Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 347-QĐ/TCCB-LĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHÔI PHỤC CÁC CẦU TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI-THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc Liên hiệp đường sắt Việt Nam tại công văn số 109CV/TCCB-LĐ ngày 4 tháng 2 năm 1994 và của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Lao động
.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Thành lập "Ban quản lý dự án khôi phục các cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh" (dùng vốn đầu tư nước ngoài) gọi tắt là "Ban quản lý dự án cầu đường sắt", trực thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam, kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Ban quản lý dự án cầu đường sắt có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

2.1. Thay mặt chủ đầu tư thực hiện dự án khôi phục, cải tạo, nâng cấp các cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, bao gốm các khâu:

- Tổ chức lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, kể cả lập hồ sơ đấu thầu và chọn thầu.

- Ký hợp đồng giao thầu.

- Tổ chức giám sát việc thi công công trình.

- Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, tổng nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

- Tổng kết, quyết toán dự án.

2.2. Lập báo cáo Tổng giám đốc liên hiệp đường sắt Việt Nam về tiến độ, chất lượng, vốn thực hiện dự án, đánh giá tổng kết dự án khi kết thúc công trình.

Điều 3: Ban quản lý dự án cầu đường sắt do Giám đốc lãnh đạo, có một phó giám đốc và một số cán bộ giúp việc.

Tổ chức, cơ chế hoạt động, định biên của ban giao cho ông Tổng Giám đốc Liên hiệp đường sắt Việt Nam quy định.

Trụ sở của Ban quản lý dự án cầu đường sắt đặt tại Hà Nội.

Ban được mở tài khoản tại Ngân hàng, được sử dụng dấu riêng.

Điều 4: Các ông, Tổng giám đốc liên hiệp Đường sắt Việt Nam, Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Ban, Thủ trưởng các Cục chuyên ngành căn cứ phạm vi trách nhiệm của mình thi hành quyết định này.

 

 

Bùi Danh Lưu

(Đã ký)