Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3497/QĐ-UBND

Long An, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP VẬN DỤNG ÁP DỤNG KHUNG MỨC THU TIỀN HỌC BÁN TRÚ, HỌC 2 BUỔI/NGÀY ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN; TIỀN CHI PHÍ TIÊU HAO VẬT TƯ THỰC HÀNH NGHỀ VÀ TIỀN HỌC SINH HỌC BUỔI THỨ 2 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học;

Căn cứ Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Long An giai đoạn 2013-2020, định hướng đến 2030;

Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án xây dựng trường trung học phổ thông phát triển theo định hướng chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2373/TTr-SGDĐT ngày 17/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép vận dụng áp dụng khung mức thu tiền học bán trú, học 2 buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, Trường THPT Chuyên Long An; tiền chi phí tiêu hao vật tư thực hành nghề và tiền học sinh học buổi thứ 2 lớp chất lượng cao năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Long An (Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT. UBND tỉnh (vx);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Tấn Hòa

 

PHỤ LỤC 1

KHUNG MỨC THU TIỀN HỌC BÁN TRÚ, HỌC 2 BUỔI/NGÀY ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN; TIỀN CHI PHÍ TIÊU HAO VẬT TƯ THỰC HÀNH NGHỀ NĂM HỌC 2019-2020
(Kèm theo Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Long An)

Đơn vị tính: Nghìn đồng/học sinh/tháng

Trường học, cơ sở giáo dục

Vùng thành thị

(phường thuộc thành phố, thị xã; thị trấn thuộc huyện)

Vùng nông thôn

Ghi chú

Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới

Các xã còn lại

1. Đối với cấp Tiểu học

- Bán trú:

90-110

40-60

60-90

 

- 02 buổi/ngày:

 

+ 7-8 buổi/tuần:

50-60

30-40

40-50

 

+ 9-10 buổi/tuần:

60-70

40-50

50-60

 

2. Đối với cấp Trung học cơ sở

- Bán trú:

135-337

0

90-160

 

- 2 buổi/ngày:

90-215

0

70-130

 

3. Trường THPT Chuyên Long An

 

 

 

 

- 2 buổi/ngày:

210

0

0

 

4. Tiền chi phí tiêu hao vật tư thực hành nghề

 

 

 

 

- Hệ trung học cơ sở

20

15

15

 

- Hệ trung học phổ thông

25

15

20

 

 

PHỤ LỤC 2

MỨC THU TIỀN HỌC SINH HỌC BUỔI THỨ 2 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2019-2020
(Kèm theo Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Long An)

1. Mức thu tiền học sinh học buổi thứ 2 lớp chất lượng cao: 420.000 đồng/học sinh/tháng.

2. Mức thu tiền học tiếng Anh: 500.000 đồng/học sinh/tháng.