Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2020/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2020/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI QUY ĐỊNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐƯỜNG ĐT. 768 THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, HỢP ĐỒNG BOT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4474/TTr-SGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện giao thông đối với dự án đường ĐT.768 theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT, như sau:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021”.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 về quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện giao thông đối với dự án đường ĐT.768 theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung còn lại của Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính, Tư pháp, chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng KTN;
- Lưu: VT, KTN, Tan.
<D :/2020/UBT/Tham mưu/>

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện giao thông đối với dự án đường ĐT.768 theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT do tỉnh Đồng Nai ban hành

  • Số hiệu: 37/2020/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 31/08/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
  • Người ký: Trần Văn Vĩnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/01/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản