Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2020/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 216/TTr-SLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Sơn La, gồm 04 Chương 08 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động-TBXH (b/c);
- Vụ Pháp chế - Bộ LĐTBXH;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như điều 3;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX. Phương 06 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức và cá nhân có liên quan đến các hoạt động thuộc phạm vi quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Công trình ghi công liệt sĩ

Là công trình được Nhà nước quy hoạch và xây dựng đảm bảo mỹ quan, bền vững, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương; ghi công các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế; có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng lâu dài cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ thanh thiếu niên; là nơi để nhân dân thăm viếng, tỏ lòng tôn vinh, đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ.

2. Công trình ghi công liệt sĩ bao gồm Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ.

3. Các hạng mục khác trong các công trình ghi công liệt sĩ bao gồm: Đài Tổ quốc ghi công, phần mộ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ, vườn hoa, cây cảnh, cổng, hàng rào bảo vệ khuôn viên các công trình ghi công liệt sĩ và các hệ thống điện, nước nằm trong các công trình ghi công liệt sĩ (nếu có).

Chương II

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ

Điều 3. Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

1. Các nội dung quản lý các công trình ghi công liệt sĩ bao gồm:

a) Tiếp nhận, tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ do các địa phương, đơn vị quy tập bàn giao theo phân cấp quản lý.

Công tác tiếp nhận, di chuyển hài cốt liệt sĩ và các thông tin về liệt sĩ đảm bảo chặt chẽ, khớp đúng giữa nơi chuyển đi với nơi tiếp nhận và thực hiện các bước quy trình, thủ tục theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ.

b) Lập, quản lý hồ sơ, sơ đồ mộ liệt sĩ, danh sách mộ liệt sĩ; theo dõi, cập nhật quản lý mộ liệt sĩ; lưu giữ và bảo quản hồ sơ mộ liệt sĩ theo quy định.

c) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ và các hạng mục khác trong công trình ghi công liệt sĩ.

d) Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ và nhân dân thăm viếng mộ liệt sĩ.

đ) Giải quyết các thủ tục về thăm viếng, giới thiệu thăm viếng, cất bốc, di chuyển mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ theo thẩm quyền.

e) Phục vụ các lễ viếng nghĩa trang, lễ truy điệu, lễ cầu siêu tổ chức tại nghĩa trang thuộc thẩm quyền quản lý.

g) Lập kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ

Căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch xây mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình ghi công liệt sĩ đảm bảo phù hợp về quy mô, các hạng mục trong nghĩa trang liệt sĩ theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cân đối nguồn kinh phí và triển khai thực hiện theo phân cấp quản lý tại Quy chế này.

h) Huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp để xây dựng, tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục của công trình ghi công liệt sĩ theo thẩm quyền và quy định của pháp luật liên quan.

2. Các cơ quan được phân cấp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ tùy theo quy mô, tính chất của công trình thực hiện bố trí người làm công tác quản trang (đối với cấp huyện).

3. Đối với các công trình ghi công liệt sĩ đã được xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hóa. Cơ quan, đơn vị được phân công quản lý, đồng thời thực hiện việc quản lý theo quy định của Luật Di sản văn hóa, các văn bản liên quan đến việc quản lý di tích Lịch sử - Văn hóa và quy định về quản lý công trình ghi công liệt sỹ.

4. Các công trình ghi công liệt sĩ phải được quản lý và thường xuyên chăm sóc, sửa chữa, tu bổ. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia chăm sóc, gìn giữ các công trình ghi công liệt sĩ.

Điều 4. Phân cấp trách nhiệm quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trực tiếp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ gắn với di tích lịch sử được giao quản lý gồm: Nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La; Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhà tù Sơn La.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Trực tiếp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện gồm: Nghĩa trang Liệt sĩ; đền thờ liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ và chịu trách nhiệm quản lý các công trình ghi công liệt sĩ gắn với di tích lịch sử được giao quản lý.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã

Trực tiếp quản lý nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan được phân công quản lý công trình ghi công liệt sĩ

1. Thực hiện các nội dung về quản lý các công trình ghi công liệt sĩ được quy định tại Điều 3 của Quy chế này theo phân cấp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

2. Phối hợp giải quyết việc tiếp nhận, an táng liệt sĩ theo yêu cầu của thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Triển khai thực hiện Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ; theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Quy chế.

b) Xây dựng Kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa, tu bổ, nâng cấp, mở rộng các công trình ghi công liệt sĩ.

c) Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng và quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

d) Hướng dẫn thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.

đ) Thanh tra, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện việc trực tiếp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ gắn với di tích lịch sử được giao quản lý theo phân cấp quản lý.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này tại địa phương; xây dựng quy chế viếng các công trình ghi công liệt sĩ, nội quy quản lý công trình ghi công liệt sĩ tại địa phương theo thẩm quyền quản lý.

b) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ các công trình ghi công liệt sĩ gắn với di tích lịch sử trên địa bàn được giao quản lý.

c) Tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

d) Bố trí ngân sách địa phương hoặc từ nguồn huy động xã hội hóa từ cộng đồng để bổ sung nguồn vốn xây dựng, nâng cấp, sửa chữa công trình ghi công liệt sĩ thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

a) Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này tại cấp xã; xây dựng quy chế viếng các công trình ghi công liệt sĩ, nội quy quản lý công trình ghi công liệt sĩ tại địa phương theo thẩm quyền và phân cấp quản lý.

b) Tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

5. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan khác

Phối hợp với các cơ quan được phân công quản lý công trình ghi công liệt sĩ để tổ chức thực hiện Quy chế này và các hoạt động có liên quan đến công tác quản lý các công trình ghi công liệt sĩ theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của UBND tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đến viếng, dâng hương, tham quan các công trình ghi công liệt sĩ

1. Chấp hành các nội quy, quy định của đơn vị quản lý công trình ghi công liệt sĩ và hướng dẫn của tổ chức, cá nhân được giao chăm sóc, bảo vệ công trình ghi công liệt sĩ.

2. Không tự ý lắp đặt, cải tạo, di dời hoặc làm thay đổi thiết kế, kết cấu, mỹ quan các phần mộ liệt sĩ và các hạng mục của công trình ghi công liệt sĩ; không tự ý làm thay đổi thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Những nội dung liên quan đến công tác quản lý các công trình ghi công liệt sĩ chưa được quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo hướng dẫn của các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế./.