Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH NỘI VỤ GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 2823/QĐ-BNV ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-BNV ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025;

Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ han hành Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020 - 2025 với những nội dung như sau:

1. Mục tiêu

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiên cứu; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học của Ngành đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn mới.

2. Đối tượng

Đối tượng bồi dưỡng: Công chức, viên chức công tác trong ngành Nội vụ.

3. Tài liệu bồi dưỡng

Tài liệu bồi dưỡng gồm 6 chuyên đề, cụ thể như sau:

+ Chuyên đề 1: Vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ trong việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

+ Chuyên đề 2: Những vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý nhà nước của ngành Nội vụ hiện nay

+ Chuyên đề 3: Nhóm kỹ năng phát hiện vấn đề nghiên cứu

+ Chuyên đề 4: Nhóm kỹ năng tổ chức triển khai vấn đề nghiên cứu

+ Chuyên đề 5: Nhóm kỹ năng công bố và ứng dụng kết quả nghiên cứu

+ Chuyên đề 6: Báo cáo chuyên đề kinh nghiệm nghiên cứu khoa học

4. Tổ chức bồi dưỡng

a) Mỗi năm tổ chức từ 2 - 4 lớp, mỗi lớp 40 học viên, thời gian tổ chức mỗi lớp tối đa 3 ngày/lớp.

b) Hình thức: Thực hiện dưới hình thức tổ chức tập trung tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc theo cụm khu vực.

5. Kinh phí

Kinh phí tổ chức bồi dưỡng được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

6. Tổ chức thực hiện

a) Viện Khoa học tổ chức nhà nước

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ theo mục đích, yêu cầu của Kế hoạch này;

- Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng theo quy định trình lãnh đạo Bộ phê duyệt;

- Định kỳ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và tổ chức tổng kết hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ vào năm 2025;

- Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi dưỡng theo đúng quy định bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thanh, quyết toán kinh phí bồi dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

c) Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Hàng năm bố trí kinh phí bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ.

d) Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ngành; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng theo đúng đối tượng và nhu cầu của đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Viện trường Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trường Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Vụ (Ban) tổ chức cán bộ các bộ, ngành. Sở Nội vu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để báo cáo);
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường.
- Lưu: VT,VKH (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 374/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • Số hiệu: 374/QĐ-BNV
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 03/06/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Triệu Văn Cường
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/06/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản