Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2004/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐỔI TÊN HỘI KẾ TOÁN VIỆT NAM THÀNH HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập Hội.
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
Xét đề nghị của Chủ tịch Kế toán Việt Nam và Vụ Tổ chức phi chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép đổi tên Hội Kế toán Việt Nam thành Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Điều 2. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG


 

 
Đặng Quốc Tiến