Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ “V/v ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia”;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ “V/v ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015”;

Căn cứ Công văn số 8845/BKHĐT-TCTT ngày 21/12/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư "V/v hướng dẫn thực hiện tăng cường quản lý vốn đầu tư từ NSTW thực hiện các Chương trình MTQG năm 2012";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 165/TTr-KHĐT ngày 02/02/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực Văn hóa xã hội; bao gồm các Chương trình: Việc làm và dạy nghề; Giảm nghèo bền vững; Y tế; Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Văn hóa; Giáo dục và Đào tạo; Phòng, chống ma túy; Phòng, chống tội phạm; Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015 tỉnh Quảng Ninh, gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội.

- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Giám đốc Sở Y tế.

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Giám đốc Công an tỉnh.

- Giám đốc Sở Công Thương.

3. Ủy viên:

- Giám đốc Sở Tài chính.

- Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

4. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan đầu mối tổng hợp của Ban Chỉ đạo).

- Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan quản lý, tổ chức thực hiện: Chương trình về Việc làm và dạy nghề; Chương trình về Giảm nghèo bền vững đối với dự án 1, dự án 3, dự án 4.

- Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững đối với dự án 2.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với dự án 5.

- Sở Y tế là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về: Y tế; Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Phòng, chống HIV/AIDS; Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với dự án 1, dự án 2, dự án 3 và dự án 4.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa.

- Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và đào tạo.

- Công an tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về: Phòng, chống ma túy; Phòng, chống tội phạm.

- Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với dự án 6.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

- Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực Văn hóa xã hội giai đoạn 2012-2015 tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình và chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực Văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương liên quan.

- Ban Chỉ đạo làm việc theo quy chế kiêm nhiệm. Các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 1 có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai các Chương trình theo sự phân công.

- Ban Chỉ đạo hoạt động theo quy chế do Trưởng Ban ký quyết định ban hành; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu trình Trưởng Ban ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực Văn hóa xã hội và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Như điều 4 (thực hiện);
- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
- Các CV: TM2-4, VX1-2, GD, NN, NC, TH1;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, TM4;
T40-QĐ243.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc