Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018 THUỘC SẢN PHẨM QUỐC GIA "SẢN XUẤT VẮC-XIN PHÒNG BỆNH CHO VẬT NUÔI CỦA VIỆT NAM"

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh Mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BKHCN ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng tư vấn xác định Danh Mục Dự án khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 3742/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Chủ nhiệm Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh Mục Dự án khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 thuộc sản phẩm quốc gia "Vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi của Việt Nam", cụ thể như sau:

- Dự án khoa học và công nghệ "Nghiên cứu và sản xuất vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn" do Phân viện Thú y miền Trung là tổ chức chủ trì và TS. Nguyễn Đức Tân làm chủ nhiệm.

- Danh Mục Dự án khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học và công nghệ trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và các đơn vị có liên quan tổ chức xét duyệt các nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học và công nghệ theo quy định.

Điều 3. Chủ nhiệm Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018 THUỘC SẢN PHẨM QUỐC GIA “VẮC-XIN PHÒNG BỆNH CHO VẬT NUÔI CỦA VIỆT NAM”
(Kèm theo Quyết định số 365/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên Dự án, các nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học và công nghệ

Định hướng Mục tiêu

Sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

 

Dự án KH&CN: Nghiên cứu và sản xuất vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn

Sản xuất thành công vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn đáp ứng nhu cầu trong nước đạt hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Vắc-xin đạt tiêu chuẩn thuần khiết (100%), an toàn (100%), hiệu lực tương đương với các vắc-xin đơn giá cho mỗi bệnh, đạt chất lượng kiểm nghiệm cấp quốc gia.

- 600.000 liều vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn, vắc-xin được cấp phép lưu hành.

Giao trực tiếp Phân viện Thú y miền Trung, Viện Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

A

Các đề tài

 

 

 

 

1

Nghiên cứu sản xuất vắc- xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn

Sản xuất thành công 100.000 liều, ổn định qua 3 lần lặp lại, vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn

- Bộ quy trình sản xuất, bảo quản và sử dụng được nghiệm thu bởi hội đồng cấp cơ sở;

- 100.000 liều vắc-xin tứ giá đạt tiêu chuẩn thuần khiết (100%), an toàn (100%), hiệu lực tương đương với các vắc-xin đơn giá cho mỗi bệnh, đạt chất lượng kiểm nghiệm cấp quốc gia.

- 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo: 01 thạc sỹ chuyên ngành sinh học hoặc thú y.

Giao trực tiếp Phân viện Thú y miền Trung, Viện Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

B

Các Dự án SXTN

 

 

 

 

1

Sản xuất thử nghiệm vắc- xin nhược độc đông khô tứ giá quy mô công nghiệp phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn

- Hoàn thiện được quy trình phối hợp tạo được vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn.

- Sản xuất ở quy mô công nghiệp 500.000 liều vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn được đăng ký lưu hành.

- 500.000 liều vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn, vắc-xin được cấp phép lưu hành.

Giao trực tiếp Phân viện Thú y miền Trung, Viện Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn