Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3513/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1484/QĐ-UBND NGÀY 09/6/2016 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN VĂN PHÒNG CÔNG TY VÀ TỔNG KHO KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, DỊCH VỤ VẬN TẢI VIẾT HẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư Dự án Văn phòng Công ty và Tổng kho kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải Viết Hải tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà;

Thực hiện Văn bản số 5975/UBND-XD ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý đề nghị của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải tại Văn bản đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư đề ngày 11/11/2016 và Hồ sơ đề xuất dự án kèm theo; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 987/TTr- SKHĐT ngày 24/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư Dự án Văn phòng Công ty và Tổng kho kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải Viết Hải tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh Mục 3 - Điều 1: Quy mô dự án:

Xây dựng các hạng mục công trình chính: Nhà điều hành kết hợp Gara nội bộ cao 3 tầng; Nhà nghỉ - ăn ca kết hợp nhà để xa công nhân cao 2 tầng; Nhà trực bảo vệ; cây tiếp dầu; Tổng kho kinh doanh vận liệu Xi măng, sắt thép; Showroom gạch không nung, cấu kiện bê tông đúc sẵn 1 tầng; Kho vật tư, thiết bị sửa chữa; Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô; Hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, PCCC và các hạng mục hạ tầng, phụ trợ khác theo đúng quy hoạch chi tiết 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Điều chỉnh Mục 5 - Điều 1: Diện tích sử dụng đất:

Diện tích sử dụng đất: khoảng 56.077 m2.

3. Điều chỉnh Mục 6 - Điều 1: Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư dự kiến: Khoảng 98,0 tỷ đồng.

(Chín mươi tám tỷ đồng)

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư Dự án “Văn phòng Công ty và Tổng kho kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải Viết Hải tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà”;

Điều 3. Sau khi có Quyết định điều chỉnh, Nhà đầu tư phải lập điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 của dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà; Chủ tịch UBND xã Thạch Tân; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (phụ trách);
- Trung tâm HTPTDN và XTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, XD.
Gửi VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh