Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3614/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT CHO BIẾN CHỦNG HONDURENSIS CỦA LOÀI THÔNG CARIBAEA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và CLSP, Cục trưởng Cục Phát triển Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận giống tiến bộ kỹ thuật và giới hạn vùng trồng cho 5 xuất xứ của biến chủng Hondurensis của loài thông Caribaea như sau:

- Pinus caribaea var. Hondurensis xuất xứ Cardwell (T473)

Vùng trồng:                  - Đại Lải (Vĩnh Phúc)

                                  - Ba Vì (Hà Tây)

- Pinus caribaea var. Hondurensis xuất xứ Byfield (R482)

Vùng trồng:                  - Đông Hà (Quảng Trị)

                                  - Pleiku (Gia Lai)

                                  - Lang Hanh (Lâm Đồng)

                                  - Sông Mây (Đồng Nai)

- Pinus caribaea var. Hondurensis xuất xứ Poptun 3

Vùng trồng:                  - Sông Mây (Đồng Nai)

                                  - Đại Lải (Vĩnh Phúc)

- Pinus caribaea var. Hondurensis xuất xứ Poptun 2 (1034/83)

Vùng trồng:                  - Đông Hà (Quảng Trị)

- Pinus caribaea var. Hondurensis xuất xứ Alamicamba

Vùng trồng:                  - Pleiku (Gia Lai)

                                  - Lang Hanh (Lâm Đồng)

Tập thể cán bộ Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu cây nguyên liệu giấy thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam là đồng tác giả của các giống trên.

Điều 2. Giao cho Vụ Khoa học công nghệ và CLSP, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tiếp tục nghiên cứu chọn tuyển giống tốt và giao Cục Phát triển Lâm nghiệp, hướng dẫn các cơ sở sản xuất thu hái hạt giống trên các lâm phần tốt và nhập hạt giống để trồng khảo nghiệm rộng ở quy mô sản xuất các biến chủng Hondurensis của loài thông Caribaea đã được ghi trong Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng