Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/2004/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH       

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGOÀI CÔNG LẬP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập Hội.
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội Vụ.
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam, đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Vụ Tổ chức phi chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam.

Điều 2. Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 


 

Đỗ Quang Trung