Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 343-NV

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 1969

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP HỘI SINH LÝ HỌC VIỆT-NAM THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-9-1961 và các quyết định bổ sung của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Luật số 102-SL-L004 ngày 20-5-1957 quy định quyền lập hội;
Căn cứ Nghị định số 258-TTg ngày 14-6-1957 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật nói trên;
Xét đề nghị của Ban trù bị thành lập Hội sinh lý học Việt-nam

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay cho phép Hội sinh lý học Việt-nam thành lập và hoạt động theo luật lệ hiện hành và điều lệ của Hội kèm theo quyết định này.

Điều 2. – Ông Chánh văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Ung Văn Khiêm

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 343-NV năm 1969 về vịêc cho phép Hội sinh lý học Việt-nam thành lập và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • Số hiệu: 343-NV
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 07/07/1969
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Ung Văn Khiêm
  • Ngày công báo: 15/07/1969
  • Số công báo: Số 9
  • Ngày hiệu lực: 22/07/1969
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản