Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3732/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG THU MUA, THU HỒI GIẤY PHẾ LIỆU

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Căn cứ chỉ thị số 06/CT-TW ngày 15-3-1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, về việc tiết kiệm giấy và thu hồi giấy phế liệu;
Xét nhu cầu cấp bách về giấy phế liệu và tình hình thu mua giấy phế liệu ở thành phố chưa được hợp lý, chưa thu hồi, thu mua được hết,
Theo đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Công nghiệp và Giám đốc Sở Văn hóa và thông tin,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao cho các cơ quan dưới đây tổ chức việc thu mua, thu hồi giấy phế liệu toàn thành phố:

a) Sở Văn hóa và thông tin chịu trách nhiệm thu mua, thu hồi giấy phế liệu ở các cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học ở thành phố (kể cả công văn, báo và bản tin cũ);

b) Sở Công nghiệp tổ chức thu mua, thu hồi giấy phế liệu trong nhân dân, kể cả trong các tổ chức quần chúng thu hồi giấy phế liệu trong dân ngoài phạm vi đã giao cho Sở Văn hóa và thông tin.

Điều 2. Ủy ban Kế hoạch thành phố có trách nhiệm cân đối, điều hòa giấy phế liệu và bột giấy giữa hai Sở để phát huy hết năng lực sản xuất của các xí nghiệp giấy thuộc hai Sở, bảo đảm việc thống nhất quản lý cung cấp vật tư, nguyên liệu và sản xuất, tiêu thụ của ngành giấy trong phạm vi thành phố.

Sở Văn hóa và thông tin và Sở Công nghiệp cùng Ủy ban Vật giá thành phố và ngành có liên quan xây dựng ngay kế hoạch, biện pháp thu hồi và chính sách giá cả thu mua, sử dụng giấy phế liệu theo phạm vi được phân công, sớm trình Thường trực Ủy ban Nhân dân quyết định triển khai.

Điều 3. Các điều quy định trước đây trái với quyết định này nay hủy bỏ.

Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Giám đốc các Sở Công nghiệp, Sở Văn hóa và thông tin, Sở Tài chánh, Chủ nhiệm các Ủy ban Kế hoạch, Ủy ban Vật giá thành phố, Công ty Vật tư tổng hợp thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu