Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********

Số: 3600/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN VÀ CÁN BỘ TƯ PHÁP TRONG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ ,NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN” GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;
Căn cứ Công văn số 2193/BTP-ĐA4 ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Ban Điều hành Đề án 4 Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thứ tư thuộc Chương trình 212;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp thành phố tại Tờ trình số 2204/TTr-STP ngày 30 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án: “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Toà án nhân dân thành phố, Trường Cán bộ thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các sở, ban, ngành đoàn thể thành phố có liên quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an thành phố, Hiệu trưởng Trường Cán bộ thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN: “PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN VÀ CÁN BỘ TƯ PHÁP TRONG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN” GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2007 - 2010 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(ban hành kèm theo Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC TIÊU

1. Nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án thứ tư “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; qua đó nâng cao năng lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn.

2. Thông qua việc phối hợp thực hiện kế hoạch, tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan, cán bộ tư pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nội dung ở địa phương.

3. Tạo sự chỉ đạo tập trung, phối hợp thống nhất, hiệu quả giữa cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, từ đó có nhiều hình thức biện pháp để đổi mới và duy trì thường xuyên liên tục công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn.

a) Định kỳ 01 đến 02 lần trong năm, Sở Tư pháp phối hợp với Trường Cán bộ thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã):

- Nội dung tập huấn về kiến thức pháp luật gồm: Những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mật thiết với đời sống nội dung, như: Bộ luật Dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật Đất đai; Luật Nhà ở; Luật Xây dựng; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Môi trường; Luật Phòng cháy và Chữa cháy; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Cư trú; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; Pháp lệnh Cán bộ, công chức; các quy định về hộ tịch, một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành…

- Nội dung tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật gồm: phương pháp biên soạn một tài liệu pháp luật; phương pháp tuyên truyền miệng; hướng dẫn hoạt động và bồi dưỡng nghiệp vụ cho hoà giải viên; tuyên truyền viên; phương pháp khai thác sử dụng tủ sách pháp luật; phương pháp lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật vào các hoạt động tư pháp khác ở địa phương…

- Việc tổ chức tập huấn được tiến hành từng đợt vào quý I hàng năm. Sau mỗi đợt tập huấn, có tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.

b) Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và quận, huyện cung cấp các loại tài liệu tuyên truyền pháp luật cho cán bộ tư pháp xã để tuyên truyền cho nhân dân. Tổ chức các hình thức thi tìm hiểu pháp luật, thi nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ tư pháp cấp xã, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Ủy ban nhân dân các quận, huyện có biện pháp tập trung xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở gồm: một số cán bộ, công chức của xã, phường; các cộng tác viên trợ giúp pháp lý và cán bộ ở các ngành hiện đang nghỉ hưu trên địa bàn dân cư. Kiện toàn đội ngũ hoà giải viên cơ sở theo quy định của Pháp lệnh Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp luân chuyển, giới thiệu sách pháp luật đến nhân dân để khai thác hết hiệu quả của tủ sách pháp luật, túi sách pháp luật phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

2. Hướng dẫn cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn, Công an xã tham mưu cho chính quyền thực hiện nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của Toà án trong phạm vi thẩm quyền.

a) Hàng năm, Phòng Tư pháp quận, huyện phối hợp với Thi hành án dân sự và Công an quận, huyện lập kế hoạch tổ chức tập huấn các kiến thức pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hình sự cho cán bộ tư pháp và Công an cấp xã, theo các nội dung hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Công an;  đảm bảo cán bộ tư pháp và công an cấp xã được trang bị về kiến thức văn bản, tài liệu liên quan đến thi hành án dân sự, thi hành án hình sự thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã đảm bảo các điều kiện cần thiết để cán bộ tư pháp, Công an xã, phường, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp chính quyền cấp xã trong công tác thi hành án thuộc thẩm quyền.

3. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật qua các hoạt động tư pháp được tiến hành ở xã, phường, thị trấn.

a) Cung cấp thông tin pháp luật, hướng dẫn, tư vấn pháp luật cho nhân dân thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Căn cứ vào tiêu chuẩn cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với các Phòng Tư pháp quận, huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng mạng lưới cộng tác viên trợ giúp pháp lý ở xã, phường, thị trấn, đảm bảo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố đều có cộng tác viên trợ giúp pháp lý để giúp Ủy ban nhân dân các cấp xã trong công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng nội dung. Trung tâm Trợ giúp pháp lý tổ chức định kỳ các buổi phổ biến các văn bản pháp luật mới nhằm cập nhật kiến thức pháp luật cho các cộng tác viên.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã trợ giúp pháp lý miễn phí lưu động cho nhân dân ở cơ sở. Nội dung tư vấn và trợ giúp pháp lý tập trung vào những quy định của pháp luật gắn trực tiếp đến cuộc sống của người dân, như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các quy định của địa phương có liên quan đến đời sống của người dân. Thực hiện mỗi quý ít nhất là hai lần trợ giúp pháp lý lưu động.

- Lồng ghép việc trợ giúp pháp lý với các hình thức tuyên truyền khác như: Nói chuyện pháp luật, cấp phát các loại tài liệu tuyên truyền, giao lưu pháp luật và tổ chức biểu diễn các tiểu phẩm pháp luật.

- Các Trung tâm Tư vấn pháp luật được thành lập theo quy định tại Điều 13 của Luật Trợ giúp pháp lý thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghệ nghiệp thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc tổ chức mình, thường xuyên báo cáo, trao đổi kinh nghiệm với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước qua đó nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho các đối tượng.

b) Thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phiên toà xét xử lưu động ở địa phương.

- Hàng năm, Toà án nhân dân thành phố chỉ đạo cho Tòa án nội dung quận, huyện phối hợp với Phòng Tư pháp quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên toà xét xử lưu động các vụ án về ma tuý, mại dâm, cướp giật, trộm cắp tài sản của công dân và các vụ án gây rối trật tự công cộng tại từng địa bàn dân cư.

- Toà án nhân dân thành phố và Toà án nhân dân quận, huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo rộng rãi về việc mở phiên toà xét xử lưu động để thu hút sự quan tâm và tham dự của người dân, đồng thời qua việc xét xử các vụ án có hình thức tuyên truyền thích hợp để răn đe, nhắc nhở chung và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

- Toà án nhân dân thành phố có kế hoạch, tổ chức mỗi năm một đợt tập huấn để bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân và Thư ký thông qua các phiên toà xét xử nói chung và phiên toà xét xử lưu động nói riêng theo chương trình nội dung, tài liệu tập huấn của Toà án nhân dân tối cao.

c) Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác thi hành án trên địa bàn:

- Công an thành phố, Công an quận, huyện tổ chức tập huấn cho Công an cấp xã hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phương pháp lồng ghép các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong quá trình quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật, huy động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quản lý;

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp quận, huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ tư pháp cấp xã lồng ghép tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự và các quy định pháp luật có liên quan khi trực tiếp hoặc phối hợp thực hiện các việc thi hành án dân sự trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức tự nguyện thi hành các bản án, quyết định dân sự của Toà án. Nội dung tập huấn hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

4. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở.

- Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng, nâng cao vai trò Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã hoạt động có hiệu quả;

- Hàng năm, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt; xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan tư pháp với các cơ quan tổ chức của hệ thống chính trị cấp xã từ đó có nhiều hình thức, biện pháp trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc thù của từng địa bàn ở địa phương mình.

5. Biên soạn các tài liệu phục vụ việc nâng cao năng lực phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương.

- Hàng năm, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố có kế hoạch phối hợp với các cơ quan, ban, ngành khác biên soạn các loại tài liệu tuyên truyền pháp luật, như: Đề cương tuyên truyền; tài liệu hỏi đáp pháp luật để cung cấp cho cán bộ tư pháp xã, công an xã, tuyên truyền viên, hoà giải viên, công tác viên trợ giúp pháp lý để làm tài liệu tuyên truyền cho các đối tượng nhân dân ở cơ sở.

- Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện, xã, phường, thị trấn biên tập, nhân bản các loại tài liệu tuyên truyền, như: hỏi đáp pháp luật, tờ gấp tuyên truyền để cấp phát cho khu phố, tổ dân phố, ấp nhân dân, các đài truyền thanh, tờ in… làm tài liệu tuyên truyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện từ nay đến năm 2010. Trong quá trình tổ chức thực hiện có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá đúng hiệu quả của Đề án góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương trên địa bàn thành phố.

2. Phân công trách nhiệm thực hiện

a) Giao Sở Tư pháp thành phố chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Toà án nhân dân thành phố, Trường Cán bộ thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan liên quan xác định các hoạt động cụ thể từng năm để thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các quận, huyện, các cơ quan , đơn vị có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch; thực hiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Điều hành Đề án 4 - Bộ Tư pháp.

b) Toà án nhân dân thành phố chỉ đạo cho các Toà án nhân dân quận, huyện tổ chức các phiên toà xét xử lưu động tại các địa bàn dân cư; lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua phiên toà xét xử lưu động trên địa bàn dân cư, thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc lồng ghép này. Qua đó, nâng cao hiệu quả răn đe các vi phạm pháp luật của các đối tượng.

c) Công an thành phố triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của Kế hoạch này; thường xuyên chỉ đạo cho Công an quận, huyện và xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân địa phương thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trong thi hành các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình.

d) Trường Cán bộ thành phố phối hợp với Sở Tư pháp triển khai bồi dưỡng cán bộ tư pháp xã theo nội dung và phạm vi của Đề án; hướng dẫn các Trung tâm Giáo dục chính trị quận, huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, kiến thức pháp luật, kiến thức về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã.

đ) Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo cho các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện Kế hoạch; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả của Kế hoạch tại địa phương mình và thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, báo cáo năm về cơ quan chủ trì.

e) Hàng năm, Sở Tư pháp lập dự trù kinh phí thực hiện các nội dung chương trình trong Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố. Sở Tài chính tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc cấp kinh phí, theo chế độ tài chính hiện hành; lồng ghép với kinh phí thường xuyên chi cho việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của thành phố.

3. Thời gian thực hiện

a) Giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2007.

- Tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến 2010; Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010; Công văn số 574/CV-KHBCĐ ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Ban Chỉ đạo Chương trình 212;

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí thực hiện Đề án thứ tư và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt;

- Sở Tư pháp thành phố chọn 10 xã, phường, thị trấn tại các khu vực nội thành, ngoại thành và vùng sâu, vùng xa để chỉ đạo điểm việc thực hiện Đề án. Đánh giá, rút kinh nghiệm từ việc chỉ đạo điểm để triển khai thực hiện có hiệu quả trên toàn thành phố.

- Tháng 12 năm 2007 tổ chức sơ kết những công việc đã làm được ở giai đoạn 1, tiếp tục chỉ đạo các ngành, cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai các công việc của giai đoạn 2.

b) Giai đoạn từ năm 2008 đến hết năm 2010.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch một cách toàn diện trên phạm vi thành phố.

- 6 tháng một lần, Sở Tư pháp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm điểm việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. Hàng năm các cơ quan đơn vị có tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung Kế hoạch này, việc đánh giá được lồng ghép vào Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các quận, huyện, sở, ngành.

- Quý III năm 2010, tổ chức tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định về tiến độ thực hiện Đề án của Ban Điều hành Đề án Trung ương./.