Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 111/2006/QĐ-UBND , SỐ 112/2006/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2006 VÀ SỐ 46/2006/QĐ-UBND NGÀY 08/5/2006 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 661/SXD-QLXD ngày 11/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng và lắp đặt; Quyết định số 112/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng; Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Giá ca máy và thiết bị xây dựng để thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà