Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2019/QĐ-UBND

 Phú Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ CỦA ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động được thành lập tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; Phòng Văn hóa – Thông tin hoặc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên (gọi chung là Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện).

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện; thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Giao Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

QUY ĐỊNH

ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ CỦA ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:36/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Điều 1. Định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện

1. Đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh:

a) Số buổi hoạt động trong năm: 100 buổi;

b) Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động: 02 cuộc;

c) Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác: 08 tài liệu;

d) Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở: 02 lớp;

e) Biên tập, dàn dựng chương trình mới: 04 chương trình.

2. Đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp huyện:

a) Số buổi hoạt động trong năm: 80 buổi;

b) Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động: 02 cuộc;

c) Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác: 07 tài liệu;

d) Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở: 01 lớp;

e) Biên tập, dàn dựng chương trình mới: 04 chương trình.

Điều 2. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện

Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11 tháng 3 năm 2016.

Điều 3. Các nội dung và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện

1. Tuyên truyền viên trong biên chế các Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện được hưởng chế độ bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng tập luyện theo mức chi được quy định dưới đây:

a) Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: Mức bồi dưỡng cho 01 buổi tập chương trình mới là 60.000 đồng/người/buổi/4 giờ. Số buổi tập tối đa cho 01 chương trình mới là 10 buổi.

b) Mức bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động:

Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối với vai chính là 100.000 đồng/người. Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin hoặc Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp huyện quyết định;

Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối với vai diễn khác là 80.000 đồng/người.

2. Các tuyên truyền viên ngoài biên chế (đối tượng đã được các đơn vị tuyển dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin hoặc Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên thì ngoài tiền công theo hợp đồng còn được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đối với thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin hoặc Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp huyện trưng tập thì được áp dụng mức chi quy định tại khoản 1 điều này và các chế độ khác (nếu có) theo quy định hiện hành./.