc gặp với các bên có liên quan

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

6

Tăng cường phòng, chống lẩn tránh thuế, kiểm tra, xác minh kịp thời các mặt hàng, vụ việc có dấu hiệu gian lận xuất xứ; chủ động phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về lẩn tránh phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ theo quy định của pháp luật.

Bộ Công An

Tổng cục Hải quan

Tham gia các đoàn kiểm tra

Các đơn vị có liên quan

Theo yêu cầu

7

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tổng cục Hải quan

Văn bản góp ý

Vụ Pháp chế

Theo yêu cầu