Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN  NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3479/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ CẤP TỈNH SỰ CỐ CHÁY NỔ GIÀN KHOAN, ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU, KHÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 15/6/2015;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21/11/2007;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06/7/1993; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí ngày 09/6/2000 và ngày 03/6/2008;

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Thái Bình về việc triển khai thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 857/SCT-KTATMT ngày 24/9/2019, Công văn số 976/SCT-KTATMT ngày 29/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu khí”.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm sau mỗi sự cố xảy ra (nếu có); tổng hợp tình hình báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định; gửi Quyết định này đến cơ sở hoạt động khí, dầu mỏ trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ sở có hoạt động khí, dầu mỏ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương,
- UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, KTCT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Giang

 

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ CẤP TỈNH SỰ CỐ CHÁY NỔ GIÀN KHOAN, ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU, KHÍ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Thái Bình)

I. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi

1. Mục tiêu

- Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và các lực lượng trên địa bàn tỉnh để phòng ngừa, ứng phó, ngăn chặn, hạn chế làm giảm thiệt hại tới mức thấp nhất do sự cố dầu, khí gây ra đối với con người, môi trường, cũng như ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Là cơ sở để các lực lượng của tỉnh chủ động triển khai và phối hợp trong công tác ứng phó với các sự cố dầu, khí có thể xảy ra.

2. Đối tượng, phạm vi

- Đối tượng: Là các sự cố rò rỉ, cháy, nổ khí, dầu mỏ gồm: Sự cố (nghiêm trọng) xảy ra trong hoạt động sản xuất của cơ sở khí, dầu mỏ; sự cố xảy ra trên các tuyến ống dẫn khí ngoài cơ sở; sự cố các xe bồn chứa khí dầu mỏ trên đường vận chuyển trong địa bàn tỉnh.

- Phạm vi: Áp dụng đối với các cơ sở khí, dầu mỏ hiện nay của tỉnh, gồm: Trung tâm xử lý, phân phối khí Tiền Hải; Xí nghiệp phân phối khí thấp áp miền Bắc (gồm 2 thành phần - Trạm phân phối khí thấp áp và Trạm khí nén CNG); Hệ thống đường ống dẫn khí thu gom dưới biển và trên bờ từ mỏ Hàm Rồng - Thái Bình, lô 102 và 106 đến GDC; Hệ thống đường ống phân phối khí thấp áp và cấp khí nén đến các cơ sở sử dụng khí dầu mỏ (khách hàng) và hoạt động vận chuyển khí dầu mỏ trên địa bàn tỉnh.

II. Phân cấp mức độ nguy hiểm của sự cố

Theo Luật Hóa chất, sự cố hóa chất (khí, dầu mỏ) được định nghĩa và phân loại như sau:

Sự cố hóa chất là tình trạng cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất (khí, dầu mỏ) gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho người, tài sản và môi trường.

Sự cố hóa chất nghiêm trọng là sự cố hóa chất (khí, dầu mỏ) gây hại hoặc có nguy cơ gây hại lớn, trên diện rộng cho người, tài sản, môi trường và vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của cơ sở hóa chất (cơ sở).

Căn cứ đặc điểm hoạt động sản xuất của các cơ sở khí, dầu mỏ của tỉnh Thái Bình và tính chất cháy nhanh, nổ mạnh, nhiệt độ cao rất nguy hiểm đặc trưng của sự cố khí, dầu mỏ; có thể phân loại sự cố khí, dầu mỏ thành 4 cấp sau: Sự cố cấp cơ sở (cơ sở) phân làm 2 cấp độ (cấp 1 và 2); sự cố cấp 3 là sự cố nghiêm trọng (cấp tỉnh) và sự cố cấp 4 là sự cố đặc biệt nghiêm trọng (cấp quốc gia), cụ thể:

1. Sự cố cấp 1 (sự cố cấp bộ phận/thuộc sự cố cấp cơ sở)

Là sự cố cấp cơ sở, gây hại hoặc có nguy cơ gây hại trực tiếp cho người, tài sản và môi trường trong phạm vi của bộ phận bị sự cố, không ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ sở. Sự cố này có thể kiểm soát được bởi các biện pháp ứng phó tại chỗ do Trưởng ca và các lực lượng tại chỗ của bộ phận hoặc có sự hỗ trợ của một số tổ ứng phó của cơ sở thực hiện.

Giám đốc cơ sở là người chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng này để ứng cứu kịp thời

2. Sự cố cấp 2 (sự cố cấp cơ sở)

Là sự cố cấp cơ sở, có khả năng gây ra các mối nguy hiểm trực tiếp đối với tính mạng, tài sản và môi trường trong phạm vi của nhiều bộ phận hoặc của toàn bộ cơ sở. Sự cố này có thể xuất hiện ngay lập tức, hoặc xuất hiện do sự cố cấp 1 xảy ra mà các tổ ứng phó tại chỗ (lực lượng ứng phó sự cố cấp 1) không xử lý được nên sự cố phát triển ngày càng lớn, đòi hỏi lực lượng ứng phó của toàn cơ sở tham gia.

Đối với sự cố này, ngoài việc Giám đốc cơ sở thực hiện các biện pháp ứng cứu bằng lực lượng tại chỗ của cơ sở, cần có sự hỗ trợ của các lực lượng bên ngoài tham gia như Phòng cháy chữa cháy (114), Y tế (115) và các cơ quan chính quyền, công an, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ hóa học, y tế, các đơn vị bạn gần kề hoặc các đơn vị dịch vụ kỹ thuật có năng lực ứng phó sự cố theo phương án đã hợp đồng từ trước.

Giám đốc cơ sở là người chịu trách nhiệm tổ chức chỉ huy các đội ứng phó của cơ sở và lực lượng bên ngoài hỗ trợ để ứng cứu kịp thời. Trong trường họp cháy, nổ, người chỉ huy lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh đến tham gia ứng phó là người chịu trách nhiệm chỉ huy, điều hành trực tiếp ứng phó sự cố theo điều 37 của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

3. Sự cố cấp 3 (sự cố cấp tỉnh)

Là sự cố nghiêm trọng, gây hại hoặc có nguy cơ gây hại lớn, trên diện rộng cho người, tài sản, môi trường và vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của cơ sở. Sự cố này có thể xuất hiện ngay lập tức, hoặc xuất hiện do sự cố cấp 2 xảy ra mà cơ sở không xử lý được nên sự cố phát triển ngày càng lớn và có tính nghiêm trọng buộc các cơ quan chuyên môn của tỉnh phải trực tiếp xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh là người chịu trách nhiệm chỉ huy, điều hành toàn bộ các lực lượng ứng phó của tỉnh, lực lượng ứng phó của cơ sở và các lực lượng bên ngoài (của các tỉnh lân cận, các đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,..) thực hiện ứng phó.

Sự cố cấp 3 là đối tượng của Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh sự cố cháy nổ Giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí.

4. Sự cố cấp 4 (sự cố cấp quốc gia)

Là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, gây hại hoặc có nguy cơ gây hại lớn trên diện rộng cho người, tài sản và môi trường, vượt quá khả năng kiểm soát của tỉnh.

Tình huống này có thể xuất hiện ngay lập tức, hoặc xuất phát từ các tình huống sự cố thấp hơn do cơ sở, tỉnh không kiểm soát được nên phát triển ngày càng lớn và rất nghiêm trọng.

UBND tỉnh kịp thời báo cáo để Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trực tiếp chỉ đạo các hoạt động ứng phó theo quy định của pháp luật.

III. Dự báo nguy cơ có thể xảy ra sự cố

Vị trí

Tên điểm có nguy cơ

Loại hóa chất

Mô tả thiết bị có nguy cơ xảy ra sự cố

Nguy cơ sự cố

Nguyên nhân sự cố

I

Trung tâm phân phối khí Tiền Hải

1

Trung tâm phân phối khí (GDC)

VT1

Bình tách cao áp V-401

CNG

- V=70m3

- Công xuất tách khí thiết kế: 1,465 triệu m3/ngày

Rò rỉ, xì hở, cháy, nổ

- Do con người không vận hành đúng quy trình kỹ thuật.

- Do hỏng các van an toàn, khớp nối, mặt bích hoặc bồn chứa (bồn TK-401, bồn chứa condensate dung trong vận chuyển) bị thủng do ăn mòn

- Do sự cố cháy nổ từ các khu vực khác ảnh hưởng tới.

- Do thiên tai, phá hoại.

- Do quá trình ứng cứu sự cố không đúng cách

VT2

Bồn chứa Condensate TK-401

Condensate

Bồn có dung tích 250 m3

Rò rỉ, xì hở, cháy, nổ

VT3

Trạm nạp Condensate cho xe bồn

Condensate

Thiết bị bơm/ xe bồn

Rò rỉ, xì hở, cháy, nổ.

VT4

Thiết bị lọc F-401

CNG, Condensate

Bồn lọc khí

Rò rỉ, xì hở, cháy

VT5

Thiết bị gia nhiệt H-401

Condensate

Bồn gia nhiệt

Rò rỉ, xì hở, cháy

VT6

Trạm tiếp bờ LFS

CNG

Cụm van ngắt khẩn cấp

Rò rỉ, xì hở, cháy

- Do vận hành sai quy trình kỹ thuật.

- Do ăn mòn thủng đường ống, rò rỉ mặt bích, van, khớp nối...

- Do thiên tai, phá hoại.

- Do quá trình ứng cứu sự cố không đúng cách.

2

Tuyến ống dẫn khí từ giàn khoan đến GDC

VT7

Tuyến ống trên biển, gần bờ,

CNG, condensate...

- D= 12 inch,

- P= 35 barg

- Nhiệt độ 38°C

- L=18.970m

Rò rỉ, xì hở, có thể cháy

- Do ăn mòn thủng đường ống.

- Rò rỉ mặt bích, hỏng van...

- Đứt gãy đường ống, do thiên tai động đất, sóng thần, do hoạt động thả neo đậu tàu thuyền, nạo vét; kéo lưới cào, đánh cá, khai thác trục vớt phế liệu; do các hoạt động xây dựng công trình biển, thăm dò khai thác dầu khí, đào xới, xây dựng; do phá hoại, sử dụng thuốc nổ đánh bắt cá...

VT8

Tuyến ống trên đất liền

CNG, condensate...

- D= 12 inch,

- P= 35 barg

- Nhiệt độ 38°C

- L= 5.270m

Rò rỉ, xì hở, cháy, nổ

- Do ăn mòn thủng đường ống.

- Rò rỉ mặt bích, hỏng van..

- Đứt gãy đường ống, do thiên tai động đất, sóng thần; do các hoạt động xây dựng công trình, đào xới, xây dựng; do phá hoại...

II

Xí nghiệp phân phối khí thấp áp miền Bắc

VT9

Khu vực/Trạm phân phối khí thấp áp Tiền Hải

CNG

Thiết bị giảm áp từ 35 barg xuống 17-19 barg và các hệ thống ống 10”

Rò rỉ, xì hở, cháy, nổ

- Rò rỉ mặt bích, hỏng van..

- Do ăn mòn đường ống

- Do thiên tai, phá hoại

- Do ảnh hưởng từ các sự cố cháy nổ khác

- Do quá trình ứng cứu sự cố không đúng cách

VT10

Trạm khí nén CNG (máy nén, xe bồn-40 ft)

CNG

- 8 máy nén;

12 đầu xuất xe bồn.

- Bồn 40 fit (10.800 m3)

- (t°C= 45°C)

Rò rỉ, xì hở, cháy, nổ

- Vận hành không đúng quy trình kỹ thuật.

