Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 353-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CỤC ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ VÀ VÙNG KINH TẾ MỚI TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục định canh, định cư và vùng kinh tế mới là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về phân bố lao động, dân cư, định canh, định cư và phát triển vùng kinh tế mới trong phạm vi cả nước.

Cục Định canh, định cư và vùng kinh tế mới có tư cách pháp nhân, có con dấu, kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Cục Định canh, định cư và vùng kinh tế mới có những nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

1. Xây dựng các văn bản pháp quy, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực phân bố lao động, dân cư, định canh, định cư và phát triển vùng kinh tế mới để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các vấn đề nói trên.

2. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án (kể cả dự án hợp tác quốc tế) về lĩnh vực phân bố lao động, dân cư, định canh, định cư, phát triển vùng kinh tế mới và tổ chức chỉ đạo thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tham gia, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc xây dựng và thực hiện những chương trình, dự án liên quan đến công tác phân bố lao động, dân cư, định canh, định cư và phát triển vùng kinh tế mới.

3. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tuyên truyền vận động việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác phân bố lao động, dân cư, định canh, định cư và phát triển vùng kinh tế mới.

4. Phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên các vùng kinh tế mới và định canh, định cư. Nghiên cứu, tổng kết các mô hình phát triển vùng kinh tế mới, mô hình xoá đói, giảm nghèo trong các vùng định canh, định cư, kinh tế mới và tổ chức phổ biến các mô hình tiên tiến.

5. Quản lý hoặc tham gia quản lý các nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác (nếu có) dành cho sự nghiệp phân bố lao động, dân cư, định canh, định cư và phát triển vùng kinh tế mới, theo quy định của Chính phủ.

6. Tổ chức việc đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ cho cán bộ viên chức trong ngành. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Cục Định canh, định cư và vùng kinh tế mới:

1. Cục do Cục trưởng lãnh đạo và các Phó cục trưởng giúp việc Cục trưởng.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công. Cục trưởng, các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm.

2. Bộ máy giúp việc Cục trưởng Cục Định canh, định cư và vùng kinh tế mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Định canh, định cư và vùng kinh tế mới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)