Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3499/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ MỸ TIẾP TỤC SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI PHƯỜNG PHÚ THUẬN, QUẬN 7

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ðất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NÐ-CP, ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Ðất đai 2003 ;
Căn cứ Nghị định 17/2006/NĐ-CP, ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP, về việc chuyển công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần ;
Xét đề nghị
của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6921/TT-TNMT-ÐKKTÐ, ngày 25 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ÐỊNH :

Điều 1.

1.1. Cho Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phú Mỹ tiếp tục sử dụng 1.939m2 thuộc thửa số 13 tờ bản đồ thứ 44 bộ địa chính phường Phú Thuận, quận 7 với chế độ thuê đất, thời hạn đến hết năm 2020, để làm văn phòng và kho không gây ô nhiễm môi trường. Trường hợp do nhu cầu điều phối sử dụng đất của Nhà nước hoặc đơn vị  có vi phạm về chế độ quản lý sử dụng đất thì khu đất có thể bị thu hồi  trước thời hạn.

1.2. Đối với phần diện tích 594m2 thuộc phạm vi lộ giới và hành lang bảo vệ rạch tạm thời cho Công ty Cổ phần Sản xuất -Thương mại - Dịch vụ Phú Mỹ thuê cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, Công ty phải giữ nguyên hiện trạng và chấp hành nghiêm những quy định tại Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch thì Công ty phải chấp hành giải tỏa theo quy định.

1.3. Vị trí ranh giới khu đất được thể hiện tại bản đồ hiện trạng vị trí số 18954/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 20 tháng 02 năm 2006.

Điều 2. Giá trị quyền sử dụng khu đất nêu tại Điều 1 của Quyết định này thuộc về Nhà nước, Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phú Mỹ phải quản lý sử dụng đất đúng theo quy định của pháp luật đất đai ; không được chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố, Ủy ban nhân dân quận 7 giải quyết :

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường :

- Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phú Mỹ.

- Ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phú Mỹ đối với phần diện tích đất không thuộc phạm vi lộ giới và hành lang an toàn rạch.

3.2. Cục Thuế thành phố : Thu tiền thuê đất theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận, quận 7 và Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phú Mỹ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTUB : CT, các PCT;
- VPHÐ-UB : PVP/ÐT;
- Tổ ÐT, DA, CNN;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 

 
 
Nguyễn Văn Ðua