Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THAN VÙNG HÒN GAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ DỰ BÁO ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ “Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng” ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;
Trên cơ sở Quyết định số 2977/QĐ-KHĐT ngày 30/10/2000 của Bộ Công nghiệp phê duyệt đề cương dự toán Dự án “Quy hoạch phát triển than vùng Hòn Gai đến năm 2010 và dự báo đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam tại Tờ trình số 1324/TT-HĐQT ngày 04/6/2001;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án (QLDA) Quy hoạch phát triển than vùng Hòn Gai đến năm 2010 và dự báo đến năm 2020 thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Ban Quản lý dự án được sử dụng con dấu và tài khoản của Tổng Công ty Than Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ chức bộ máy và nhân sự của Ban QLDA:

1. Ông Nguyễn Đức Tráng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm Trưởng Ban QLDA;

2. Ông Trần Xuân Viên, Phó trưởng Ban Đầu tư phát triển kiêm Phó trưởng Ban QLDA;

3. Ông Nguyễn Đức Trắc, Phó trưởng Ban Kế toán thống kê tài chính kiêm Kế toán trưởng Ban QLDA.

Ban QLDA sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành việc xây dựng dự án và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Trưởng Ban QLDA Quy hoạch phát triển than vùng Hòn Gai đến năm 2010 và dự báo đến năm 2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Hoàng Trung Hải