Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2007/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG “ QUY CHẾ QUẢN LÝ SÁT HẠCH, CẤP, ĐỔI, THU HỒI GIẤY PHÉP LÁI TÀU ” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2005/ QĐ-BGTVT NGÀY 22/9/2005 VÀ “ QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI TÀU TRÊN ĐƯỜNG SẮT ” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2006/QĐ-BGTVT NGÀY 1/11/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 34/ 2003/ NĐ – CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu ” ban hành kèm theo Quyết định số 44/ 2005/ QĐ – BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau:

1.Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quản lý, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu đối với người trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông đường sắt hoạt động trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng có kết nối ray và không kết nối ray vào đường sắt quốc gia. ”.

2.Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 17 như sau:

“ a) Chỉ đổi giấy phép cho những người đang đảm nhiệm công tác lái tàu trong những trường hợp sau:

- Những người đã có giấy phép do Cục Đường sắt Việt Nam cấp nhưng đã hết hạn sử dụng;

- Những người đang đảm nhiệm công tác lái tàu trên đường sắt chuyên dùng không kết nối ray vào đường sắt quốc gia đến ngày Quyết định này có hiệu lực và đã có giấy phép lái tàu hoặc quyết định bố trí làm công tác lái tàu do Thủ trưởng Doanh nghiệp cấp Công ty cấp;”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung “ Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt ” ban hành kèm theo Quyết định số 37/ 2006/ QĐ – BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau:

1 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng có kết nối ray và không kết nối ray vào đường sắt quốc gia.”.

2.Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“ Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng có kết nối ray và không kết nối ray vào đường sắt quốc gia.”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản ( Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam;
- Lưu ; VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng