Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3570/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TỶ LỆ 1/500 TUYẾN ĐƯỜNG NỐI TIẾP ĐƯỜNG TỈNH 421B ĐOẠN TỪ CẦU VƯỢT SÀI SƠN QUA KHU HÀNH CHÍNH HUYỆN QUỐC OAI KẾT NỐI VỚI ĐƯỜNG TỈNH 421B (ĐOẠN THẠCH THÁN - XUÂN MAI).
Địa điểm: xã Ngọc Mỹ, xã Thạch Thán và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/03/2016;

Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6660/QĐ-UBND ngày 03/12/2015;

Căn cứ Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Quốc Oai đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6498/QĐ-UBND ngày 27/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại tờ trình số 3838/TTr-QHKT-HTKT ngày 30/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ Chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường nối tiếp đường tỉnh 421B đoạn từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện Quốc Oai kết nối với đường tỉnh 421B (đoạn Thạch Thán - Xuân Mai) với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Vị trí tuyến đường: thuộc địa bàn xã Ngọc Mỹ, xã Thạch Thán và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai; tổng chiều dài tuyến khoảng 3,25km.

+ Điểm đầu tuyến (điểm 1) chân cầu vượt Sài Sơn

+ Điểm cuối tuyến (điểm 8) tại nút giao với đường tỉnh 421B đoạn Thạch Thán - Xuân Mai.

- Hướng tuyến đường: xác định phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6660/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 và Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Quốc Oai đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6498/QĐ-UBND ngày 27/11/2015

2. Cấp hạng tuyến đường:

- Đoạn trong thị trấn sinh thái Quốc Oai từ chân cầu vượt Sài Sơn đến nút giao đường quy hoạch trục Bắc Nam (đoạn A-B): đường liên khu vực.

- Đoạn ngoài thị trấn sinh thái Quốc Oai từ nút giao đường quy hoạch trục Bắc Nam đến nút giao với đường tỉnh 421B đoạn Thạch Thán - Xuân Mai (đoạn B-C): đường cấp III đồng bằng.

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường:

- Đoạn trong thị trấn sinh thái Quốc Oai từ chân cầu vượt Sài Sơn đến nút giao đường quy hoạch trục Bắc Nam (đoạn A-B) dài khoảng 2,4km, quy mô mặt cắt ngang đường B=42m, gồm hai lòng đường xe chạy rộng 2x10,5m÷2m (6 làn xe), dải phân cách giữa rộng 3-6m, hè hai bên rộng 2x7,5m.

- Đoạn ngoài thị trấn sinh thái Quốc Oai từ nút giao đường quy hoạch trục Bắc Nam đến nút giao với đường tỉnh 421B đoạn Thạch Thán - Xuân Mai (đoạn B-C) dài khoảng 0,85km, quy mô mặt cắt ngang đường B=21m, gồm lòng đường xe chạy rộng 14m (4 làn xe), lề và lề gia cố hai bên rộng 3,5m.

(Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể sẽ được xác định trong dự án đầu tư xây dựng tuyến đường được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

4. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tọa độ tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế xác định trực tiếp tại bản vẽ.

5. Các nút giao thông trên tuyến:

- Các nút giao với đường tuyến đường theo quy hoạch được tổ chức giao cùng mức.

- Chỉ giới đường đỏ nút giao thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ngang; các công trình xây dựng có liên quan được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc: xác nhận hồ sơ Chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường nối tiếp đường tỉnh 421B đoạn từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện Quốc Oai kết nối với đường tỉnh 421B (đoạn Thạch Thán - Xuân Mai) phù hợp với nội dung Quyết định này.

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội:

+ Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Quốc Oai và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND thành phố phê duyệt, bàn giao Hồ sơ cho các cơ quan, tổ chức liên quan.

+ Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai dự án đầu tư.

+ Liên hệ với Sở Giao thông Vận tải để cập nhật dự án tuyến đường vào quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đang được nghiên cứu lập điều chỉnh.

- Giao Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai và Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai, Chủ tịch UBND các xã Ngọc Mỹ, xã Thạch Thán chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các ô đất dọc hai bên tuyến đường của các tổ chức, cá nhân đã được cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ trước đây chưa thống nhất với chỉ giới đường đỏ tuyến đường được duyệt (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai và Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai, Chủ tịch UBND các xã Ngọc Mỹ, xã Thạch Thán; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, các PCVP; các phòng: TKBT, TH, KT, ĐT;
- Lưu: VT(....bản), ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng