Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 368/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 01/2018/TT-VPCP ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 279/TTr-SVHTTDL ngày 16/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh.

Điều 2. Giao Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở; phối hợp với Trung tâm hành chính công tỉnh, cơ quan có liên quan niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật quy trình nội bộ, rà soát xây dựng quy trình điện tử và hoàn thiện việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại phần mềm Hệ thống thông tin Một cửa của tỉnh theo quy định.

Thời hạn hoàn thành trước 10/4/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TT&TT, Trung tâm HCC
(để phối hợp thực hiện);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh,
Cổng TTĐT, Chuyên viên KTTH;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỀN THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên TTHC

Địa điểm thực hiện

Thời hạn thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1.

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh.

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh

*Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ. Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

 - 04 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

* Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn để giải quyết theo quy định.

Thời hạn không quá ½ ngày làm việc.

Bước 2: Tiến hành thẩm định hồ sơ Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh: Phòng Văn hóa tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, , Phòng chuyên môn ra văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn 3 ngày làm việc kể từ nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì Phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở ra văn bản trả lời tổ chức, công dân nêu rõ lý do. Thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phòng chuyên môn soạn thảo văn bản chấp thuận trình Lãnh đạo Sở xem xét .

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Lãnh đạo Sở phê duyệt và chuyển kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh trả cho công dân, tổ chức.

- Thời hạn 01 ngày làm việc

- Chuyển kết quả giải quyết về Trung tâm HHC tỉnh để trả cho công. Thời hạn ½ ngày làm việc.

- Nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Nộp trực tuyến tại http://dvc.bacninh.gov.vn/

- Phí thẩm định:

Mức thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn như sau:

Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật:

+ Đến 50 phút: 1.500.000;

+ Từ 51 đến 100 phút: 2.000.000;

+Từ 101 đến 150 phút: 3.000.000;

+Từ 151 đến 200 phút: 3.500.000;

+ Từ 201 phút trở lên: 5.000.000.

Trường hợp miễn phí

Miễn phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn đối với chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia.

Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia theo quy định tại Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác bao gồm: các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, kỷ niệm ngày quốc khánh các nước tại Việt Nam; tổ chức nhân chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam; kỷ niệm ngày sinh nhật của một số lãnh tụ các nước tại Việt Nam hoặc nhân kỷ niệm sự kiện đặc biệt của nước ngoài được tổ chức tại Việt Nam.

- Lệ phí: Không.

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

- Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

- Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 11/03/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

 

2.

 

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh.

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh.

 

*Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

 - 14 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

* Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn để giải quyết theo quy định.

Thời hạn không quá ½ ngày làm việc.

Bước 2: Sở VHTTDL tiến hành thẩm định hồ sơ thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, , Phòng chuyên môn ra văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn 3 ngày làm việc kể từ nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì Phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở ra văn bản trả lời tổ chức, công dân nêu rõ lý do. Thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phòng chuyên môn soạn thảo văn bản chấp thuận trình Lãnh đạo Sở xem xét .

Thời hạn 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Lãnh đạo Sở phê duyệt và chuyển kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh trả cho công dân, tổ chức.

- Thời hạn 01 ngày làm việc

- Chuyển kết quả giải quyết về Trung tâm HHC tỉnh để trả cho công. Thời hạn ½ ngày làm việc. 

- Nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Nộp trực tuyến tại http://dvc.bacninh.gov.vn/

Không.

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

- Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 11/03/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

 

 

3.

Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Ninh.

 

*Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

 - 07 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

- 07 ngày tại UBND tỉnh Bắc Ninh.

* Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn để giải quyết theo quy định.

Thời hạn không quá ½ ngày làm việc.

 Bước 2: Sở VHTTDL tiến hành thẩm định hồ sơ thông báo tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, , Phòng chuyên môn ra văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn 3 ngày làm việc kể từ nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì Phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở ra văn bản trả lời tổ chức, công dân nêu rõ lý do. Thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phòng chuyên môn soạn thảo Tờ trình trình Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt trình UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận.

Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trả lời bằng văn bản chấp thuận. và chuyển kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh trả cho công dân, tổ chức.

- Thời hạn 01 ngày làm việc

- Chuyển kết quả giải quyết về Trung tâm HHC tỉnh để trả cho công. Thời hạn ½ ngày làm việc.

- Nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Nộp trực tuyến tại http://dvc.bacninh.gov.vn/

Không.

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

 

4.

Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh.

 

*Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Sở VHTT&DL phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

 - 04 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

* Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn để giải quyết theo quy định.

Thời hạn không quá ½ ngày làm việc.

Bước 2: Sở VHTTDL tiến hành thẩm định hồ sơ thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, , Phòng chuyên môn ra văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn 3 ngày làm việc kể từ nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì Phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở ra văn bản trả lời tổ chức, công dân nêu rõ lý do. Thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phòng chuyên môn soạn thảo văn bản chấp thuận trình Lãnh đạo Sở xem xét .

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Lãnh đạo Sở phê duyệt và chuyển kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh trả cho công dân, tổ chức.

- Thời hạn 01 ngày làm việc

- Chuyển kết quả giải quyết về Trung tâm HHC tỉnh để trả cho công. Thời hạn ½ ngày làm việc. 

- Nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Nộp trực tuyến tại http://dvc.bacninh.gov.vn/

Không.

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

- Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 11/03/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

 

2.001893

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

1.004630

Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Nghệ thuật biểu diễn

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3

1.003552

Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Nghệ thuật biểu diễn

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4

1.003533

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Nghệ thuật biểu diễn

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

5

1.003510

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

1.003484

Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

1.003466

Thủ tục chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Nghệ thuật biểu diễn

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh