Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 370/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2005 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ý kiến các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau :

1. Những doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và giữ nguyên pháp nhân đến năm 2005 :

- Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại.

- Công ty Xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch.

2. Doanh nghiệp thực hiện sắp xếp trong năm 2003 :

Công ty In Lao động xã hội : sáp nhập Nhà xuất bản Lao động xã hội (đơn vị sự nghiệp) vào Công ty In Lao động xã hội thành Nhà xuất bản Lao động xã hội.

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt.

Điều 3. Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong thực hiện Đề án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : LĐ-TB&XH, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông,
các Vụ : VX, KTTH, TH,
- Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 

Nguyễn Tấn Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 370/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 370/2003/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 03/04/2003
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 01/05/2003
  • Số công báo: Số 30
  • Ngày hiệu lực: 03/04/2003
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản