Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 117/2005/TT-BTC NGÀY 19/12/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG TRONG GIAO DỊCH KINH DOANH GIỮA CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 26/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đính chính điểm 4.1 phần C của Thông tư số 117/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết như sau:

Đã in là: “Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2006.”

Sửa lại là: “Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng TƯ Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC;
- Toà án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể;
- UBND, Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, cơ quan trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCT (VT, HTQT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trương Chí Trung

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 37/2006/QĐ-BTC đính chính Thông tư 117/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 37/2006/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 04/01/2006
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trương Chí Trung
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/01/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 06/06/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản