Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 341/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÓA BỎ KINH DOANH THƯƠNG NGHIỆP CỦA CÁC NHÀ TƯ SẢN, CHUYỂN CÁC NHÀ TƯ SẢN THƯƠNG NGHIỆP SANG SẢN XUẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Cải tạo thương nghiệp tư bản chủ nghĩa và xây dựng nền thương nghiệp xã hội chủ nghĩa để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của thành phố từ sau ngày giải phóng,
Để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó, đồng thời với việc tổ chức lại hệ thống lưu thông phân phối mới, cần phải chấm dứt hẳn kinh doanh thương nghiệp của các nhà tư sản và chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất theo đúng chính sách của Nhà nước,
Thi hành quyết định số 100-CP ngày 12-4-1977 và chỉ thị số 115-TTg ngày 16-2-1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải tạo thương nghiệp tư bản chủ nghĩa ở các tỉnh, thành phố phía Nam,
Căn cứ tình hình thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Từ nay, các nhà tư sản thương nghiệp không được tiếp tục làm nghề buôn bán nữa và được Nhà nước khuyến khích giúp đỡ chuyển sang sản xuất.

Việc mua bán các loại tư liệu sản xuất và các loại hàng tiêu dùng thiết yếu đến sản xuất và đời sống nhân dân đều do Nhà nước thống nhất quản lý và tổ chức kinh doanh.

Điều 2. – Khi nhận được lệnh đình chỉ hoạt động kinh doanh thương nghiệp, các nhà tư sản thương nghiệp phải kê khai theo biểu mẫu quy định, cùng với tổ công tác của quận hoặc huyện, tiến hành kiểm kê hàng hóa tồn kho, cơ sở, phương tiện kinh doanh của mình và làm bản đăng ký chuyển sang sản xuất để góp phần xây dựng đất nước.

Điều 3. – Sau khi kiểm kê xong, phải lập biên bản có chữ ký của cán bộ, nhân viên kiểm kê, đại diện của Ủy ban Nhân dân phường, xã và chủ hộ hoặc đại diện hộ. Chủ hộ được giữ một bản.

Điều 4. – Cơ quan chủ quản ngành hàng thuộc Sở Thương nghiệp hoặc Công ty Vật tư tổng hợp thành phố có trách nhiệm trưng mua hoặc mua lại hàng tồn kho, cơ sở và phương tiện kinh doanh đã kiểm kê theo lệnh của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, để đưa vào phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Điều 5. – Những người vi phạm các quy định trên đây, tùy theo đối tượng, tính chất và mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý hành chính, kinh tế hoặc bị truy tố ra Tòa án Nhân dân theo pháp luật hiện hành.

Điều 6. – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Cải tạo thành phố, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Chủ nhiệm Công ty Vật tư tổng hợp phối hợp với các cơ quan liên quan như Tài chánh, Ngân hàng, Ủy ban Vật giá thành phố… các ngành nội chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH




Vũ Đình Liệu