Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 35/2006/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 12 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ MINH XUÂN 2 THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Trung học;
Căn cứ Công văn số 729/CV-SNV ngày 05 tháng 7 năm 2006 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về việc thỏa thuận thành lập, giải thể trường thuộc huyện Bình Chánh;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giải thể Trường Trung học cơ sở Lê Minh Xuân 2 thuộc Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh (được thành lập theo Quyết định số 783/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 1995 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh).

Điều 2. Giao cho các ngành chức năng của huyện tiến hành thủ tục giải thể như sau:

- Phòng Giáo dục huyện có trách nhiệm thu hồi, giao nộp con dấu cho Công an thành phố theo quy định; tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện bố trí, sắp xếp lại số cán bộ lãnh đạo của Trường. Tổ chức phân công, điều động giáo viên, công nhân viên sau khi giải thể; sắp xếp, ổn định trường, lớp, tạo thuận lợi cho học sinh trong niên học mới.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm phối hợp với Phòng Giáo dục kiểm kê toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của nhà trường, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện phương án xử lý; Hướng dẫn việc tất toán tài khoản hoạt động của Trường Trung học cơ sở Lê Minh Xuân 2 tại Kho bạc Nhà nước huyện Bình Chánh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Giáo dục, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bình Chánh và Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Minh Xuân 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tường