Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 361/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC Lam

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

I. Mục tiêu, yêu cầu

1. Mục tiêu

a) Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đẩy mạnh mục tiêu đơn giản hóa thành phần của TTHC, cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ các quy định của TTHC.

b) Nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính Phủ về thực hiện TTHC trên môi trường mạng; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Chính Phủ yêu cầu tại Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

2. Yêu cầu

Công tác rà soát, đánh giá TTHC phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả và đúng quy định. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng được mục tiêu đề ra.

II. Nội dung và cách thức rà soát, đánh giá TTHC

1. Nội dung

a) Rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với thời gian quy định;

b) Rà soát, đơn giản hóa bộ phận tạo thành của 02 TTHC ngành Y tế.

(Danh mục TTHC thực hiện rà soát, đánh giá tại nội dung a và b tại phụ lục 1 đính kèm).

c) Rà soát, đánh giá TTHC theo chuyên đề: Thực hiện rà soát, đánh giá về tính phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính Phủ và hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC của Văn phòng Chính Phủ tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017; chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm).

Ngoài ra, các Sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền thường xuyên trong năm; nếu phát hiện quy định hành chính, TTHC có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện, gây cản trở sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân thì chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bổ sung TTHC vào kế hoạch để tổ chức rà soát, đánh giá theo quy định.

2. Cách thức rà soát, đánh giá TTHC

a) Rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC

Trên cơ sở danh mục TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch này; các đơn vị được giao chủ trì, tổ chức thực hiện việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý so với thời gian quy định và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết đối với các TTHC được rút ngắn.

b) Rà soát, đơn giản hóa các bộ phận tạo thành TTHC

Sở Y tế chủ trì, thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa các bộ phận tạo thành TTHC đối với 02 TTHC của ngành; tổng hợp kết quả và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa trình UBND tỉnh xem xét, đánh giá chất lượng (theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

c) Rà soát, đánh giá TTHC theo chuyên đề

Căn cứ hướng dẫn tại Phụ lục X Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; các đơn vị được giao chủ trì, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp của nội dung quy định TTHC với yêu cầu, tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hoặc sự ảnh hưởng của TTHC đến thiết kế, vận hành, sử dụng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá chuyên đề; cơ quan chủ trì tổng hợp kết quả, bao gồm:

- Danh mục TTHC đề xuất thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2021; trong đó, phải xác định rõ tên TTHC, mức độ áp dụng dịch vụ công trực tuyến, các cơ quan tham gia vào quy trình xử lý TTHC.

- Danh mục TTHC đã được UBND tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhưng thực tế chưa đảm bảo các điều kiện để thực hiện; trong đó, phải xác định rõ tên TTHC, lý do không phù hợp, giải pháp khắc phục (Chú ý: không thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC đối với danh mục TTHC thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại các Quyết định: Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017, Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 và Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020).

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp

a) Chủ trì thực hiện rà soát, đánh giá theo các nội dung UBND tỉnh giao trong Kế hoạch này đối với các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành; lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ và thời gian hoàn thành cụ thể cho các tổ chức (hoặc cá nhân) có liên quan.

(Chú ý: Cơ quan chủ trì khi thực hiện rà soát, đánh giá TTHC đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thì phải lấy ý kiến các địa phương có liên quan và thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày có văn bản lấy ý kiến. Ngoài ra, đối với nội dung rà soát, đánh giá chuyên đề về tính phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; cơ quan chủ trì phải lấy ý kiến thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông và thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày có văn bản lấy ý kiến).

b) Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng giải quyết trong quá trình thực hiện Kế hoạch này (nếu có).

c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với cơ quan chủ trì cấp tỉnh trong việc xây dựng quy trình nội bộ đối với các TTHC được cắt giảm thời gian thuộc thẩm quyền giải quyết; rà soát, đánh giá TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã; đảm bảo đạt chất lượng và đúng tiến độ theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm

a) Đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này bảo đảm đúng quy định, tiến độ và đạt chất lượng.

b) Xem xét, kiểm tra chất lượng kết quả thực hiện; trả lại hồ sơ và đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện lại nếu chưa đạt yêu cầu và trường hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện không đạt về tiến độ, chất lượng các nội dung theo Kế hoạch thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý.

c) Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát, đánh giá TTHC và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh; tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo để tham vấn các bên liên quan (nếu thấy cần thiết).

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm

Thẩm định kết quả rà soát, đánh giá chuyên đề về tính phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan, địa phương có liên quan đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng; trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đánh giá theo quy định.

5. Thời gian thực hiện

Kết quả rà soát, đánh giá TTHC gửi về Văn phòng UBND tỉnh (gửi kèm bản điện tử vào địa chỉ mail công vụ: lamndt@ubnd.binhthuan.gov.vn) để đánh giá chất lượng và báo cáo UBND tỉnh, theo thời gian cụ thể như sau:

a) Rà soát rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và rà soát đơn giản hóa các bộ phận tạo thành của 02 TTHC ngành Y tế: Trước ngày 01/8/2021.

b) Rà soát, đánh giá chuyên đề về tính phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Trước ngày 02/5/2021 (kết quả này là cơ sở UBND tỉnh đánh giá, lựa chọn TTHC phù hợp để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2021).

6. Kinh phí thực hiện: Bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2021 để thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC và được sử dụng theo quy định hiện hành./.

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT SO VỚI QUY ĐỊNH VÀ ĐƠN GIẢN HÓA BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Mã số TTHC

Tên TTHC

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Nội dung thực hiện rà soát, đánh giá TTHC

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

Rút ngắn thời gian

Đơn giản hóa bộ phận TTHC

I

NGÀNH CÔNG THƯƠNG (06 TTHC)

a

CẤP TỈNH (01 TTHC)

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước (01 TTHC)

1

2.000645

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

b

CẤP HUYỆN (05 TTHC)

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước (05 TTHC)

1

2.000620

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Sở Công Thương

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

2.000633

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Sở Công Thương

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

3

2.000629

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Sở Công Thương

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

4

2.000181

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Sở Công Thương

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

5

2.000150

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Sở Công Thương

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

II

NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI (01 TTHC)

a

CẤP TỈNH (01 TTHC)

Lĩnh vực: Đường bộ (01 TTHC)

1

1.002030

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

Sở GTVT

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

III

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (04 TTHC)

a

CẤP TỈNH (03 TTHC)

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật (02 TTHC)

1

1.004363

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp & PTNT

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

1.004346

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp & PTNT

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

Lĩnh vực: Thú y (01 TTHC)

1

2.002132

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Sở Nông nghiệp & PTNT

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

b

CẤP XÃ (01 TTHC)

Lĩnh vực: Phòng, chống thiên tai (01 TTHC)

1

2.002163

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Sở Nông nghiệp & PTNT

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

IV

NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (01 TTHC)

a

CẤP TỈNH (01 TTHC)

Lĩnh vực: Tài nguyên nước (01 TTHC)

1

1.004122

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Sở Tài nguyên & Môi trường

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

V

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (08 TTHC)

a

CẤP TỈNH (07 TTHC)

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (07 TTHC)

1

1.005195

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

Sở Giáo dục & Đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

1.005359

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

Sở Giáo dục & Đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

3

1.005079

Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú

Sở Giáo dục & Đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

4

1.004988

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

Sở Giáo dục & Đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

5

1.005015

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục

Sở Giáo dục & Đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

6

1.000716

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Sở Giáo dục & Đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

7

1.000259

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Sở Giáo dục & Đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

b

CẤP HUYỆN (01 TTHC)

Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (01 TTHC)

1

1.005092

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Sở Giáo dục & Đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

VI

NGÀNH Y TẾ (10 TTHC)

a

CẤP TỈNH (10 TTHC)

Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh (08 TTHC)

1

1.003748

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

1.003773

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

3

1.003787

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

4

2.000984

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

5

2.000968

Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

6

1.003848

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

7

1.004532

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu)

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

8

1.008069

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

Lĩnh vực: Giám định y khoa (01 TTHC)

9

1.002671

Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

 

x

Lĩnh vực: Dược phẩm (01 TTHC)

10

1.002952

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

 

x

VII

NGÀNH LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (12 TTHC)

a

CẤP TỈNH (03 TTHC)

Lĩnh vực: Người có công (01 TTHC)

1

1.002449

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội (02 TTHC)

1

2.000036

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

2.000032

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

b

CẤP HUYỆN (04 TTHC)

Lĩnh vực:Bảo trợ xã hội (01 TTHC)

1

1.001776

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

Lĩnh vực: Người có công (03 TTHC)

1

2.002307

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

2.002308

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

3

1.002252

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

c

CẤP XÃ (05 TTHC)

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (05 TTHC)

1

2.000355

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

1.001699

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

3

1.001653

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

4

1.000506

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

5

1.000489

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

VIII

NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (06 TTHC)

a

CẤP TỈNH (06 TTHC)

Lĩnh vực: Hoạt động Khoa học Công nghệ (04 TTHC)

1

1.001770

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

1.001693

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

3

1.005360

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

4

2.000228

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

Lĩnh vực:Sở hữu trí tuệ (01 TTHC)

1

1.003542

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (01 TTHC)

1

2.001277

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

IX

NGÀNH XÂY DỰNG (07 TTHC)

a

CẤP TỈNH (05 TTHC)

Lĩnh vực: Kinh doanh Bất động sản (01 TTHC)

1

1.002630

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

Sở Xây dựng

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

Lĩnh vực: Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (02 TTHC)

1

2.001116

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng

Sở Xây dựng

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

1.002621

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

Sở Xây dựng

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

Lĩnh vực: Quản lý hoạt động xây dựng (02 TTHC)

1

1.007408

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Sở Xây dựng

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

1.007409

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Sở Xây dựng

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

b

CẤP HUYỆN (02 TTHC)

Lĩnh vực: Quản lý hoạt động xây dựng (02 TTHC)

1

1.007266

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

1.007262

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

X

NGÀNH NỘI VỤ (18 TTHC)

a

CẤP TỈNH (07 TTHC)

Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng (07 TTHC)

1

2.000437

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

1.000898

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

3

1.000924

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

4

2.000287

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

5

1.000681

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

6

1.000934

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

7

2.000449

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khen thường xuyên)

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

b

CẤP HUYỆN (06 TTHC)

Lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ (06 TTHC)

1

1.003827

Thủ tục thành lập hội cấp huyện

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

1.003807

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

3

1.003783

Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

4

1.003757

Thủ tục đổi tên hội

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

5

1.003732

Thủ tục hội tự giải thể

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

6

2.002100

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

c

CẤP XÃ (05 TTHC)

Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng (05 TTHC)

1

1.000775

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

2.000346

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

3

2.000337

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

4

2.000305

Thủ tục tặng Danh hiệu lao động tiên tiến

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

5

1.000748

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

XI

NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (01 TTHC)

a

CẤP TỈNH (01 TTHC)

Lĩnh vực: Báo chí (01 TTHC)

1

1.004640

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

XII

NGÀNH TÀI CHÍNH (02 TTHC)

a

CẤP TỈNH (02 TTHC)

Lĩnh vực: Quản lý công sản (01 TTHC)

1

1.005417

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Sở Tài chính

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp (01 TTHC)

1

1.007621

Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Sở Tài chính

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

XIII

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (01 TTHC)

a

CẤP TỈNH (01 TTHC)

1

1.007145

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Ban Quản lý các KCN

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

XIV

NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (14 TTHC)

a

CẤP TỈNH (14 TTHC)

Lĩnh vực: Dịch vụ du lịch khác (02 TTHC)

1

1.004580

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

1.004572

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

Lĩnh vực: Lữ hành (02 TTHC)

1

1.001440

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

2.001628

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

Lĩnh vực: Thể dục thể thao (05 TTHC)

1

1.000920

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng

UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

2.002188

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng

UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

3

1.000847

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

4

1.002396

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

5

1.000814

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

Lĩnh vực: Gia đình (04 TTHC)

1

1.005441

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

1.001407

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

3

2.001414

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

4

1.000817

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

Lĩnh vực: Văn hóa cơ sở (01 TTHC)

1

1.004645

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

XV

NGÀNH TƯ PHÁP (15 TTHC)

a

CẤP TỈNH (03 TTHC)

Lĩnh vực: Công chứng (03 TTHC)

1

1.001756

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

1.001665

Sáp nhập Văn phòng công chứng

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

3

1.001688

Hợp nhất Văn phòng công chứng

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

01/02/2021

31/7/2021

x

 

b

CẤP HUYỆN (04 TTHC)

Lĩnh vực: Hộ tịch (04 TTHC)

1

2.002189

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

2.000554

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

3

2.000779

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

4

2.000806

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

01/02/2021

31/7/2021

x

 

c

CẤP XÃ (08 TTHC)

Lĩnh vực: Hộ tịch (07 TTHC)

1

1.005461

Đăng ký lại khai tử

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

2

1.004873

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

3

1.004746

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

4

1.004837

Thủ tục đăng ký giám hộ

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

5

2.000350

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

6

2.001449

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

7

1.003583

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

Lĩnh vực: Nuôi con nuôi (01 TTHC)

1

2.001263

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Sở Lao động, TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

01/02/2021

31/7/2021

x

 

 

PHỤ LỤC II

KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 TRONG NĂM 2021
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. Danh mục thủ tục hành chính đề xuất thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2021

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mức độ DVC

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

Mức 3

Mức 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Danh mục thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhưng chưa đảm bảo các điều kiện để thực hiện

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do không phù hợp

Giải pháp khắc phục

Ghi chú

Kỹ thuật, công nghệ

Sửa đổi văn bản QPPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 361/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  • Số hiệu: 361/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/01/2021
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận
  • Người ký: Nguyễn Đức Hòa
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/01/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản