Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3738/2006/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 25 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY VÀ TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều phòng chống lụt bão năm 2000;
Căn cứ Chỉ thị số 06/2002/CT-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai;
Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-UB ngày 04 tháng 05 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ huy và Tổ công tác chuyên trách phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn quận Bình Thạnh;
Xét Tờ trình số 186/TT-KT ngày 14 tháng 07 năm 2006 của Trưởng Phòng Kinh tế về việc điều chỉnh thành viên tham gia Ban Chỉ huy và Tổ công tác chuyên trách phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ huy và Tổ công tác chuyên trách phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn quận Bình Thạnh gồm các thành viên sau:

- Ban Chỉ huy:

Ông Lê Trí Bá  - Phó Trưởng Phòng QLĐT - Phó Ban TT thay ông Trần Đăng Khoa

- Tổ chuyên trách:

Ông Lê Trí Bá  - Phó Trưởng Phòng QLĐT - Tổ phó thay ông Trần Đăng Khoa

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung còn lại của Quyết định số 1741/QĐ-UB ngày 04 tháng 05 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Công an quận, Chỉ huy trưởng Quân sự quận, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, các ban, ngành đoàn thể của quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tần Xuân Bảo