- Hỏng các thiết bị bơm, khớp nối, mặt bích, ống dẫn khí nạp khí cho xe bồn.,

- Đường ống bị ăn mòn, thủng, hở, van, khớp nối Do sự cố xe bồn trong quá trình nạp khí

- Do thiên tai, phá hoại

- Do ảnh hưởng từ các sự cố cháy nổ khác

- Do quá trình ứng cứu sự cố không đúng cách.

VT11

Trạm khách hàng (PRU)

CNG

Thiết bị giảm áp từ xe bồn 250 barg xuống 5 barg

Rò rỉ, xì hở, cháy, nổ

- Do rò rỉ mặt bích, hỏng khớp nối, van chặn, van an toàn...

- Do vận hành không đúng kỹ thuật.

VT12

Tuyến ống khí thấp áp trong LGDS và cho các hộ khách hàng trong KCN Tiền Hải

CNG

- 1 tuyến ống chính, d=10 inch; 3 tuyến nhánh d=6 inch

- Các tuyến đến hộ khách hàng d-2”, 3”, 4” (Tổng độ dài tuyến ống 5,5km)

 

- Do ăn mòn thủng đường ống

- Do rò rỉ khớp nối, van chặn, van an toàn

- Do hoạt động xây dựng, đào xới, ủi, làm đường.. ảnh hưởng đến thủng, đứt gãy đường ống.

- Do ảnh hưởng từ các sự cố khác

- Do thiên tai, phá hoại

- Do quá trình ứng cứu sự cố không đúng cách.

III

Trên đường vận chuyển

VT13

Xe bồn chứa CNG; Condensate

CNG

- Bồn chứa 40 ft (V=67m3); 10.800 m3

- P =250 barg

 

- Do tai nạn, va quệt, đổ, cháy đầu xe trên đường vận chuyển.

- Do hở, thủng các khớp nối, van khóa an toàn.

- Do ảnh hưởng từ các sự cố khác

- Do thiên tai, do phá hoại,

- Do quá trình ứng cứu sự cố không đúng cách

Condensate

- 20 ft (33 m3).

- 40 ft (67 m3)

 

IV. Quy trình ứng phó sự cố

Khi xảy ra sự cố nghiêm trọng, lực lượng GDC và các lực lượng bên ngoài thực hiện các biện pháp ứng phó, sự cố vượt quá tầm kiểm soát của cơ sở, có nguy cơ xảy ra trên diện rộng, tác động lớn khu vực. Cơ sở yêu cầu Ban Chỉ huy (BCH) tỉnh trợ giúp.

Ban chỉ huy của tỉnh tiếp nhận thông tin, đánh giá tình hình thực hiện, chỉ huy điều hành ứng phó sự cố (ƯPSC) theo phương án sau:


STT

Đơn vị tham gia ứng phó

Dự kiến sử dụng lực lượng

Nội dung hành động

I

Giai đoạn 1: Tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, báo động, kích hoạt hệ thống ứng phó cấp tỉnh

1

Trực ban, VP thường trực của “Ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất (ƯPSCHC)”/Sở Công Thương.

Nhân viên trực tại Văn phòng thường trực.

- Tiếp nhận các thông tin sự cố từ cơ sở, địa phương, đơn vị Trực PCCC của tỉnh: Tình hình sự cố, quy mô sự cố, mức độ thiệt hại và các biện pháp đã ứng phó và yêu cầu của cơ sở.

- Thông báo cho Trưởng ban BCH ƯPSCHC của tỉnh.

- Thông báo, báo động cho các lực lượng tham gia ứng phó theo quyết định của Trưởng ban.

2

Trưởng BCH ƯPSCHC của tỉnh

Các thành viên BCH, các Tổ Tham mưu

- Triệu tập BCH và các tổ chuyên môn.

- Các tổ Tham mưu thực hiện báo cáo, kiến nghị, đề xuất.

- Đánh giá, kết luận tình hình, xác định sơ bộ phương án ứng phó, phân công nhiệm vụ BCH ứng phó hiện trường và các thành viên, quyết định điều động các lực lượng tham gia ứng phó thích hợp (tùy theo quy mô và nguy cơ phát triển của sự cố)

- Ra thông báo tình huống khẩn cấp, triệu tập các lực lượng tham gia ứng phó.

- Căn cứ bảng dự kiến các đối tượng bị ảnh hưởng (Bảng 3.15) ra thông báo cho các địa phương, KCN về tình hình sự cố, hướng dẫn tự phòng tránh cho nhân dân, thông báo sơ tán.

Tổ Tham mưu Kế hoạch và kỹ thuật ứng phó sự cố (ƯPSC)

- Tính toán (dự kiến tác hại sự cố), lên tình huống trên bản đồ, kết hợp với thông tin của cơ sở, nghiên cứu đánh giá tình hình bước đầu đề nghị bổ sung, điều chỉnh, kế hoạch, dự kiến phương án xử trí, báo cáo ban chỉ huy.

- Kiểm tra nguồn lực ứng phó của tỉnh (lực lượng, trang bị, vật tư chữa cháy...)

Tổ Xây dựng và báo động nguồn lực

- Tổng hợp báo cáo nguồn lực ứng phó sự cố của tỉnh, tính toán lượng trang bị phòng hộ cá nhân, vật tư, thuốc cần cấp phát.

Tổ bảo đảm trang bị kỹ thuật và hậu cần, y tế

- Chuẩn bị KH cấp phát trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng dung dịch tẩy rửa, thiết bị, vật tư y tế và lương thực, thực phẩm, nước uống...

Tổ thông tin truyền thông và tuyên truyền

- Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tổ chức mạng thông tin liên lạc, thông báo kịp thời các nội dung của Ban chỉ huy

3

Ban chỉ huy hiện trường

Ban chỉ huy hiện trường các tổ chuyên trách

Tố chức lực lượng Ban chỉ huy hiện trường cùng các chuyên gia của các tổ chuyên môn xuống cơ sở, có nhiệm vụ tiếp nhận chỉ huy, trực tiếp đánh giá đánh giá tình hình, xác định phương án ứng phó.

4

Các lực lượng ứng phó cơ động của tỉnh

5 đội ứng phó

Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, trang bị di chuyển xuống cơ sở.

5

Lực lượng Cơ sở

 

Tiếp tục thực hiện ứng phó sự cố theo phương án.

II

Giai đoạn 2: Huy động nguồn lực và triển khai ứng phó

1

Ban chỉ huy ứng phó

 

- Tiếp tục chỉ đạo, huy động các nguồn lực tham gia ứng phó.

- Quản lý thông tin sự cố.

2

Ban chỉ huy hiện trường

Ban chỉ huy hiện trường

- Thiết lập vị trí chỉ huy hiện trường, dự kiến bố trí.

- Tiếp nhận chỉ huy của cơ sở, trực tiếp đánh giá đánh giá tình hình, xác định phương án ứng phó, điều chỉnh Kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia ứng phó.

- Điều phối, chỉ huy trực tiếp toàn bộ các lực lượng tham gia ứng cứu.

- Thường xuyên báo cáo Ban chỉ huy và các cấp theo quy định.

- Quản lý công tác truyền thông chặt chẽ, thống nhất.

3

Các lực lượng ứng phó

Các đội ứng phó

- Di chuyển xuống hiện trường, tập trung tại khu tập kết do Cơ sở xác định.

- Các lực lượng ứng phó xác định nhiệm vụ theo phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên.

Đội Kiểm soát nồng độ khí, thu gom, khắc phục hậu quả.

- Tổ chức mở các bãi vệ sinh cho nhân viên, tẩy rửa cho trang bị, phương tiện bị nhiễm trong quá trình hoạt động ứng phó.

Đội tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu y tế

Lập trạm y tế dã chiến tại hiện trường phục vụ cho người bị nạn và cho nhân viên trong hoạt động ứng cứu.

Đội Bảo đảm kỹ thuật, hậu cần

- Tổ chức vận chuyển các trang bị, phương tiện, vật tư, vật liệu phục vụ ứng phó tại các kho cất giữ của tỉnh, xuống hiện trường.

- Triển khai vị trí cấp phát trang bị, khí tài.

4

Lực lượng Cơ sở

Ban chỉ huy ứng phó sự cố Cơ sở và các tổ ứng phó

- Báo cáo tình hình ứng phó sự cố, tiếp nhận các lực lượng ứng phó sự cố, điều phối giao thông khu vực.

- Giao quyền chỉ huy cho Ban chỉ huy ứng phó hiện trường, bàn giao toàn bộ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, hậu cần kỹ thuật.

- Tiếp tục tham gia ứng phó theo điều hành của ban chỉ huy ứng phó hiện trường.

III

Giai đoạn 3: Tiến hành các biện pháp ứng phó tại hiện trường

1

Ban chỉ huy ứng phó

 

- Chỉ đạo, tiếp tục huy động các nguồn lực của tỉnh tham gia ứng phó.

- Quản lý công tác truyền thông chặt chẽ, thống nhất.

- Khi sự cố phát triển vượt quá khả năng ứng phó sự cố của tỉnh, báo cáo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan cấp trên.

2

Ban chỉ huy hiện trường

 

- Tiếp tục chỉ huy các lực lượng ứng phó theo phương án.

- Đánh giá diễn biến phát triển sự cố, mức độ ảnh hưởng tại hiện trường, yêu cầu trợ giúp.

- Khi sự cố phát triển vượt quá khả năng ứng phó sự cố của tỉnh báo cáo lên Ban chỉ huy.

- Báo cáo thường xuyên cấp trên.

3

Các lực lượng tham gia ứng phó và lực lượng tại chỗ của nhà máy

Đội ứng phó khẩn cấp

- Thực hiện các biện pháp ứng cứu khẩn cấp (xem mục 3.1.2.1- Các biện pháp ứng phó khẩn cấp).

- Các nhân viên cần được trang bị bảo vệ cá nhân tốt nhất, quần áo chống cháy, mặt nạ dưỡng khí hoặc mặt nạ có hộp lọc chuyên dụng.

Đội tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu y tế

- Tìm kiếm cứu nạn.

- Tổ chức cấp cứu, bảo đảm y tế cho các nạn nhân nhiễm độc tại khu sự cố và trong khu dân cư bị nhiễm độc (xem mục 3.1.2.1 - Các biện pháp cấp cứu khẩn cấp).

- Hỗ trợ nhân đạo.

- Các nhân viên cần được trang bị bảo vệ cá nhân bằng các mặt nạ kiểu lọc chuyên dụng, hoặc bộ mặt nạ cách ly...

Đội kiểm soát nồng độ khí, thu gom và khắc phục hậu quả

- Tổ chức đo, kiểm tra liên tục sự thay đổi của đám mây hỗn hợp khí/khói độc (nồng độ khí, hướng truyền lan...) đánh dấu, khoanh vùng khu nhiễm, vùng an toàn, khu sơ tán cho chỉ huy trưởng.

- Lấy mẫu, phân tích mẫu, kiểm tra chất lượng môi trường sau xử lý.

- Thu gom các sản phẩm lỏng, các chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình ứng cứu vào các thùng, bồn chứa mềm, đưa ra vị trí tập trung/ xử lý sau...

- Sử dụng các xe tẩy rửa, xe vệ sinh phun nhiều nước rửa trôi các chất thải nhiễm độc cho thiết bị, công trình, địa hình của Cơ sở và nhà cửa, đường xá.... Vệ sinh cho người. Thu gom nước thải xuống chỗ trũng, để xử lý.

- Các nhân viên cần được trang bị bảo vệ cá nhân, mặt nạ có hộp lọc chuyên dụng (chống khí CO, Nox...) và các mặt nạ công nghiệp chống khí/khói độc.

Đội bảo vệ trật tự trị an và sơ tán nhân dân

- Kết hợp với chính quyền địa phương, tổ chức sơ tán toàn bộ nhân viên trong Cơ sở, và chuẩn bị sơ tán cho các khu vực lân cận có nguy cơ cháy, nổ.

- Bảo đảm phân luồng giao thông trên các trục đường không để ùn tắc các phương tiện ảnh hưởng đến việc ứng phó khắc phục sự cố cũng như lưu thông trên các trục đường.

- Thu thập chứng cứ.

- Các nhân viên cần được trang bị bảo vệ cá nhân, mặt nạ có hộp lọc chuyên dụng và các mặt nạ công nghiệp chống khí độc, khẩu trang.

Đội Bảo đảm trang bị, hậu cần

- Cấp phát khí tài bảo vệ cá nhân, thuốc, vật tư, vật liệu, hóa chất chuyên ngành phục vụ ứng phó cho các lực lượng theo Kế hoạch.

IV

Giai đoạn 4: Giai đoạn kết thúc hoạt động ứng phó và chuẩn bị cho Kế hoạch khắc phục hậu quả làm sạch môi trường

1

Trưởng Ban

 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả ứng phó, khắc phục hậu quả ra thông báo kết thúc ƯPSC cho các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó và nhân dân.

- Các tổ Tham mưu phối hợp với các cơ quan chức năng lập phương án khắc phục ô nhiễm, làm sạch môi trường sau sự cố. Đảm bảo an toàn cho khôi phục sản xuất và hoạt động trở lại bình thường cho nhân dân.

- Tổ chức thông tin, họp báo.

2

Trưởng Ban chỉ huy ứng phó hiện trường

 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả, khắc phục sự cố báo cáo cấp trên ra quyết định kết thúc sự cố.

- Tiếp tục điều hành đưa nhân dân trở về, đảm bảo các hoạt động của cơ sở, nhân dân bước đầu trở lại bình thường.

- Chỉ đạo các đội ứng cứu thực hiện các biện pháp khác phục hậu quả sau sự cố để lập phương án khắc phục ô nhiễm môi trường (xem mục 3.1.2.1- Biện pháp khắc phục hậu quả sau sự cố).

3

Các lực lượng ứng phó của tỉnh và của cơ sở

Các đội ứng phó

- Chuẩn bị các phương tiện, trang bị tham gia Kế hoạch khắc phục sự cố ô nhiễm, làm sạch môi trường sau sự cố.

Đội kiểm soát nồng độ khí

- Kiểm tra đánh giá chất thải lưu giữ trong khu vực đê bao.

- Kiểm tra, đánh giá, khoanh vùng các khu vực ô nhiễm, cần xử lý triệt để.

Đội bảo vệ trật tự trị an và sơ tán nhân dân

- Kết hợp với địa phương, đưa nhân dân từ nơi sơ tán trở về.

- Đảm bảo an ninh, trật tự.

- Hỗ trợ nhân đạo.

Đội tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu y tế

- Kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe cho công nhân, nhân dân khu vực nhiễm độc.

Đội Bảo đảm trang bị, hậu cần

- Thu hồi các phương tiện, chuẩn bị kế hoạch khác phục hậu quả làm sạch môi trường sau sự cố.

Đội thu gom, tẩy rửa, khắc phục hậu quả

- Quan trắc, kiểm tra đánh giá chất lượng môi trường sau xử lý để thông báo an toàn, ổn định hoạt động của nhà máy và sinh hoạt đời sống nhân dân.

V

Giai đoạn 5: Giai đoạn báo cáo

1

Ban chỉ huy ứng phó

 

- Đánh giá toàn diện về sự cố và tổ chức ứng phó.

- Lập báo cáo gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan, quản lý ngành cấp trên các vấn đề liên quan đến sự cố và các biện pháp khắc phục sự cố đã được tiến hành, mức độ thiệt hại, ô nhiễm.

- Đề xuất, kiến nghị.

V. Phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ các sở, ban, ngành của tỉnh và các nội dung công việc cần tiến hành được xác định trong Kế hoạch. Ban chỉ huy ứng phó sự cố quy định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị như sau:

1. Sở Công Thương: Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố, Ban chỉ huy ứng phó sự cố hiện trường, chủ trì và chịu trách nhiệm trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí của tỉnh; có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu đánh giá tình hình, thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động khí, dầu mỏ, dự báo nguy cơ xảy ra sự cố để xây dựng cũng như điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch của tỉnh; tổ chức hiệp đồng với các sở, ban, ngành thực hiện các nội dung đã được phân công trong Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cộng đồng doanh nghiệp trong phòng ngừa, ứng phó sự cố, đặc biệt là việc quản lý khí, dầu mỏ và công tác an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng khí, dầu mỏ theo quy định.

- Hướng dẫn các cơ sở xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố theo quy định; tổ chức thẩm định, phê duyệt biện pháp hoặc kế hoạch theo đúng quy định.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tập huấn, huấn luyện, đào tạo, diễn tập cho các cơ quan, đơn vị quản lý, doanh nghiệp, các lực lượng tham gia ứng phó sự cố, các cơ sở trên địa bàn để hoàn thiện Kế hoạch và nâng cao năng lực thực hành ứng phó sự cố.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên định kỳ, đột xuất việc tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở hoạt động dầu, khí trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế các sự cố có thể xảy ra.

- Nghiên cứu quy trình ứng phó, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả phù hợp, hiệu quả.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để xây dựng cơ chế phối hợp, xây dựng Kế hoạch huy động các nguồn lực khác của tỉnh phục vụ cho nhiệm vụ ứng phó sự cố.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập Kế hoạch mua sắm, cất giữ các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, đa năng vật tư kỹ thuật phù hợp nhiệm vụ ứng phó sự cố của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính dự toán ngân sách hàng năm của Ban chỉ huy ứng phó sự cố; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản theo quy định của pháp luật; đánh giá mức bồi hoàn thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc trưng dụng để khắc phục sự cố.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp phát các trang bị phòng hộ cho các lực lượng ứng phó sự cố và nhân dân khi có sự số xảy ra.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tiến hành lập Kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả ô nhiễm, làm sạch môi trường sau sự cố.

- Phối hợp với Công an, cơ sở điều tra, nghiên cứu nguyên nhân gây nên sự cố, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc quản lý, sử dụng khí, dầu mỏ trên địa bàn.

- Tổng hợp tình hình báo cáo với Ban chỉ huy ứng phó sự cố về sự cố và ứng phó sự cố. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hàng năm và sau mỗi sự cố xảy ra; tổng hợp tình hình báo cáo cấp trên theo quy định.

2. Công an tỉnh (nòng cốt là lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ): Là đơn vị nòng cốt trong việc ứng phó, khắc phục sự cố của tỉnh; có nhiệm vụ:

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở để xây dựng Kế hoạch (Phương án) phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thích hợp và thực hiện các giải pháp phòng ngừa.

- Phối hợp với sở ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và công tác an toàn khí, dầu mỏ tại các cơ sở và đơn vị sử dụng. Kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động khí, dầu mỏ theo quy định.

- Nghiên cứu quy trình ứng phó, đề xuất các giải pháp kỹ thuật trong dập khí, chữa cháy đối với các sự cố.

- Tổ chức, xây dựng lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ làm nhiệm vụ ứng phó sự cố theo Kế hoạch đã phê duyệt; tổ chức mua sắm các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, đa năng phù hợp nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khắc phục sự cố.

- Tổ chức huấn luyện kiến thức chuyên môn, diễn tập chuyên ngành về lĩnh vực ứng phó sự cố cho các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của tỉnh.

- Chủ trì việc tìm kiếm người bị nạn trong khu sự cố, nhanh chóng chuyển ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế cứu chữa.

- Chỉ huy Đội ứng phó khẩn cấp, sử dụng các phương tiện, trang bị phòng cháy, chữa cháy và các thiết bị chuyên dụng nhanh chóng dập khí, dập tắt các đám cháy; ngăn chặn, hạn chế phát tán khí, dầu mỏ ra môi trường, dập tắt nguồn gây ra sự cố; đồng thời thu gom chất thải nguy hại sinh ra trong quá trình ứng phó về khu tập trung để xử lý.

- Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực xảy ra sự cố và khu vực sơ tán công nhân, nhân dân; tổ chức phân luồng giao thông trên các trục đường, không để ùn tắc các phương tiện ảnh hưởng đến việc cơ động lực lượng, phương tiện ứng phó khắc phục sự cố.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Là đơn vị phối hợp tham gia ứng phó, khắc phục sự cố của tỉnh; có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện các Điều, các Khoản quy định tại Nghị đinh số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Tham gia bảo vệ trật tự trị an theo quy định tại Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

- Tổ chức, xây dựng lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm (Tìm kiếm cứu nạn, hóa học, công binh, dân quân tự vệ phòng hóa; thông tin liên lạc, bảo vệ trật tự trị an..) làm nhiệm vụ ứng phó sự cố theo Kế hoạch đã phê duyệt; tổ chức mua sắm các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, đa năng phù hợp nhiệm vụ ứng phó sự cố.

- Tổ chức huấn luyện kiến thức chuyên môn, diễn tập chuyên ngành về ứng phó khắc phục sự cố cho các lực lượng tham gia ứng phó sự cố.

- Tổ chức dự trữ các trang thiết bị, vật tư chuyên dùng của đơn vị; sẵn sàng tham gia cùng các sở, ngành liên quan cấp phát các trang bị phòng hộ cá nhân cho các lực lượng tham gia ứng phó sự cố và nhân dân trong khu sự cố.

- Tham gia tìm kiếm các người bị nạn trong khu sự cố, nhanh chóng chuyển ra ngoài bàn giao cho lực lượng y tế cứu chữa.

- Phối hợp với các lực lượng, tham gia hoạt động kiểm soát nồng độ khí tại hiện trường; thực hiện khoanh vùng nhiễm khí nặng, nhiệt độ cao.

- Phối hợp cùng các lực lượng sử dụng các trang thiết bị chuyên môn (xe tẩy rửa, trang bị tẩy rửa ứng dụng cỡ trung...) và vật tư chuyên dụng tiến hành tẩy rửa cho trang thiết bị, cơ sở vật chất; đồng thời thu gom các chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình ứng phó về khu tập trung để xử lý, bảo đảm an toàn cho người và môi trường sinh thái.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng: Là đơn vị phối hợp tham gia ứng phó, khắc phục sự cố của tỉnh; có nhiệm vụ:

- Tổ chức, xây dựng lực lượng kiêm nhiệm tham gia nhiệm vụ ứng phó sự cố theo Kế hoạch đã phê duyệt; tổ chức mua sắm các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến phù hợp nhiệm vụ ứng phó sự cố trên biển.

- Phối hợp với các lực lượng phối hợp với các lực lượng tuần tra tuyến đường ống trên biển, nếu chưa xác định được vị trí rò rỉ khí thì phối hợp với lực lượng tuần tra tuyến ống biển để tiến hành khảo sát dọc theo tuyến ống để xác định vị trí rò rỉ. Khi xác định được vị trí xảy ra sự cố phải báo cáo với Ban chỉ huy ứng phó sự cố của tỉnh.

- Khi phát hiện điểm ống rò rỉ khí, nhanh chóng khoanh vùng cách ly, thông báo cho các phương tiện tàu thuyền về sự cố rò rỉ, cắt cử tàu túc trực gần vị trí rò rỉ ngăn cấm không cho tàu thuyền qua lại khu vực rò rỉ trong quá trình, sửa chữa, khắc phục rò rỉ. Thông báo an toàn và cho phép tàu, thuyền giao thông hàng hải...sau khi khắc phục sự cố.

5. Sở Y tế: Là đơn vị phối hợp tham gia ứng phó, khắc phục sự cố của tỉnh; có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương và các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định an toàn y tế tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế các sự cố có thể xảy ra.

- Tổ chức, xây dựng lực lượng y tế tham gia ứng phó sự cố theo Kế hoạch đã phê duyệt; tổ chức mua sắm và cất giữ các trang thiết bị y tế, thuốc y tế chuyên dùng bảo đảm cho nhiệm vụ ứng phó sự cố, khắc phục sự cố.

- Tổ chức huấn luyện kiến thức chuyên môn, diễn tập chuyên ngành về ứng phó sự cố cho các lực lượng tham gia ứng phó sự cố.

- Tổ chức cấp cứu ban đầu khi xảy ra sự cố, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để vận chuyển nạn nhân đến các cơ sở chữa bệnh khi cần thiết.

- Tổ chức các trạm y tế dã chiến tại hiện trường để tiếp nhận nạn nhân từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ để cứu chữa người bị nạn.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bảo đảm trang bị thuốc cấp y tế, thuốc chữa bỏng cho nhân dân và các lực lượng ứng phó sự cố.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Cung cấp thông tin về điều kiện thời tiết, khí hậu, khí tượng, thủy văn khu vực có cơ sở khí, dầu mỏ trên địa bàn tỉnh cho Ban chỉ huy ứng phó sự cố xây dựng Kế hoạch và khi xảy ra sự cố.

- Tham gia nghiên cứu quy trình ứng phó, đề xuất các giải pháp kỹ thuật phù hợp và hiệu quả phục vụ ứng phó sự cố và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường sau sự cố.

- Tổ chức, xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ ứng phó sự cố theo Kế hoạch đã phê duyệt; tổ chức mua sắm và cất giữ các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, đa năng phù hợp nhiệm vụ ứng phó sự cố và khắc phục hậu quả sự cố.

- Tổ chức huấn luyện, kiến thức chuyên môn, chuyên ngành về lĩnh vực ứng phó sự cố và khắc phụ sự cố cho các lực lượng tham gia ứng phó sự cố.

- Chỉ huy tổ Kiểm soát nồng độ khí, sử dụng các khí tài, thiết bị chuyên môn tiến hành đo đạc, xác định nồng độ khí tại các khu sự cố. Tiến hành các biện pháp đánh dấu, khoanh vùng khu có nồng độ khí cao, nhiệt độ cao.

- Chỉ huy Đội thu gom, tẩy rửa, khắc phục hậu quả, sử dụng các phương tiện, trang bị xử lý môi trường (xe cứu hỏa, xe phun tưới, rửa đường, xe tiêu tẩy quân sự, trang bị tiêu tẩy ứng dụng...) tham gia dập khí, dập tắt các đám cháy; ngăn chặn, hạn chế phát tán khí ra môi trường; tiến hành tẩy rửa cho công trình, trang thiết bị, cơ sở vật chất của cơ sở, đồng thời thu gom các chất thải phát sinh trong quá trình ứng phó sự cố để tiêu hủy bảo đảm an toàn cho người và môi trường sinh thái.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống và các thiết bị, vật dụng sinh hoạt cho các lực lượng ứng phó khi phải làm việc lâu trong khu vực sự cố và công tác hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh lập Kế hoạch mua sắm và cất giữ các trang thiết bị ứng phó sự cố và xây dựng Kế hoạch ngân sách cho các các hoạt động ứng phó sự cố khí, dầu mỏ.

8. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về chất lượng và điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường tại các trạm nạp khí dầu mỏ, trạm cấp khí dầu mỏ, cửa hàng bán khí dầu mỏ và các đơn vị phân phối khí dầu mỏ khác có trụ sở tại địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương và các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở khí, dầu mỏ trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế các sự cố cháy nổ liên quan đến chất lượng sản phẩm khí, dầu mỏ.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác ứng phó sự cố.

- Nghiên cứu quy trình ứng phó và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường sau sự cố và đề xuất các giải pháp kỹ thuật để ứng phó sự cố phù hợp, hiệu quả.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nguy cơ, tác hại của sự cố khí, dầu mỏ và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về phòng ngừa, ứng phó sự cố nhằm bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức giáo dục, tuyên truyền để nâng cao kiến thức về sự cố, phòng ngừa và ứng phó sự cố và cách phòng tránh cho mọi tầng lớp nhân dân.

- Khi xảy ra sự cố, tổ chức mạng thông tin liên lạc, bảo đảm thông suốt từ chỉ huy cấp tỉnh đến cấp cơ sở, từ người chỉ huy đến các đội ứng phó để chỉ huy, điều hành các lực lượng ứng phó và khắc phục sự cố.

- Tổ chức mạng lưới thông tin liên lạc thông suốt, nhất là khu vực xảy ra sự cố; phối hợp đảm bảo thông báo, báo động kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên các phương tiện thông tin đại chúng khi sự cố xảy ra.

- Cung cấp thông tin đầy đủ chính xác, thống nhất, khách quan về sự cố, ứng phó, khắc phục sự cố (nếu có) cho nhân dân, cơ quan có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; ổn định sản xuất, đời sống cho nhân dân.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính và một số cơ quan chức năng có liên quan dự toán ngân sách hàng năm để mua sắm trang thiết bị, và ngân sách hoạt động huấn luyện, diễn tập của Ban chỉ huy ứng phó sự cố.

- Lập Kế hoạch phát triển tiềm lực, mua sắm các loại trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, đa năng phù hợp cho tất cả các lực lượng phù hợp nhiệm vụ khắc phục sự cố.

11. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan trong việc tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hoạt động của Ban chỉ huy cấp tỉnh và kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động diễn tập, huấn luyện, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh.

- Phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan chức năng, đánh giá thiệt hại, xác định mức bồi thường, bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân trong khắc phục sự cố, trưng thu, trưng dụng theo đúng quy định của pháp luật.

12. Sở Giao thông Vận tải:

- Tổ chức, xây dựng kế hoạch huy động phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy phù hợp với địa hình khu vực khi xảy ra sự cố cháy nổ tại Cơ sở khí, dầu mỏ, các hệ thống dẫn khí trên địa bàn để kịp thời đáp ứng yêu cầu di chuyển dân cư, lực lượng, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ

- Xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, liên tục trên địa bàn khi xảy ra sự cố.

- Xây dựng Kế hoạch, khắc phục hậu quả đối với công trình giao thông do ảnh hưởng của sự cố khí dầu mỏ trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Y tế vận chuyển nạn nhân về các trung tâm y tế (bệnh viện) huyện/tỉnh cứu chữa, điều trị.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tuyên truyền kiến thức, giáo dục ý thức phòng tránh, ứng phó và khắc phục sự cố cho học sinh, sinh viên để nâng cao kiến thức về phòng ngừa và ứng phó sự cố.

14. Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về khí, dầu mỏ, sự cố khí, dầu mỏ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn huyện theo đúng quy định. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định an toàn đường ống vận chuyển khí và các công trình khí.

- Phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp rà soát, bổ sung quy hoạch các điểm sử dụng khí, dầu mỏ. Hướng dẫn thực hiện các Quy chuẩn xây dựng về kết cấu trạm khách hàng phù hợp và đảm bảo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ.

- Quản lý chặt chẽ tình hình hoạt động khí, dầu mỏ và nguy cơ xảy ra sự cố khí, dầu mỏ trên địa bàn huyện; cung cấp các thông tin về điều kiện kinh tế, chính trị xã hội của địa phương để Ban chỉ huy ứng phó sự cố điều chỉnh bổ sung kế hoạch phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, thường xuyên kiểm tra công tác quản lý khí, dầu mỏ và an toàn khí, dầu mỏ của các cơ sở và khách hàng sử dụng. Kịp thời phát hiện những sai phạm về quy định an toàn để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Tổ chức, xây dựng lực lượng ứng phó sự cố của huyện (lực lượng dân quân tự vệ, các lực lượng công an, an ninh) làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố, tổ chức sơ tán cho nhân dân và trật tự an toàn xã hội... theo yêu cầu của Ban chỉ huy hiện trường. Tổ chức các lực lượng này tham gia các khóa tập huấn, huấn luyện và diễn tập chuyên ngành về lĩnh vực ứng phó sự cố.

- Xây dựng kế hoạch huy động cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết hiện có tại địa phương cho nhiệm vụ ứng phó sự cố. Đồng thời tham gia cấp phát các trang bị phòng hộ cá nhân cho các lực lượng tham gia ứng phó sự cố và nhân dân kịp thời và nhanh chóng.

- Khi sự cố xảy ra, phối hợp với các lực lượng có liên quan (lực lượng công an giao thông của tỉnh, lực lượng bảo vệ của cơ sở...) bảo đảm giao thông và an ninh trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, tổ chức các lực lượng sơ tán nhân dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

- Phối hợp với các lực lượng, tham gia khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường sau sự cố.

- Tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo đời sống ổn định cho nhân dân tại khu sơ tán, nơi bị ảnh hưởng của sự cố, làm tốt công tác hỗ trợ nhân đạo.

15. Các cơ sở khí, dầu mỏ:

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác an toàn khí, dầu mỏ trong thu gom, chế biến và sử dụng khí, dầu mỏ; thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở về cơ quan chức năng (Sở Công Thương) theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện các quy trình, quy phạm, kỹ thuật trong thu gom, chế biến và sử dụng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

- Thường xuyên dự báo nguy cơ xảy ra sự cố, thu thập các thông tin có liên quan để cung cấp cho Ban chỉ huy ứng phó sự cố bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí của tỉnh phù hợp với đặc điểm của từng cơ sở khí, dầu mỏ.

- Tổ chức, xây dựng lực lượng ứng phó sự cố của cấp cơ sở; tổ chức tập huấn, huấn luyện kiến thức về an toàn và sự cố, xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập tình huống để hoàn thiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố và nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó sự cố của cơ sở.

- Tổ chức mua sắm các trang thiết bị, vật tư kỹ thuật phù hợp nhiệm vụ ứng phó sự cố của cấp mình. Tổ chức dự trữ các trang thiết bị, vật tư chuyên dùng và sẵn sàng cấp phát cho các lực lượng tham gia ứng phó sự cố của cơ sở.

- Khi xảy ra sự cố, cơ sở phải nhanh chóng triển khai thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố và kịp thời thông báo cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cơ quan, đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp ứng phó và khắc phục sự cố. Khi sự cố vượt quá khả năng ứng phó của cấp mình phải kịp thời báo cáo lên Ban chỉ huy ứng phó sự cố cấp tỉnh xin chi viện và phối hợp cùng lực lượng của tỉnh thực hiện ứng phó sự cố và khắc phục hậu quả làm sạch môi trường.

- Tổ chức sơ tán cho công nhân viên nhà máy trong vùng bị tác hại bởi các nhân tố cháy, nổ đến nơi an toàn.

- Khi kết thúc nhiệm vụ ứng phó sự cố, khẩn trương phục hồi, ổn định các hoạt động sản xuất. Xây dựng Kế hoạch ổn định đời sống và việc làm của cán bộ và công nhân viên bị thiệt hại do, cháy nổ trong phạm vi doanh nghiệp của mình.

- Phối hợp với cơ quan chức năng để tham gia bảo vệ hiện trường, điều tra, kết luận nguyên nhân xảy ra sự cố.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức bồi hoàn tài sản cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc trưng dụng để chữa cháy, khắc phục sự cố theo quy định của pháp luật.

VI. Kinh phí

- Hàng năm Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố khí, dầu mỏ trên địa bàn tỉnh, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí để triển khai Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí.

- Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, đề xuất giải pháp, báo cáo UBND tỉnh./.