Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 14/TTr-STTTT ngày 26/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyển thông có trách nhiệm:

1. Đăng tải công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở; phối hợp với Trung tâm hành chính công tỉnh niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

2. Cập nhật quy trình nội bộ, rà soát xây dựng quy trình điện tử và hoàn thiện việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại phần mềm Hệ thống thông tin Một cửa của tỉnh theo quy định.

Thời hạn hoàn thành trước 10/4/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thôngcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm HCC (để phối hợp thực hiện);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh,
Cổng TTĐT, Chuyên viên
VX;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

Thời gian, quy trình thực hiện

Cách thức, cơ quan thực hiện

Phí, lệ phí

1

1.004637

Cấp giấy phép xuất bản Bản tin

 

Cấp giấy phép xuất bản Bản tin (địa phương)

 

- Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Quy trình thực hiện:

Bước 1: Cơ quan/tổ chức hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh(tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông).

Trường hợp nộp trực tuyến, cơ quan/tổ chức chuẩn bị hồ sơ được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn giải quyết theo quy định. Thời hạn không quá ½ ngày làm việc.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) và chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hướng dẫn tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật.

Thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn tham mưu giải quyết hồ sơ.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả thực hiện TTHC.

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Chuyển kết quả giải quyết để trả cho cơ quan/tổ chức:

Trong thời hạn không quá 1 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, cơ quan chuyên môn chuyển kết quả để trả cho cơ quan/tổ chức.

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, cơ quan/tổ chức mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến, cơ quan/tổ chức nhận kết quả tại tài khoản đã được đăng ký trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Không có

2

1.004640

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

-Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

 

 - Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông phải xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Quy trình thực hiện:

Bước 1: Cơ quan/tổ chức hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh(tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông).

Trường hợp nộp trực tuyến, cơ quan/tổ chức chuẩn bị hồ sơ được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) và chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hướng dẫn tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật

Thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn tham mưu giải quyết hồ sơ.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả thực hiện TTHC.

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Cơ quan/tổ chức nhận kết quả:

Trong thời hạn không quá 1 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, cơ quan chuyên môn chuyển kết quả để trả cho cơ quan/tổ chức.

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, cơ quan/tổ chức mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến, cơ quan/tổ chức nhận kết quả tại tài khoản đã được đăng ký trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Không có