Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/2012/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC  LAO ĐỘNG XÃ HỘI VŨ OAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12/08/2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cơ trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 92/TTr-LĐTBXH ngày 02/02/2012; Báo cáo thẩm định số 14/BC-STP ngày 09/02/2012 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ trợ cấp tiền ăn đối với người sau cai nghiện ma túy trong thời gian áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Vũ Oai.

1. Mức trợ cấp: 400.000 đồng/người/tháng.

2. Thời gian hưởng trợ cấp: theo thời gian thực tế chấp hành biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm Giao dục Lao động xã hội Vũ Oai (tối đa 24 tháng), kể từ ngày chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện.

Điều 2. Chế độ trợ cấp quy định tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 03 năm 2012. Kinh phí thực hiện trợ cấp được bảo đảm từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy