Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 06/TTr-STP ngày 01/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi.

1. Sở Tư pháp tổ chức niêm yết công khai, đầy đủ Danh mục, nội dung thủ tục hành chính; thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

2. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng nhập các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính chậm nhất trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết đnh công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đã được công bố tại Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi không bị bãi bỏ vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;

- Cục KSTTHC-VPCP;
- Thường trực HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, NC, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC (latin36).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NGÃI
(Công bố kèm theo Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. DANH MỤC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Cấp thẻ đấu giá viên

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, số 108 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (kể từ ngày 31/3/2018, được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi)

Không quy định

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

2

Thu hồi Thẻ đấu giá viên

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, số 108 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (kể từ ngày 31/3/2018, được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi)

Không quy định

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP .

3

Cấp lại Thẻ đấu giá viên

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, số 108 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (kể từ ngày 31/3/2018, được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi)

Không quy định

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP .

4

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, số 108 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (kể từ ngày 31/3/2018, được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi)

1.000.000 đồng

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ;

- Thông tư số 106/2017/TT- BTC ngày 06/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

5

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, số 108 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (kể từ ngày 31/3/2018, được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi)

500.000 đồng

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC .

6

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, số 108 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (kể từ ngày 31/3/2018, được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi)

500.000 đồng

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC.

7

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị thay đổi

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, số 108 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (kể từ ngày 31/3/2018, được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi)

500.000 đồng

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC.

8

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, số 108 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (kể từ ngày 31/3/2018, được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi)

500.000 đồng

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC.

9

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, số 108 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (kể từ ngày 31/3/2018, được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi)

Không quy định

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ;

10

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

- Sau 30 ngày kể từ ngày có văn bản yêu cầu của Sở Tư pháp mà doanh nghiệp đấu giá tài sản không đáp ứng được các quy định tại Khoản 3 Điều 23 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trong thông báo của Sở Tư pháp mà người được yêu cu không đến (đối với trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản ngừng hoạt động 1 năm).

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, số 108 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (kể từ ngày 31/3/2018, được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi)

Không quy định

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

11

Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Đán thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, số 108 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (kể từ ngày 31/3/2018, được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi)

Không quy định

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP .

12

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, số 108 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (kể từ ngày 31/3/2018, được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi)

2.700.000 đồng

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ;

Thông tư số 106/2017/TT-BTC.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1

Đăng ký danh sách đấu giá viên

Luật Đấu giá tài sản năm 2016

2

Bán đấu giá tài sản, bán đấu giá quyền sử dụng đất