Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3731/2006/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 25 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÁN CÔNG TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH THÀNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH - QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD-ĐT ngày 24 tháng 06 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2005 - 2010” và Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học;
Căn cứ Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch chuyển đổi các trường bán công mầm non, phổ thông sang công lập;
Căn cứ Công văn số 957/GD-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học cơ sở (THCS) Bán công Trương Công Định sang công lập thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và ý kiến của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép chuyển đổi Trường THCS Bán công Trương Công Định thành Trường Trung học cơ sở Trương Công Định trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, địa chỉ số 131 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, kể từ năm học 2006 - 2007;

Trường THCS Trương Công Định là đơn vị sự nghiệp giáo dục có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 2.

1. Trường THCS Trương Công Định được tổ chức và thực hiện theo Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là trường công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần về tài chính và Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học;

2. Giao cho Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận chịu trách nhiệm:

a. Chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự đảm bảo các mặt hoạt động của trường theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Hướng dẫn việc thực hiện hồ sơ sổ sách về tài chính và cơ sở vật chất của trường, theo dõi kiểm tra việc thu chi tài chính đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 201/QĐ-UB ngày 28 tháng 9 năm 1992 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc cho phép chuyển thành các trường phổ thông cấp 2 bán công và Quyết định số 251/QĐ-UB ngày 04 tháng 7 năm 1996 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc đổi tên các trường phổ thông cơ sở thuộc ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Thạnh đối với Trường THCS Bán công Trương Công Định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Hiệu trưởng Trường THCS Trương Công Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng