Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2002/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THỰC HIỆN MỘT SỐ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH BÀ NÀ - SUỐI MƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998;

- Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10;

- Căn cứ Quyết định số 134/2000/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2000 của UBND thành phố về việc quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư và hỗ trợ sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Thực hiện Thông báo số 276/VP ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Văn phòng HĐND & UBND thành phố về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Bá Thanh - Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp về phương hướng phát triển kinh doanh và quản lý tại khu du lịch Bà Nà và theo đề nghị của sở Du lịch tại Công văn số 29/DX-SDL ngày 15 tháng 01 năm 2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thống nhất thực hiện một số ưu đãi đầu tư đối với các loại hình kinh doanh du lịch tại khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ như sau:

1- Được miễn nộp tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.

2- Được miễn nộp thuế sử dụng đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.

3- Về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập doanh nghiệp:

a) Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 15%.

b) Được miễn 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho 7 năm tiếp theo.

c) Được miễn 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho 9 năm tiếp theo nếu có sử dụng số lao động bình quân trong năm ít nhất là 20 người.

Điều 2: Giao Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố hướng dẫn thi hành quyết định này theo đúng thủ tục hồ sơ; quy trình xét cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2501/QĐ-UB ngày 21 tháng 5 năm 1999 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện chính sách ưu đãi đối với các hoạt động kinh doanh tại khu vực Bà Nà - Núi Chúa và Suối Mơ.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch - đầu tư, Tài chính - Vật giá, Địa chính - Nhà đất, Du lịch, Cục Thuế thành phố, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- NhưĐiều 4,
- TVTU - TTHĐND (b/c
- CT, các PCT
- Các Sở, Ngành thuộc TP
- UBMTTQVN và các đoàn thể
- UBND các quận, huyện
- CPVP, CVVP
- Lưu VT, KTTH

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm