Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3700/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/5/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030;

Căn cứ Thông tư số 64/2011/TT-BGTVT ngày 26/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BNNPTNT ngày 15/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BCT ngày 16/01/2014 của Bộ Công Thương về việc quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 3340/TTr-SCT ngày 29/7/2020 và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND
Thành phố;
- Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội;
- Đoàn TNCS HCM thành phố Hà Nội;
- Đài PT&TH Hà Nội, Báo HNM, Báo KT& ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP; KT, VX, ĐT, TKBT;

- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

Thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030. Trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 2016-2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

- Triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội góp phần đảm bảo, ổn định an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn bảo đảm nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và đời sống đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô.

- Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, đổi mới trang thiết bị, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của của các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong triển khai Chương trình; Hình thành thói quen, từ đó nâng cao kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến năm 2030.

- Xác định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và ưu tiên của các cấp, các ngành và phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân Thủ đô; chuyển đổi thị trường về hiệu suất năng lượng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Thành phố.

2. Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn đến năm 2025, Thành phố phấn đấu:

- Đạt mức tiết kiệm năng lượng 5,0% đến 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng và giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 4,0% trên toàn Thành phố.

- Đạt chỉ tiêu 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng.

- Đạt 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 80% các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đạt chỉ tiêu 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

- Đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các công trình xây dựng thuộc phạm vi áp dụng của Quy chuẩn.

- Đạt 330 cơ sở, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố được công nhận danh hiệu sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và mỗi năm có ít nhất 2 đến 3 công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp Quốc gia.

- Tập huấn, hướng dẫn cho 5.000 lượt cán bộ kỹ thuật, người quản lý năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng; đào tạo và cấp chứng chỉ 250-300 cán bộ quản lý năng lượng.

- Góp phần giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành/phân ngành công nghiệp so với giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể: (i) Đối với công nghiệp dệt may: tối thiểu 5,0%; (ii) Đối với công nghiệp rượu, bia và nước giải khát: từ 3,0% đến 6,88% tùy vào loại sản phẩm, quy mô sản xuất; (iii) Đối với công nghiệp giấy: từ 8,0% đến 15,80% tùy từng loại sản phẩm và quy mô sản xuất; (iv) Đối với công nghiệp hóa chất: tối thiểu 7,0%; (v) Đối với công nghiệp sản xuất nhựa: từ 18,0% đến 22,46%.

- Phấn đấu đạt 60% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách

- Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn và hàng năm.

- Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích và khen thưởng đặc thù đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản của UBND Thành phố liên quan đến tiêu chí, quy định sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn Thành phố, đảm bảo phù hợp trong từng giai đoạn.

2. Hỗ trợ kỹ thuật, tài chính đối với các hoạt động sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, công trình xây dựng, chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình,...

- Thực hiện kiểm toán năng lượng, đánh giá hiệu quả năng lượng, triển khai ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến, xây dựng các bộ công cụ tính toán, phân tích, dự báo tự động hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn Thành phố (cơ sở sản xuất công nghiệp trong với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công trình xây dựng, giao thông...)

- Thúc đẩy, ưu tiên phát triển hợp lý công nghệ năng lượng sạch, nâng cao tỷ trọng sử dụng năng lượng tái tạo. Nghiên cứu, định hướng lắp đặt, cải tiến và chuyển đổi, thay thế dần các phương tiện, thiết bị, linh kiện, máy móc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chuyển đổi thị trường về hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng; tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo, khuyến khích, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng mặt trời cho các công trình công cộng, tòa nhà, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống chiếu sáng đô thị, đường giao thông, báo hiệu giao thông, các cơ sở sản xuất công nghiệp, hộ gia đình...

- Phổ biến các giải pháp kỹ thuật đã thực hiện thành công thông qua Chương trình đánh giá, công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH.

- Hướng dẫn áp dụng định mức tiêu hao năng lượng cho các ngành/phân ngành thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và dịch vụ theo quy định.

- Lồng ghép các hoạt động thuộc các Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu để thúc đẩy các cơ sở sử dụng năng lượng đổi mới trang thiết bị, công nghệ có hiệu suất cao, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế Thủ đô Hà Nội theo mô hình tăng trưởng xanh, bền vững.

3. Thống kê tiêu thụ năng lượng thành phố Hà Nội

- Thực hiện thống kê năng lượng; quản lý, cập nhật dữ liệu về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu theo nhóm ngành về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp, hướng dẫn sử dụng phần mềm trong quản lý, cập nhật dữ liệu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Công Thương chủ trì, triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố.

4. Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tổ chức đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ, cơ quan liên quan đến quản lý thực hiện các quy định của Nhà nước và các nội dung chuyên môn, kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các phương tiện giao thông vận tải, các công trình dân dụng và các cơ sở sản xuất xây dựng ngành xây dựng, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

- Tăng cường công tác giáo dục, đào tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý của các cơ sở sử dụng năng lượng; các tổ chức tư vấn thiết kế, thử nghiệm, kiểm toán năng lượng.

- Tổ chức, tham dự hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn cơ chế, chính sách và việc tuân thủ thực hiện quy định về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong và ngoài nước.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật

Tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá kết quả tuân thủ pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với tổ chức, cá nhân có liên quan (thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới luật) trên địa bàn Thành phố.

6. Tổ chức, phối hợp thực hiện tuyên truyền việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Truyền truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; triển khai thực hiện chiến dịch, chương trình, kế hoạch truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên đài truyền hình Trung ương, địa phương và các hình thức khác (có gắn với định hướng, chủ đề từng năm của Bộ Công Thương) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tiết kiệm năng lượng của cộng đồng, doanh nghiệp và xã hội.

- Tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, giải pháp áp dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh học, năng lượng sinh khối...); Phổ biến mô hình điện mặt trời áp mái trên địa bàn Thành phố.

- Phổ biến, ứng dụng, giới thiệu các công nghệ mới có hiệu suất năng lượng cao trong sản xuất, chế tạo,... và năng lượng mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các giải pháp cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu.

- Xây dựng các chương trình truyền thông về các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, bao gồm: các chương trình giáo dục; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và cộng đồng; tổ chức các cuộc thi, giải thưởng định kỳ; các phong trào/chiến dịch thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

7. Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác kỹ thuật với các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

- Tìm kiếm, huy động, triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án hỗ trợ đầu tư liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

- Tạo cơ hội, điều kiện mở rộng hợp tác quốc tế nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước thực hiện tiết kiệm năng lượng; các tổ chức tư vấn, doanh nghiệp của Thành phố tiếp cận với các trang thiết bị tiên tiến thế hệ mới, công nghệ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thị trường về hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng thông qua việc tổ chức, tham gia hội thảo, hội chợ, triển lãm, các khóa đào tạo, khảo sát chuyên ngành trong nước và quốc tế.

8. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Huy động mọi nguồn lực trong xã hội (con người, trang thiết bị nghiên cứu, tài chính từ ngân sách Nhà nước, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước) xây dựng năng lực khoa học và công nghệ của Thành phố đối với lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Ưu tiên xây dựng và thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ để phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào thực tế sản xuất trên địa bàn Thành phố.

- Khuyến khích, ưu tiên các hoạt động thu hồi năng lượng từ chất thải theo quy định tại Khoản 2, Điều 45, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về huy động và ưu đãi đối với hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tăng đầu tư, áp dụng đa dạng hình thức huy động các nguồn lực để đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với tiềm năng, điều kiện của Thành phố, ưu tiên phát triển hợp lý công nghệ năng lượng sạch, nâng cao tỷ trọng sử dụng năng lượng tái tạo.

- Xem xét, phối hợp đề xuất hỗ trợ kinh phí từ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tư vấn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; đầu tư dây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất bằng công nghệ tiết kiệm năng lượng các ưu đãi về thuế; vay vốn từ ngân hàng, các quỹ hỗ trợ, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Giải pháp về khoa học công nghệ và đào tạo

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Ưu tiên hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bao gồm: ứng dụng và phát triển công nghệ nâng cao hiệu suất năng lượng trong các ngành công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, giao thông vận tải; ứng dụng giải pháp công nghệ để chế tạo mới phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao; cải tiến, đổi mới, nâng cấp thiết bị sử dụng năng lượng; ứng dụng giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào thiết kế, thi công công trình xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; Phát triển công nghệ; giải pháp công nghệ làm tăng hệ số sử dụng năng lượng nhiệt tổng hợp; Nghiên cứu phát triển các dạng năng lượng thay thế nhiên liệu truyền thống.

- Thực hiện tăng cường năng lực cho các tổ chức tư vấn thiết kế, thử nghiệm, kiểm toán năng lượng.

- Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, đặc biệt cho các địa phương và doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Tuyên truyền, giáo dục, phát triển dịch vụ tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động: Tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Lồng ghép nội dung giáo dục về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhà trường với hình thức phù hợp; Tổ chức dịch vụ tư vấn năng lượng để thực hiện các hoạt động như: Chuyển giao trang thiết bị, chuyển đổi thị trường về hiệu suất năng lượng; kiểm toán năng lượng; đào tạo, tư vấn áp dụng mô hình quản lý năng lượng tiên tiến; tư vấn thực hiện biện pháp tiết kiệm năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng; cung cấp thông tin, quảng bá về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;...

4. Giải pháp về quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tăng cường kiểm soát, quản lý các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường; Tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin của các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng tại địa phương theo quy định.

5. Giải pháp về hợp tác quốc tế

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và các tổ chức tư vấn. Tổ chức đoàn cán bộ đi đào tạo, tham dự hội thảo tại nước ngoài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước trong hợp tác quốc tế thực hiện chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực về tiết kiệm năng lượng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Giai đoạn 2021-2025, kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội, dự kiến là 130 tỷ đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng) từ nguồn ngân sách Thành phố (chi tiết dự kiến kinh phí tại phụ lục kèm theo).

Căn cứ nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch và các chính sách liên quan; hàng năm Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan xây dựng nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội; gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Chủ nhiệm Chương trình)

- Ban Chủ nhiệm Chương trình do Phó Chủ tịch UBND Thành phố là Chủ nhiệm; Giám đốc Sở Công Thương làm Phó Chủ nhiệm thường trực; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội là thành viên.

Ban Chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ, trách nhiệm, nguyên tắc làm việc được quy định tại quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND Thành phố.

2. Sở Công Thương - Cơ quan thường trực Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố

- Chủ trì, phối hợp vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương, các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình quốc gia, Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, đúng mục tiêu, kết quả đề ra; điều phối, giám sát, kiểm tra hoạt động triển khai, kết quả thực hiện của từng nhiệm vụ; tổng hợp, tham mưu, trình UBND Thành phố phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí thực hiện Chương trình theo từng năm; Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình từng năm và cả giai đoạn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ sáu tháng, một năm và theo yêu cầu của UBND Thành phố, Bộ Công Thương; thường xuyên theo dõi, rà soát, cập nhật cơ chế, chính sách, đề xuất UBND Thành phố sửa đổi bổ sung, ban hành đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế từng giai đoạn và nâng cao sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa Thành phố.

- Làm đầu mối phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, các đơn vị liên qua thuộc Bộ Công Thương triển khai các hoạt động liên quan đến: hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, cơ chế chính sách; hỗ trợ kỹ thuật, tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị trường, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất; xây dựng trung tâm dữ diệu năng lượng Việt Nam, các cơ sở dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; công tác tuyên truyền, tăng cường năng lực mạng lưới tổ chức, cá nhân về tiết kiệm năng lượng; đào tạo nguồn nhân lực quản lý năng lượng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch khuyến khích, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 -2025.

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia Chương trình Thành phố theo quy định.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới Luật.

- Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình theo đúng quy định định của pháp luật và Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) lựa chọn, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả báo cáo UBND Thành phố khen thưởng.

3. Sở Tài chính:

Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn sự nghiệp thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp Sở Tài chính, Sở Công Thương rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện cơ chế, giải pháp huy động nguồn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho các cơ sở, tổ chức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Ưu tiên thu hút và lựa chọn dự án đầu tư sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp các sở quản lý chuyên ngành, hướng dẫn và tổ chức thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố đảm bảo tuân thủ các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà do Sở Xây dựng thẩm định thiết kế và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng; Hướng dẫn, thông tin xây dựng tòa nhà tiết kiệm năng lượng cho các đơn vị tư vấn và các tổ chức khác có liên quan khi có đề nghị; Tổ chức tập huấn việc thực hiện quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà.

- Chủ trì đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng; hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về chiếu sáng công cộng trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội theo quy định.

- Chủ trì, hướng dẫn các chủ đầu tư lắp đặt, sử dụng các loại đèn LED đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có kinh phí đầu tư hợp lý và giảm điện năng tiêu thụ trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng công trình, cải tạo chỉnh trang, duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; tổ chức lập và thực hiện các biện pháp cần thiết để tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng công cộng của Thành phố. Nâng cấp, mở rộng phạm vi điều khiển Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS); Tăng số lượng trạm đèn được lắp đặt các bộ điều khiển đóng ngắt, giám sát bằng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS) để nâng cao hiệu quả chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng.

6. Sở Du lịch:

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp và quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực du lịch; khuyến khích thực hiện các mô hình dịch vụ du lịch “xanh” trong cơ sở lưu trú, khách sạn.

7. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện các quy định và biện pháp tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải.

- Nghiên cứu, hợp lý hóa mạng lưới giao thông Thành phố nhằm tối ưu năng lực giao thông vận tải, hạn chế phương tiện cá nhân, tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng; phổ biến khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học (xăng E5); Đưa hệ thống xe buýt điện vào vận hành theo Kế hoạch của Thành phố.

- Tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông hợp lý, giảm cự ly vận tải; quy định giờ hoạt động của một số loại phương tiện, giảm thiểu ùn tắc giao thông nhằm tiết kiệm năng lượng; phát triển và nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến vận tải công cộng; tùy theo điều kiện từng khu vực đô thị, thúc đẩy phát triển giao thông phi cơ giới (tuyến phố đi bộ; tuyến đường dành riêng cho xe đạp...); bố trí camera giám sát, điều tiết giao thông tại các điểm nút trọng điểm.

- Đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch hằng năm, 05 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định tại Thông tư 64/2011/TT-BGTVT ngày 26/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải; phối hợp Sở Công Thương tổng hợp chung, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công tác tổ chức, điều hành hệ thống giao thông vận tải, quản lý phương tiện vận tải theo phân cấp.

8. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành tổ chức thực hiện nội dung 8, phần II của Kế hoạch này; nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện lồng ghép các nội dung nghiên cứu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các chương trình khoa học và công nghệ của Thành phố.

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc giới thiệu, tuyên truyền các mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Làm đầu mối phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai xây dựng và thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia thuộc lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp các Sở, ngành thực hiện tuyên truyền sử dụng năng lượng hiệu quả liên quan đến môi trường; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các giải pháp môi trường liên quan đến sử dụng tiết kiệm năng lượng trên địa bàn Thành phố;

- Phối hợp Sở Công Thương tuyên truyền về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, những tác động tích cực trong việc thực hiện tiết kiệm năng lượng và các hoạt động liên quan đến môi trường.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã các tổ chức liên quan triển khai, phổ biến phát triển và khuyến khích sử dụng hầm biogas kết hợp sử dụng mô hình sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong các hộ gia đình và ngành sản xuất nông nghiệp.

- Hướng dẫn triển khai các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, phát triển làng nghề và sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

- Tham mưu UBND Thành phố và hướng dẫn triển khai các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, phát triển làng nghề theo quy định.

- Làm đầu mối phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hoạt động tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông trong giáo dục đào tạo tại các cấp.

- Làm đầu mối phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai hoạt động tăng cường công tác giáo dục, đào tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống giáo dục quốc dân.

12. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp Sở Công Thương và đơn vị liên quan hướng dẫn, đề nghị các cơ quan báo chí, hệ thông thông tin cơ sở tăng cường thực hiện thông tin tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đến đến từng cơ sở sản xuất, hộ gia đình và người dân trên địa bàn Thành phố; xây dựng các chuyên đề giới thiệu các biện pháp, mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và chuyên mục thông tin trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

13. Sở Ngoại vụ:

Phối hợp Sở Công Thương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo đúng quy định.

14. Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội:

- Ưu tiên thu hút và lựa chọn dự án đầu tư sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp Sở Công Thương hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao chỉ số hiệu quả năng lượng năng lực cho các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

15. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội:

- Phối hợp các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức liên quan thực hiện phân phối, bán lẻ và sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm);

- Đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hiệu quả; tổ chức thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng giải pháp...) nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện; vận động cơ sở sử dụng điện tiết kiệm. Hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

16. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Tổ chức thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn theo thẩm quyền; bố trí cán bộ, kinh phí địa phương để thực hiện Chương trình.

- Quản lý sử dụng tiết kiệm điện trong cơ sở hoạt động dịch vụ, cơ sở lưu trú hai sao trở xuống; trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn.

- Chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn theo quy định.

17. Đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội:

Phối hợp các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cấp trực thuộc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

18. Trách nhiệm của các cơ quan truyền thông:

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị chủ động phối hợp Sở Công Thương xây dựng các chuyên đề giới thiệu các biện pháp, mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chuyên mục thông tin trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

19. Đối với cơ sở sử dụng năng lượng:

- Các cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, người lao động trong đơn vị về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bố trí và hỗ trợ cán bộ tham gia các khóa đào tạo người quản lý năng lượng, tập huấn về tiết kiệm năng lượng.

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, lập kế hoạch và thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giữa các đơn vị.

Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế và Kế hoạch này xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2025 và hàng năm tại đơn vị, địa bàn quản lý theo đúng quy định; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ sáu tháng, một năm và giai đoạn gửi Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Công Thương theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

…………………


 

thống quản lý năng lượng tiên tiến, xây dựng các bộ công cụ tính toán, phân tích, dự báo tự động hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn Thành phố (cơ sở sản xuất công nghiệp trong với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công trình xây dựng, giao thông...)

lượng trên địa bàn Thành phố.

 

 

 

 

 

 

 

3

- Thúc đẩy, ưu tiên phát triển hợp lý công nghệ năng lượng sạch, nâng cao tỷ trọng sử dụng năng lượng tái tạo. Nghiên cứu, định hướng lắp đặt, cải tiến và chuyển đổi, thay thế dần các phương tiện, thiết bị, linh kiện, máy móc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chuyển đổi thị trường về hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng; tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo, khuyến khích, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng mặt trời cho các công trình công cộng, tòa nhà, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống chiếu sáng đô thị, đường giao thông, báo hiệu giao thông, các cơ sở sản xuất công nghiệp, hộ gia đình...

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; Đơn vị phối hợp: Các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải và các sở, ngành, đơn vị khác có liên quan.

600

700

800

900

1.000

4.000

 

4

Phổ biến các giải pháp kỹ thuật đã thực hiện thành công thông qua Chương trình đánh giá, công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Ban Chủ nhiệm Chương trình; các chuyên gia; các cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn Thành phố.

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

8.500

 

5

Hướng dẫn áp dụng định mức tiêu hao năng lượng cho các ngành/phân ngành thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và dịch vụ theo quy định.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; Đơn vị phối hợp: Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng và các sở, ngành, đơn vị khác có liên quan; BQL các KCN&CX Hà Nội; Các cơ sở sử dụng năng lượng thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và dịch vụ trên địa bàn Thành phố.

600

600

600

600

600

3.000

 

III

Thống kê tiêu thụ năng lượng thành phố Hà Nội

300

300

300

300

300

1.500

 

6

Thực hiện thống kê năng lượng; quản lý, cập nhật dữ liệu về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia; cơ sở dữ liệu theo nhóm ngành về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan; TCT Điện lực Hà Nội; Các cơ sở sử dụng năng lượng, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

100

100

100

100

100

500

 

7

Phối hợp, hướng dẫn sử dụng phần mềm trong quản lý, cập nhật dữ liệu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Công Thương chủ trì, triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan; TCT Điện lực Hà Nội; Các cơ sở sử dụng năng lượng, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

200

200

200

200

200

1.000

 

IV

Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

9.000

 

8

Tổ chức đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ, cơ quan liên quan đến quản lý thực hiện các quy định của Nhà nước và các nội dung chuyên môn, kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan; TCT Điện lực Hà Nội; BQL các KCN & cx Hà Nội; UBND 30 quận, huyện, thị xã; Các cơ sở sử dụng năng lượng, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

400

500

600

700

800

3.000

 

9

Tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn cơ chế, chính sách và việc tuân thủ thực hiện quy định về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm vả hiệu quả; tham dự hội chợ, hội nghị, hội thảo học tập kinh nghiệm về thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong và ngoài nước.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; Đơn vị phối hợp: Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, đơn vị khác có liên quan; TCT Điện lực Hà Nội; BQL các KCN & CX Hà Nội; UBND 30 quận, huyện, thị xã; Các cơ sở sử dụng năng lượng, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

6.000

 

V

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật

600

600

600

600

600

3.00

 

10

Tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá kết quả tuân thủ pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với tổ chức, cá nhân có liên quan (thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới luật) trên địa bàn Thành phố.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; Đơn vị phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành, đơn vị khác có liên quan; TCT Điện lực Hà Nội; BQL các KCN & CX Hà Nội; UBND 30 quận, huyện, thị xã; Các cơ sở sử dụng năng lượng, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

600

600

600

600

600

3.000

 

VI

Tổ chức, phối hợp thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

8.400

8.700

9.100

9.400

9.900

45.500

 

11

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; triển khai thực hiện chiến dịch, chương trình, kế hoạch truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên đài truyền hình Trung ương, địa phương và các hình thức khác (có gắn với định hướng, chủ đề từng năm của Bộ Công Thương) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tiết kiệm năng lượng của cộng đồng, doanh nghiệp và xã hội.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; Đơn vị phối hợp: Các cơ quan truyền thông; TCT Điện lực Hà Nội; UBND 30 quận, huyện, thị xã; Các cơ sở sử dụng năng lượng, công trình xây dựng; các hộ gia đình... trên địa bàn Thành phố.

900

1.000

1.100

1.200

1.300

5.500

 

12

Xây dựng các chương trình truyền thông về các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, bao gồm: các chương trình giáo dục; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và cộng đồng; tổ chức các cuộc thi, giải thưởng định kỳ; các phong trào/chiến dịch thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; tổ chức các hội chợ, triển lãm thúc đẩy thị trường sản phẩm, công nghệ hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; Đơn vị phối hợp: Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và đào tạo và các sở, ngành, đơn vị khác có liên quan; Các cơ quan truyền thông; TCT Điện lực Hà Nội; UBND 30 quận, huyện, thị xã; Các cơ sở sử dụng năng lượng, công trình xây dựng; các hộ gia đình... trên địa bàn Thành phố.

5.200

5.400

5.600

5.800

6.000

28.000

 

13

Tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, giải pháp áp dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh học, năng lượng sinh khối...); Phổ biến mô hình điện mặt trời áp mái trên địa bàn Thành phố.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; Đơn vị phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành, đơn vị khác có liên quan; các cơ quan truyền thông; TCT Điện lực Hà Nội; UBND 30 quận, huyện, thị xã; Các cơ sở sử dụng năng lượng, công trình xây dựng; các hộ gia đình... trên địa bàn Thành phố.

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

8.000

 

14

Phổ biến, giới thiệu các công nghệ mới có hiệu suất năng lượng cao trong sản xuất, chế tạo,... và năng lượng mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các giải pháp cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; Đơn vị phối hợp: Các sở: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, đơn vị khác có liên quan; các cơ quan truyền thông; TCT Điện lực Hả Nội; UBND 30 quận, huyện, thị xã; Các cơ sở sử dụng năng lượng, công trình xây dựng; các hộ gia đình... trên địa bàn Thành phố.

800

800

800

800

800

4.000

 

VII

Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

11.000

 

15

Tạo cơ hội, điều kiện mở rộng hợp tác quốc tế nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước thực hiện tiết kiệm năng lượng; các tổ chức tư vấn, doanh nghiệp của Thành phố tiếp cận với các trang thiết bị tiên tiến thế hệ mới, công nghệ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thị trường về hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng thông qua việc tổ chức, tham gia hội thảo, hội chợ, triển lãm, các khóa đào tạo, khảo sát chuyên ngành trong nước và quốc tế

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương; Đơn vị phối hợp: Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, đơn vị, các tổ chức trong nước, quốc tế cỏ liên quan; Các cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn Thành phố.

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

11.000

 

 

TỔNG

 

22.800

24.400

26.000

27.600

29.200

130.000

 

Ghi chú:

- Đối với chương trình, dự án đa mục tiêu trong đó có giải pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng, Thành phố giao trực tiếp cho các đơn vị thực hiện.

- Nguồn vốn huy động hợp pháp khác: Khuyến khích, thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện đầu tư, đổi mới các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng...